Tramwaje Warszawskie

Linia tramwajowa Warszawa – Piaseczno

W związku z referendum, które ma na celu odwołanie Hanny Gronkiewicz-Waltz z funkcji prezydenta Warszawy, przypominamy projekcie przedłużenia linii tramwajowych do miejscowości sąsiadujących z Warszawą. Projekt wchodzi w skład Strategii Rozwoju Warszawy do roku 2020, którą w 2005 roku uchwaliła rada miasta stołecznego Warszawy. Czy ewentualny elekt podejmie takie wyzwanie ? Czy w grze o nowych wyborców tramwaj do Piaseczna będzie jedną z kart przetargowych ? Zapraszamy do zapoznania się z projektem.

Celem strategicznym projektu budowy trasy tramwajowej do Piaseczna będzie podniesienie atrakcyjności i stopnia wykorzystania przez pasażerów środków transportu publicznego w Warszawie. Umożliwi to zachęcenie mieszkańców miasta i miejscowości podwarszawskich (przede wszystkim powiatu piaseczyńskiego: Piaseczno, Józefosław, Julianów, Chyliczki, Mysiadło, Nw. Iwiczna, Str. Iwiczna, Głosków, Jazgarzew) do korzystania z komunikacji tramwajowej i publicznej w ogóle oraz rezygnacji z odbywania podróży samochodem w podróżach do centrum Warszawy.

Z uwagi na położenie trasy tramwajowej i usytuowanie jej przystanku krańcowego w rejonie stacji kolejowej w Piasecznie będzie ona odgrywać znaczącą rolę w ułatwieniu odbywania podróży transportem publicznym o zasięgu aglomeracyjnym i regionalnym do Warszawy.

Przyjęto założenie, że trasa tramwajowa do Piaseczna będzie stanowić kontynuację trasy tramwajowej w ciągu ul. Puławskiej. Będzie zatem umożliwiać dojazd tramwajem do centrum Warszawy i przesiadki na trasy tramwajowe wschód-zachód. Będzie także zapewniać dobre powiązanie z I linią metra (poprzez stację Metro Wilanowska) i w przyszłości z II linia metra (poprzez stację Świętokrzyska). Przewiduje się, że wprowadzenie komunikacji tramwajowej z Piaseczna zapewni dojazd do stacji Metro Wilanowska w czasie ok. 30 minut.

Przewidziano możliwość wykorzystania terenu byłej zajezdni trolejbusowej w Piasecznie na potrzeby organizacji zajezdni tramwajowej.

Przebieg trasy

Nowa trasa tramwajowa będzie stanowić przedłużenie istniejącej trasy tramwajowej w ciągu ul. Puławskiej, kończącej się pętlą Wyścigi, usytuowaną w rejonie węzła ulic Puławska/Rzymowskiego (w narożniku północno-zachodnim). W rejonie pętli Wyścigi przewiduje się usytuowanie nowego zespołu przystankowego Pętla Wyścigi, obsługującego zarówno linie jadące do Piaseczna, jak i kończące swój bieg na Pętli Wyścigi. Trasa początkowo biegłaby po zachodniej stronie ulicy Puławskiej.

Na odcinku od Torów Wyścigów Konnych do ul. Karczunkowskiej trasa tramwajowa prowadzona byłaby w pasie dzielącym jezdnie ul. Puławskiej. Szerokość pasa umożliwia budowę dwutorowego torowiska ze słupami trakcyjnymi usytuowanymi na międzytorzu i tylko w nielicznych miejscach zajdzie konieczność modernizacji ulicy Puławskiej. Na odcinku od granicy Warszawy do skrzyżowania z ul. Energetyczną usytuowanie trasy tramwajowej w pasie dzielącym ul. Puławskiej i związana z tym konieczność przebudowy ulicy koliduje z wykonanym projektem modernizacji ul. Puławskiej. Istnieje możliwość przeprowadzenia trasy tramwajowej poza jezdnią ulicy Puławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Karczunkowską (strona zachodnia). Byłoby to jednak rozwiązanie niekorzystne z punktu widzenia pasażerów z uwagi na odległości dojścia, także z obiektów handlowych centrum Auchan.

Na odcinku od ul. Karczunkowskiej do ul. Okulickiego trasa tramwajowa prowadzona byłaby po zachodniej stronie ul. Puławskiej. Usytuowanie trasy po zachodniej stronie ul. Puławskiej umożliwi przekroczenie nasypu linii kolejowej (łącznicy) do Thompson-Polkolor w tunelu i dogodny zjazd (i wjazd) tramwajów do zajezdni Piaseczno. Rozwiązanie to będzie wymagać także usytuowania trzeciego toru tramwajowego, umożliwiającego zjazd tramwajów do zajezdni bez utrudnień dla ruchu na wprost, w kierunku centrum Piaseczna.

W rejonie przyszłej zajezdni tramwajowej Piaseczno istnieje możliwość zakończenia trasy tramwajowej i wybudowania pętli. Rozwiązanie takie nie stwarzałoby jednak możliwości dogodnego połączenia Piaseczna i oznaczałoby konieczność zorganizowania dowozowej komunikacji autobusowej oraz zmuszałoby pasażerów do przesiadania się. Wprowadzenie komunikacji tramwajowej do centrum Piaseczna oznacza konieczność kontynuowania przebiegu trasy w kierunku skrzyżowania z ul. Okulickiego.

Warianty przebiegu trasy tramwajowej na terenie Piaseczna

Wariant 1 – Żółty

Na zachód od skrzyżowania ul. Puławskiej i Okulickiego trasa tramwajowa może być prowadzona po północnej stronie ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego, a następnie wzdłuż wschodniej krawędzi ul. Wojska Polskiego. Na skrzyżowaniu ul. Sawickiej i Sienkiewicza trasa powinna przechodzić w ciąg ul. Sienkiewicza z usytuowaniem torowiska (ze słupami trakcyjnymi na zewnątrz torowiska) po północnej stronie ulicy. Na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Dworcowej trasa powinna skręcać w ciąg ul. Dworcowej, przebiegając po jej stronie zachodniej, do dw. kolejowego Piaseczno i dalej w kierunku ul. Jana Pawła II. Na odcinku od stacji kolejowej do pętli tramwajowej usytuowanej przy ul. Fabrycznej trasa tramwajowa prowadzona byłaby po zachodniej stronie ul. Dworcowej i Fabrycznej.

Wariant 2 – Czerwony

W wariancie 2 założono inny przebieg trasy tramwajowej na terenie Piaseczna. Przyjęto, że z uwagi na małe szerokości ulic miejskich i chęć ograniczenia ingerencji w układ drogowy, trasa tramwajowa będzie jednotorowa, przebiegając od skrzyżowania ul. Puławska-Okulickiego ulicami: Okulickiego, Powstańców Warszawy, Jana Pawła II, Chyliczkowską, Armii Krajowej. Rozwiązanie takie:
- umożliwi obsługę terenów mieszkaniowych północnego Piaseczna,
- ograniczy zakres zmian w układzie drogowym w związku z budową trasy tramwajowej,
- nie będzie wymagać sytuowania pętli.
Z drugiej strony będzie to rozwiązanie wydłużające czas dojazdu tramwajem do Piaseczna oraz będzie utrudniać planowanie czasów dojazdu tramwajów na poszczególne przystanki, w związku z brakiem możliwości wykorzystania pętli w Piasecznie do wprowadzenia czasów wyrównujących ewentualne opóźnienia tramwajów na trasie.

Przystanki

Na trasie tramwajowej do Piaseczna przewidziano:

w wariancie 1 – 20 zespołów przystankowych (40 przystanków).

w wariancie 2 – 21 zespołów przystankowych (35 przystanków).

Przy lokalizacji przystanków wzięto pod uwagę: – usytuowanie istniejących i potencjalnych źródeł i celów podróży,

- warunek zachowania wysokiej prędkości komunikacyjnej na trasie (możliwe krótkiego czasu dojazdu z Piaseczna do Warszawy),
- dostępność miejsca dla usytuowania platform przystankowych.

Odległości między przystankami na trasie tramwajowej do Piaseczna – wariant 1

Odległości między przystankami na trasie tramwajowej do Piaseczna – wariant 2

Przewidywane czasy przejazdu i powiązania z innymi środkami komunikacji

Planowana trasa tramwajowa do Piaseczna będzie stanowić kontynuację trasy tramwajowej w ciągu ul. Puławskiej. Będzie zatem umożliwiać dojazd tramwajem do centrum Warszawy i przesiadki na trasy tramwajowe wschód-zachód:

w ciągu ul. Nowowiejskiej (z możliwością dojazdu do rejonu Politechniki Warszawskiej dalej na Ochotę),
w ciągu Al. Jerozolimskich (trasa tramwajowa pętla Banacha – pętla Gocławek),
w ciągu Al. Solidarności (trasa tramwajowa Bemowo – Dw. Wileński),
w ciągu ul. Słomińskiego (trasa tramwajowa łącząca Wolę i Targówek).

Docelowo możliwe będą także przesiadki na planowane nowe trasy tramwajowe:
Dw. Zachodni – Banacha – Pl. Unii Lubelskiej – Wilanów i
Budowlana – Krasińskiego.

Trasa tramwajowa będzie mieć także dobre powiązanie z I linią metra (poprzez stację Metro Wilanowska) i w przyszłości z II linia metra (poprzez stację Świętkokrzyska).

Przewiduje się, że wprowadzenie komunikacji tramwajowej z Piaseczna zapewni następujące czasy dojazdu:

do pętli Służewiec – w ok. 24 minuty,
do stacji Metro Wilanowska – 29 minut,
do Pl. Puławskiego – 37 minut
do Pl. Zbawiciela – 40 minut,
do Ronda Dmowskiego – 44 minut.

Trasa tramwajowa z Piaseczna będzie mieć także powiązania z komunikacją autobusową:

w rejonie przystanku Wyścigi (węzeł Puławska/Rzymowskiego) z liniami przebiegającymi ciągiem ul. Rzymowskiego (nr 136,) w kierunku Służewca i Ursynowa;
w rejonie przystanku Poleczki (skrzyżowanie ul. Puławska/Poleczki) z liniami przebiegającymi ciągiem ul. Puławskiej i Poleczki-Pileckiego (nr 165, 504, 505) w kierunku Wyczółek i Imielina;
w rejonie przystanku Karczunkowska (skrzyżowanie ul. Puławska/Karczunkowska) z liniami przebiegającymi ul. Karczunkowską (nr 319, 715) w kierunku przystanku PKP Jeziorki i Dawid.

Przebieg trasy tramwajowej na terenie Piaseczna umożliwia w wariancie 1 stworzenie w rejonie stacji kolejowej zintegrowanego węzła przesiadkowego umożliwiającego:

przesiadki z kolei (dojazdy z Chynowa i Warki),
przesiadki z samochodów z wykorzystaniem parkingu w systemie „parkuj i jedź” oraz
korzystanie z komunikacji rowerowej. oraz usytuowanie parkingu typu „parkuj i jedź” na obszarze, lub w sąsiedztwie zajezdni tramwajowej.
Zaplecze techniczne – możliwość wykorzystania zajezdni w Piasecznie

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono możliwość zorganizowania zaplecza technicznego dla taboru wykorzystywanego na trasie tramwajowej do Piaseczna w dwojaki sposób:

Poprzez wykorzystanie do tego celu obecnych zajezdni tramwajowych w Warszawie – przyjęcie takiego rozwiązania wymagałoby szczegółowej analizy stopnia wykorzystania istniejących zajezdni tramwajowych oraz innych planów rozwojowych w zakresie sieci tramwajowej, w tym zakupów taboru.
Poprzez wykorzystanie do tego celu terenu dawnej zajezdni trolejbusowej, położonej przy ul. Puławskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Energetyczną.

Rozpoznanie stanu istniejącego na ternie zajezdni wskazuje, że jest to teren z punktu widzenia ukształtowania wysokościowego oraz wolnej, niezabudowanej przestrzenie umożliwiający budowę zajezdni tramwajowej. Obiekty znajdujące się na terenie zajezdni są w znacznym stopniu zdewastowane i wymagałyby bądź wyburzenia bądź też remontu kapitalnego i dostosowania do potrzeb zajezdni tramwajowej. Zakres dostosowania obiektów powinien być uzależniony od przewidywanego programu funkcjonalnego dla zajezdni. W przypadku decyzji o budowie trasy tramwajowej program taki powinien powstać w ramach odrębnego opracowania. Zajezdnia nie jest przystosowana do obsługi komunikacji tramwajowej. Zatem działania inwestycyjne musiałyby być zawiązane z budową układu torowego zajezdni i urządzeń do bieżącej obsługi taboru tramwajowego.

Prognozy przewozów pasażerskich

Prognoza liczby pasażerów w przekrojach trasy tramwajowej Pętla Wyścigi – Piaseczno (rok 2015 i 2025) – potoki pasażerskie w szczycie porannym
Odcinek Rok 2015 Rok 2015
Al.Lotników – Rzymowskiego 4690 5540
Rzymowskiego – Tor wyścigów Konnych 4770 5650
Tor wyścigów Konnych – Poleczki/Pileckiego 3570 5450
Poleczki/Pileckiego – Płaskowickiej 5800 7000
Płaskowickiej – Żołny 5640 6830
Żołny – Leśna 5560 6650
Leśna – Jagielska 5480 6560
Jagielska – Kuropatwy 5690 6660
Kuropatwy – Piaseczno 5690 6660

Wykonane prognozy przewozów pasażerskich wykazały, że:

w obu horyzontach, dla których wykonano prognozy przewozów można się spodziewać dość dużego obciążenia trasy tramwajowej ruchem pasażerskim,

w roku 2015 liczba pasażerów w godzinie szczytu na poszczególnych odcinkach trasy będzie się wahać od ok. 3600 pasażerów/przekrój na odcinku pomiędzy Torem Wyścigów Konnych a ul. Poleczki do ok. 5800 pasażerów/przekrój, na odcinku pomiędzy ul. Poleczki a ul. Płaskowickiej,

w roku 2025 liczba pasażerów w godzinie szczytu na poszczególnych odcinkach trasy będzie się wahać od ok. 5500 pasażerów/przekrój na odcinku pomiędzy Torem Wyścigów Konnych a ul. Poleczki do ok. 7000 pasażerów/przekrój, na odcinku pomiędzy ul. Poleczki a ul. Płaskowickiej,
zarówno w roku 2015 jak i 2025 na odcinku od granicy miasta do ul. Poleczki/Pileckiego wielkość potoku pasażerskiego będzie na bardzo zbliżonym poziomie (5500–5800 pasażerów/przekrój w roku 2015 i 6600-7000 pasażerów/przekrój w roku 2025). Świadczy to o małej ilości źródeł i celów podróży na tym odcinku. W związku z tym podstawowym zadaniem nowej trasy powinno być szybkie dowożenie pasażerów z Piaseczna i okolic w rejon skrzyżowania Poleczki/Pileckiego oraz do stacji Metro Wilanowska.

Pobierz pełną analizę techniczą linii tramowajowej do Piaseczna

Opracowano na podstawie:

KONCEPCJA TRASY TRAMWAJOWEJ DO PIASECZNA
Analiza techniczna i funkcjonalno-ruchowa – TRANSEKO

Źródło : Siskom


Podoba ci się:

Komentarzy (22)

 1. Kiedyś burmistrz Ursynowa wspominał o kolejce linowej wzorowanej na tej z Szanghaju, a rozwiązanie jest takie proste – tramwaj.

 2. A może dorożki ?

 3. Prawda jest taka, że jeżeli wogóle dojdzie do realizacji tego projektu (powtarzam: jeżeli wogóle…) – to nasi rajcy powinni pomyśleć o „siostrzanym połączeniu” tramwajowym z Wilanowa przez Powsin – w kierunku Konstancina. I teraz – gdyby rajcy „poszli za ciosem” – powinni pomyślec o ewentualności połączenia tras z Puławskiej i z Konstancina odnogą przez nasze okolice.
  Wiem, wiem, zaraz ktoś przypomni stare hasło z plakatu jednego z radnych:
  „Metro do Piaseczna” wraz z dopiskiem flamastrem: „a schody ruchome do Grójca”.
  Prawda jest jednak taka, że jeżeli wogóle dojedzie do wypuszczenia tras tramwajowych poza Warszawę – to w naszym interesie jest bycie przygotowanymi na taką okoliczność i na szansę – jaka może dla nas z tego wynikać (należy pamiętać o zarezerwowaniu pasu pod przejazd wschód-zachód).
  Pamiętajmy: z samego narzekania, wyszydzania i marudzenia jeszcze nikomu nie było lepiej!

  • Zarówno na Puławskiej jak i Powsińskiej jest miejsce na tramwaj. Ostatnio gdzieś czytałam o przymiarkach do połączenia tramwajowego Wilanowska – Miasteczko Wilanów.

 4. buahahahahahahah ludziska czymajta mnie !!! Tu chodnika nie potrafią zrobić byle dziurska zalepić a co dopiero o tramwaju mówić !!! buah buha buhahaahahahahha : ) : ) : ) :) : ) : ) : ) : ) : D

 5. Znów ten odgrzewany kotlet? Hahaha, gmina nie umie skanalizować ulic, gdzie notorycznie zalewa, a marzy się o tramwaju. Teren który miał być na zajezdnię tramwajową (dawna Imola ) poszła pod inwestycje, a ciemny lud kupi to i bedzie głosował. hahaha.

 6. Właśnie przekazaniem terenu dawniej zajezdni i Imoli powinno zająć się CBA – teren przekazany zakonowi w ramach rekompensaty 40 milinów zł sprzedany w niespełna 100 dni za 120 milinów zł – od wymodlony cud, a kto kupił ? Ukochany przez gminę Auchan i tym samym zablokował pomysł wykorzystania tego terenu na ewentualną zajezdnie tramwajową.
  Swego czasu miałem pomysł aby zamówić koszulki z nadrukiem – „I ♥ AUCHAN” i przekazać gminie aby się chociaż z tą miłością nie kryli.

  • popieram

   • A na zebraniu Burmistrz mieszkańcom którzy nie zgadzają się z jego jawną sympatią do oszą – TO NIE PAN DECYDUJE O ROZBUDOWIE ! hehe za to ja decyduje o tym czy pan decyduje i będę miał to w pamięci gdy bez zanych inwestycji drogowych postawienie taki moloch przy i tak zakorkowanych ulicach

 7. tramwaje do Piaseczna powinny jeżdzic już dawno.
  Szczerze mówiąc ręce opadaja jak sie patrzy na to sie dzieje, albo bardzioej nie dzieje w Piasecznie

  • Powinni jeszcze trochę terenu przekazać za 1/3 ceny jakiemuś zakonowi i wtedy na pewno będzie żyło nam się lepiej

  • Po co wam ten tramwaj zeby byly wieksze korki i wiecej swiatel na pulawskiej? Zeby na kilku skrzyzowaniach byla jeszcze osobna sekwencja swiatel dla twamwajow? Wystarczajace sa plany skm do piaseczna a jak maja za duzo pieniedzy to niech je wydadza na kladki dla pieszych na calej dlugosci pulawskiej unikajac kilkunastu swiatel(wtedy nawet 709 bedzie mialo podobny czas przejazdu co ten caly tramwaj) i reorganizacje ruchu na kilku skrzyzowaniach np. kolo Realabudujac wiadukt (jak kolo auchan )albo rondo

 8. Pomarzyć zawsze można :)

 9. A nie sądzicie, że zamiast tramwajów to na dziś dzień jedyna szansa na sprawną komunikację z Wawą to:
  1. utworzenie parkingów P+R w bezpośredniej okolicy 1strefy (karty miejskiej)
  2. wymalowanie bus pasa do wilanowskiej.

  dlaczego takie rozwiązanie proponuję ?
  komunikacja aby była dobra dla ludzi musi być możliwie tania – jak wiemy, od kilku lat bilety 2strefowe drożeją najbardziej… więc dlatego w 1 strefie, dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym jest to szczególnie uciążliwe – 4x karta miejska 2strefowa na kwartał to 1000zł !!!!
  Po Piasecznie można podróżować autem, rowerem, czy też można stworzyć wewnętrzny transport na mniejszą skalę…ale jak sądzę skończy się na dojeżdżaniu samochodem do takiego parkingu, ewentualnie rowerem latem.
  jednocześnie potrzebny jest ten bus pas…. czemu? ponieważ trzeba by puścić znacznie więcej autobusów, autobus w weekend z piaseczna do metro wilanowska jedzie 20-25 minut, gdyby uzyskać podobny czas np 25-30minut buspasem, to jest to całkiem sensowny sposób na rozwiązanie problemów komunikacyjnych.

  • Do tego jeszcze trasa S79 (Puławska bis), niestety jej budowa została przesunięta choć miała już pozytywną decyzję środowiskową. Bez tej trasy niewiele zdziałamy na Puławskiej.

   • zgadzam się, ale ponieważ nie ma na to najmniejszych szans w niedalekiej przyszłości to sugeruję rozwiązanie, które jest stosunkowo tanie…. główny koszt to wykup gruntów pod parkingi i budowa parkingu.

 10. Tramwaj do Piaseczna to:
  1) stosowna ilość mniej aut na Puławskiej w porannym korku – każdy pasażer w tramwaju to z reguły jedno auto mniej
  2) ta sama ilosć aut mniej na warszawskich ulicach

  • Rozwiązanie z parkingiem/parkingami P+R też spełnia Twoje założenia…
   a potrzeba na nie minimalnych środków – budowa parkingów i wymalowanie oznakowanie bus pasa.
   to nic w porównaniu do budowy linii tramwajowej, tym bardziej, że miejscami na Puławskiej nie ma miejsca na tą linię.

 11. Ja jestem za każdym rozwiązaniem, (linia tramwajowa,bus pas,metro,kolejka linowa )które spowodują ograniczenie korków na puławskiej a przede wszystkim przejechanie odcinka Piaseczno-metro wilanowska do 30 minut w cenie biletu w pierwszej strefie:kto spełni te warunki? to już głosuje! Dodatkowo mam pytanie do mieszkańców-kierowców,dlaczego wozicie powietrze w samochodzie???Na 10 aut.w 8 jedzie jedna osoba!!! a póżniej narzekają paliwo za drogie.Jechałem rowerem puławską. bo ścieżki rowerowej „nie ma” i tak sobie liczyłem…

  • Ja spelnie(prosze przeczytac moj komeentarz pod tym samym nickiem) ale na razie nie kandyduje na burmistrza piaseczna a poza tym nie wiem jaki mialbym wtedy wplyw na ul. Pulawska w granicach warszawy. Nie potrzeba wielkich inwestycji wystarczy likwidowac pomalu wszystkie absurdy spowalniajace ruch drogowy a takze nie dopuszczac do powstawania nowych np. tych tramwajow :p

 12. Dziwne, że burmistrz się godzi na przekazanie i sprzedaż takiego terenu Auchan-owi. Teraz biedni handlarze z Piaseczna zasilą niedługo Piaseczyńskich bezrobotnych. Zastanawiam sie ile trzeba dać aby przejąc taki teren!!!!!!!!!!! To co dzieje się w tym kraju to ŻENADA!!!!!!!! Ludzie nic już nie mają do powiedzenia. Zastanawiam się tylko czy Pan BURMISTRZ pomyślało mieszkańcach Piaseczna zasilających podatkami kasę bo AUCHAN takich nie płaci, i czy pomyślał sprzedając ten teren ilu ludzi pójdzie na bruk, ile rodzin straci możliwość dochodu. A co do linii Tramwajowej I TAK NIE POWSTANIE!!!!!! Idą wybory i trzeba żucić jakieś HASŁo!!!!!! :)

 13. ;
  ponoć tory kolejowe łączą piaseczno z warszawą, ….a brakuje parkingow przy stacjach kolejowych / komunikacji miejskiej z Piaseczna i okolic do stacji kolejowych ….. no i pociągi, ponoć, nie kursują zbyt często …..

  ale to można , chyba , szybciej i taniej zrealizować niż zbudować linie tramwajową…..

  lub może jakiś autobus do kabatów

  albo wyciąć w cholerę las… tam locha z warchlakami poluje na ludzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*