Józefosław

Ruszył przetarg na odwodnienie Wilanowskiej

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego ul. Wilanowskiej na odc. od ul. Kanału Jeziorki (wraz z przebudową przepustu) do ul. Działkowej w Józefosławiu – data zamieszczenia: 11.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego ul. Wilanowskiej na odc. od ul. Kanału Jeziorki (wraz z przebudową przepustu) do ul. Działkowej w Józefosławiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie: 1. wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego ulicy o długości około 790 m wraz z przebudową przepustu w ciągu tej ulicy. 2. opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. 3. wykonanie map podziałowych do decyzji ZRID. 4. uzyskanie decyzji ZRID. Termin zamówienia: 1. Opracowanie uzgodnionej koncepcji drogowej – 3 miesiące od daty podpisania umowy 2. Uzgodniona koncepcja odwodnienia 4 miesiące od daty podpisania umowy 3. Projekt budowlany i wykonawczy oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 4 miesiące i 14 dni od daty uzgodnienia koncepcji drogowej i odwodnienia 5. Projekt mapy podziałowej – 4 miesiące i 14 dni od daty uzgodnienia koncepcji drogowej i odwodnienia. 6. Uzyskanie decyzji – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – 7 miesięcy i 14 dni od daty uzgodnienia koncepcji drogowej i odwodnienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium o wartości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca winien przedstawić w wykazie minimum (2) dwa wielobranżowe projekty drogowe o długości min. 800 m każdy (branża drogowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie) o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto każdy, w tym co najmniej jeden projekt opracowany w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zakończony uzyskaniem decyzji ZRID . Doświadczenie winno być poparte załączeniem dowodu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie poprzez załączenie odpowiednio do wyboru referencji, protokołów odbioru, poświadczeń. Powyższe winno być udokumentowane zgodnie z pkt 5.2.2 SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia stwierdzający, że osoby te posiadają uprawnienia geodezyjne w zakresie geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne, inwentaryzacyjne, rozgraniczenia i podziały, sporządzenia dokumentacji do celów prawnych, a także uprawnienia do projektowania dla poszczególnych branż: drogowej, wod – kan. i energetycznej, których obowiązek posiadania nakłada ustawa Prawo budowlane. Konieczne jest przedstawienie po jednej osobie ze stosownymi uprawnieniami w każdej ze wskazanych branż – udokumentowanymi kwalifikacjami zawodowymi. Osoby pełniące funkcje kierownicze winny posiadać uprawnienia bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności właściwej dla powierzonej funkcji lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa – w przypadku, gdy są one wymagane odrębnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju. Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – ustawa Prawo budowlane art. 12 pkt 7 oraz art. 12a , w przypadku osób spoza terytorium Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpisu do stosownej izby, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce. Powinno się to odbyć na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( DZ. U z 2008r Nr 63, poz. 394). Na zaświadczeniu o członkostwie w Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa winno widnieć aktualne na dzień składania ofert ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Osoba ta będzie pełnić funkcję kierowniczą. Wykonawca dodatkowo złoży oświadczenie, że osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada wymagane prawem uprawnienia. Powyższe winno być udokumentowane oświadczeniem zgodnie z pkt 5.2.3 SIWZ a dokumenty przedłożone przed podpisaniem umowy zgodnie z pkt 13.6 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) przedstawią wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1. 2) dowód wpłaty /wniesienia wadium – zgodnie z pkt. 9.9.7 SIWZ; W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek bankowy – należy przedstawić dowód wpłaty. Wadium wniesione w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, należy złożyć w oryginale w depozycie w kasie Urzędu Miasta i Gminy. W ofercie należy pozostawić kserokopię i dowód wniesienia do depozytu kasy Gminy. Dopuszcza się dołączenie w odrębnej kopercie tylko dowodu wniesienia wadium. 3) wypełnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego według wzoru określonego w zał. nr 7 do opisu przedmiotu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z brzmieniem art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT lub innych opłat wynikających wprost z przepisów prawa a mających istotny wpływ na koszty świadczenia usługi, 2) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego 3) zamawiajacy dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: – niezawinionych przez wykonawcę przedłużających się terminów uzyskania zgód i zezwoleń koniecznych do realizacji zamówienia wydawanych przez organy i podmioty niezależne od Jednostki projektowej i Zamawiającego – zmian w projekcie wynikających ze zmiany przepisów prawnych w trakcie trwania umowy – nieprzekazania w terminie dokumentów do projektowania wymaganych przepisami, do których był zobowiązany Zamawiający lub innych okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania zamówienia pomimo zachowania należytej staranności przez Zamawiającego. – zmniejszenia zakresu robót

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piaseczno.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 osobiście lub przekazem pocztowym. Wartość SIWZ – 26 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 75 III piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podoba ci się:

Komentarzy (1)

  1. Please 12 miesięcy dają na taki bzdet. W 6 też by wykonawca dał radę jakby zamawiający nie był tak łaskawy. I wcale nie byłoby drożej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*