Piaseczno.eu

Nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem regulującym i wyznaczającym politykę przestrzenną gminy. Nie jest co prawda aktem prawa miejscowego czyli nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych, ale wszystkie uchwalane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie mogą naruszać jego ustaleń.

Studium jest „planem” planów miejscowych. Obejmuje teren całej gminy i wyznacza podstawowe kierunki rozwoju. Jest dokumentem dość ogólnym, sporządzonym na mapie o dużej skali. Wyznacza główne szlaki komunikacyjne oraz informuje, czy dany teren docelowo jest przeznaczony pod zabudowę i określa jego ogólne przeznaczenie: mieszkalnictwo wielo- i jednorodzinne lub mieszane, usługi czy tereny produkcyjne, a także obszary zielone. Funkcje te określa się jako dominujące, bo w praktyce, szczególnie w gminie Piaseczno, często są one bardziej wymieszane. Szczegółowe ustalenia zapisywane są w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Rozwój ostatnich lat odcisnął trwały ślad w gminie Piaseczno. Zabudowa wielorodzinna sąsiadująca z jednorodzinną, tereny produkcyjne przy mieszkaniowych. Ogromna presja inwestorów, którzy kupują tereny rolne i chcą je szybko przeznaczyć na cele budowlane, często w najbliższym sąsiedztwie terenów chronionych – to wyzwania z którymi należało się zmierzyć.

Uporządkować rozwój

W studium, po pierwsze, trzeba uporządkować tempo rozwoju gminy. Nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową to ogromne koszty dla gminy związane z obowiązkiem zapłaty odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi (patrz tabela) oraz związane z budową kanalizacji, wodociągów, dróg i sieci odwodnieniowej. Nie mówiąc o przestrzeni publicznej, na której do tej pory oszczędzano. Dochody z nowych terenów spływają powoli, w miarę zabudowywania się nowych obszarów, i nie równoważą kosztów w krótkim okresie. Dlatego w projekcie zmiany studium przewiduje się pozostawienie niektórych obszarów jako tereny rolne do czasu uzgodnienia zrównoważonego sposobu zagospodarowania i przygotowania odpowiednich środków na inwestycje, co może wzbudzać kontrowersje wśród właścicieli tych terenów. Nie jest możliwe cofnięcie czasu czy unieważnienie obowiązujących planów zagospodarowania. Dlatego projekt zmiany studium, siłą rzeczy, musi być w części kontynuacją rozwiązań przyjętych w 2006 r. oraz uwzględniać to co wydarzyło się w przestrzeni do tej pory.

Trasa S-7 i nowe miejsca pracy

Po drugie zmiana studium przewiduje aktywizację gospodarczą terenów wzdłuż zaktualizowanego przebiegu nowej tras S-7. Tereny usług generują nowe miejsca pracy, a ponadto będą w przyszłości przynosić większy dochód do budżetu gminy. W projekcie zmiany studium wskazano również nowe drogi dojazdowe do węzłów komunikacyjnych zlokalizowanych na projektowanej drodze ekspresowej.

Ochrona terenów zielonych: lasów i dolin rzek

Gmina Piaseczno cieszy się zainteresowaniem osób szukających nowego miejsca do zamieszkania. To między innymi dzięki temu, że dysponuje jeszcze terenami otwartymi lasów, pól i dolin rzek. Dlatego trzeba je chronić. Z tego powodu wiele wniosków i uwag dotyczących zwiększenia terenów pod zabudowę w tych newralgicznych miejscach zostało na etapie rozpatrywania odrzuconych.

Gmina Piaseczno zmienia studium, zmienia plany miejscowe, ale deweloperom często udaje się jeszcze uzyskać pozwolenia na budowę na podstawie starych, ułomnych planów miejscowych. Dlatego niestety w niektórych miejscach wyrastają budynki, które w świetle nowych planów nie powinny w ogóle powstać. Sprawy nowych inwestycji często trafiają do organów odwoławczych, sądów i toczą się latami. Kształtowanie ładu przestrzennego wymaga czasu. Zmiana studium zaowocuje dopiero w kolejnych latach poprzez uchwalanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rozwój przypomina rozpędzoną lokomotywę i trudno go zatrzymać z dnia na dzień. Wymaga to konsekwencji i systematycznej pracy, a efekty będą widoczne po latach.

Uchwalenie zmiany studium

Rada Miejska w Piasecznie 29 października uchwaliła nowe studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piaseczno. Po naniesieniu przegłosowanych przez radnych poprawek, dokument dostępny będzie na stronie www.piaseczno.eu.

Podoba ci się:

Komentarzy (68)

 1. Rada Sołecka Józefosław, dnia 2.09.2014
  Józefosław

  Pan Zdzisław Lis
  Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
  Urząd Miasta Piaseczno
  05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5

  Uwagi do projektu ZMIANY Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z ogłoszeniem UiA.ZP.6721.49.2014.APA

  Dla obszaru : Sołectwo Józefosław ( strefa A – 4) oraz część Piaseczna ( strefa A – 2)

  Działając w imieniu Rady Sołeckiej Józefosławia zgłaszamy następujące uwagi do projektu ZMIANY Studium.

  I. W częci Studium : TOM II ,,Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego”

  1) w rozdziale IV. 1.2.b ,,Zasady zagospodarowania terenów mieszkaniowych w strefie A” w Strefie A-2 w północnej części miasta Piaseczno dla terenów MWN :
  a) Obniżyć maksymalną wysokość zabudowy wielorodzinnej z 21 metrów do 14 metrów,
  b) Podwyższyć minimalny wskaźnik powierzcni biologicznie czynnej z 25% do 40 %.

  2) w rozdziale IV.1.2.c ,,Zasady zagospodarowania terenów pozostałych funkcji w strefie w strefie A” w południowej częsci Strefy A – 4 dla terenów UP – teren obserwatorium Politechniki Warszawskiej :
  a) Obniżyć maksymalną wysokość zabudowy z 16 metrów do 12 metrów,
  b) Podwyższyć minimalny wskaźnik powierzcni biologicznie czynnej z 25% do 40 %.
  ( uwaga bezprzedmiotowa jeśli uwzględniona uwaga II pkt 1) poniżej )

  3) w rozdziale IV.1.2.c ,,Zasady zagospodarowania terenów pozostałych funkcji w strefie w strefie A” w północnej częsci Strefy A – 4 dla terenów UP – zespół szkół publicznych w Józefosławiu :
  a) Podwyższyć minimalny wskaźnik powierzcni biologicznie czynnej z 5% do 15 %.

  4) w rozdziale IV.1.2.c ,,Zasady zagospodarowania terenów pozostałych funkcji w strefie w strefie A” w Strefie A – 2 dla terenów PU :
  a) Obniżyć maksymalną wysokośc zabudowy z 21 metrów do 16 metrów

  II. Na rysunku studium PLANSZA VI ,,Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego”

  1) W południowej części strefy A – 4 dla terenu obserwatorium Politechniki Warszawskiej zmienić przeznaczenie z UP na ZP.

  Rada Sołceka Józefosławia

 2. Dziwię się ,że nikt z Józefosławia nie zabiera głosu w sprawie uchwalenia nowego studium.
  To bardzo ważny dokument dla nas.

  Mieszkańcy Józefosławia w tym Rada Sołecka złożyli bardzo wiele uwag do projektu studium m.in. w zakresie ograniczenia max. wysokości do 14 metrów dla nowo projektowanych budynków mieszkalnych na terenie Józefosławia ( w szczególności rejon ul.Geodetów).

  W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie studium -pod naciskiem lobbystów i developerów i nie wiedzieć dlaczego – wpisano aż 21 metrów !

  Na szczęście uwagi do studium zostały uwzględnione przez ( zaakceptowano max. wysokość nowych bloków jedynie do 14 metrów) i na ostatniej sesji w dniu 29.10 Radni uchwalili nowe studium.

  Boję się pomyśleć co byłoby gdyby mieszkańcy Józefosławia nie zauważyli tych groźnych zapisów, nie zaprotestowali i nie złożyli uwag do projektu nowego studium, które Burmistrz i Radni musieli uwzględnić!
  Przecież przecież Wybory już za chwilę !

  Wiem ,ze to już historia, ale chciałbym zadać kilka pytań do naszych Radnych ( p. Szweycer, p.Nowocin, p.Krzyżewska, p. Hubl) oraz Burmistrza i jego ekipy :

  1) dlaczego Burmistrz i jego ekipa wpisali do projektu studium wysokość 21 metrów dla nowo projektowanych budynków? Na czyj wniosek? Pod czyim naciskiem?

  2) dlaczego Radni dopuścili, by w projekcie nowego studium znalazła się max. wysokość zabudowy wielorodzinnej aż do 21 metrów ?
  Przecież wcześniej mieli wgląd do dokumentacji studium , wcześniej także pracowali w Komisjach nad projektem nowego studium i opiniowali go.
  Czyżby nie zauważyli max. wysokości dla zabudowy wielorodzinnej do 21 metrów?
  A jeśli zauważyli to czy protestowali i próbowali to wyjaśnić?

  Nie chce mi się wierzyć!
  Czy znajdzie się ktoś odważny, aby odpowiedzieć na moje pytania ?

 3. Stawiam zakład, że nie będzie chętnych do udzielenia odpowiedzi

  • No i zakład przegrany!

   • Czy tylko te dwie panie Radne zareagowały na złe zapisy studium?
    Były to reakcje spóźnione,ale zawsze.
    Dlaczego nie można było zaprotestować wcześniej jeszcze,na etapie prac w komisjach?

    A co powie pozostała dwójka p.Szweyer i p.Hubl?

    • A po co mają się udzielać, 4 lata siedzieli cicho to teraz się mają szarpać? Oni są i trwają, a my mamy im ufać i wierzyć na słowo, że ciężko pracują dla nas. I znowu kandydują, chociaż Szweycer chyba do powiatu tym razem…

 4. Gdyby nie złożone uwagi mieszkańców mielibyśmy raj dla developerów i Multihheki bis.

 5. Ta kwestia była już wielokrotnie wyjaśniana, – również na tym portalu.

  Moge mówić tylko za siebie.

  Stosowne wnioski złożyłam na komisjach w momencie przedstawienia radnym propozycji zmian studium. Była spora dyskusja. Co ciekawe, poza mną, radni z tego terenu, łącznie z panem radnym Wierzchowskim z osiedla Patronat oraz panią radna z Julianowa, nie widzieli niczego złego w podwyższeniu wysokości zabudowy. Argumentem był wysoki budynek Multi-Hekku, w sąsiedztwie którego ma prawo stanąć inny wysoki budynek.

  Przypomnę, ze sama namawiałam mieszkańców do składania wniosków do studium odnośnie tego zapisu. Odsyłam również do mojego listu otwartego do burmistrza, w którym także podnoszę tę kwestie. Ponadto , rozmawiałam z panią Ania Czerwieniec z Rady sołeckiej i poprosiłam, aby podobny wniosek wyszedł również od nich. Przede wszystkim jednak osobiście rozmawiałam z urzędnikami z wydz. architektury oraz panem burmistrzem Lisem wskazując na konieczność zmiany tego zapisu. Pana burmistrza przekonały przedstawione przeze mnie argumenty. Obiecał zapis zmienić, co tez uczynił.

  Ze swojej strony mogę tylko zapytać, co z własnej inicjatywy zrobił w tej sprawie pan sołtys/starosta zamieszkujący ten teren. Jego możliwości są znacznie większe niz kompetencje radnego.

  Przy okazji pytanie do wydawcy portalu. Czy osoba występująca pod głównym nickiem „wyborca” to jakiś nowy moderator czy zwykły troll? Niestety, odkąd pojawił sie na forum, opanował je całkowicie. Nie da się rozmawiać. Ktokolwiek się odezwie natychmiast jest przez tę osobę obrażany i poniżany. Podobnie jak przez parę innych, nowych nicków. Argumentów merytorycznych brak.

  Drogi „wyborco” agresja jest oznaka m.in. strachu oraz nieumiejętności panowania nad emocjami. A swoja droga, to przykre. Jak bardzo trzeba nie lubić siebie i być niezadowolonym z własnego życia, aby czerpać przyjemność z dowalania innym.

  • I po co ta ściema ?
   Nic pani nie zadziałała.
   W wyłożonym do wglądu projekcie studium jak byk stało 21 metrów!
   Dopiero awantura mieszkańców i liczne uwagi zmusiły Burmistrza i Radnych do refleksji i do zmiany tejże wysokości z 21 metrów do 14 metrów!
   I wybory oczywiście!

   Czasy cenzury już a dawno minęły!

   • Dokładnie tak było w wyłożonym projekcie. Radni otrzymali go tuz przed wyłożeniem. Wtedy własnie zadziały się opisane przeze mnie rzeczy. Burmistrz nie chciał wstrzymywać wyłożenia, ani nanosić zmian przed wyłożeniem, ponieważ zależało mu na czasie, czyli na uchwaleniu nowego studium przed wyborami. Zgodził się jednak nanieść zmiany po wyłożeniu, czyli bez wstrzymywania procedur, które sa bardzo czasochłonne.

    • Zgodził się ,bo poczuł presję mieszkańców!

     Proszę zwrócić uwagę, że tylko my dyskutujemy na portalu o tak ważnym problemie jakim jest studium.

  • Pani Katarzyno nie podzielam Pani zdania w sprawie usunięcia albo ograniczenia wypowiedzi dla nicku Wyborca.
   Czytałem jego wpis i nie znalazłem tam oszczerstw lub znieważenia, czy też wulgaryzmów.

   Czasy cenzury już minęły!

   To prawda z Wyborcą jest trudno dyskutować , bo ostro ripostuje i hejtuje.
   Prze to na forum jest barwnie. ..

   Obawiam się, że jeśli Pani usunie lub zabroni wypowiedzi nickowi Wyborca to portal straci wiarygodność i tylko Pani oraz Ziutek, Wiochmen i Wieś Mac na nim zostaną…

   Proszę tylko mnie nie usuwać !
   Już będę grzeczny….

   • Panie Marcinie, proszę przeczytać jeszcze raz, ale wolno. Zdaje się, że znów Pan nie zrozumiał przekazu. Proszę dopytać, jeśli coś jest niejasne. To znacznie lepsze niż wyciąganie błędnych wniosków.

    I po raz kolejny wyjaśnię Panu (przypomnę, że było to Panu wyjaśniane już kilka razy), nie mam mocy, aby kogokolwiek usunąć lub zablokować na tym forum i nie mam tez takich intencji. Zastanawiam się jednak, co by było, gdybym wzięła przykład z sołtysa/starosty. :)
    A tak przy okazji, to nie jestem „pulchną blondynką”. Pudło. :) A nawet gdybym nią była, to tego typu komentarze świadczą li tylko o autorze tego typu wypowiedzi.

    • I znów ostra riposta, ale z panią przegrać to jak wygrać. …

  • Chyba ktoś jednak mija się z prawdą:

   Julianów, 31 sierpnia 2014 r.

   Szanowny Pan
   Zdzisław Lis
   Burmistrz m. i gm. Piaseczno

   Ul. Kościuszki 4
   05-500 Piaseczno

   Szanowny Panie Burmistrzu,

   W związku z wyłożeniem do publicznej wiadomości „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piaseczno”, pozwalam sobie złożyć następującą
   UWAGĘ DO STUDIUM:

   1. Głównie i przede wszystkim, jako wyrazicielka opinii wielu mieszkańców protestuję przeciwko podwyższeniu budownictwa (szczególnie wielorodzinnego) powyżej 14 m zarówno w całym Józefosławiu i Julianowie, lecz także w okolicach ul. Geodetów po obu jej stronach. Dotychczas dopuszczona wysokość spowodowała już zagęszczenie mieszkańców powyżej norm, możliwych dla udźwignięcia przez istniejącą infrastrukturę (ulice, szkoła, komunikacja publiczna). Stąd mój (nasz) protest. Bardzo proszę o przychylne spojrzenie na ten problem.

   Z poważaniem – Hanna Krzyżewska

   • Pani Katarzyno , może Pani pokaże swoje pismo w tej sprawia.
    Proszę.

  • Pani Katarzyno znów Pani przypisuje sobie sukces .
   Da Pani spokój tym przechwałkom już w to NIKT nie wierzy.
   Proszę nie atakować wyborcy tylko dlatego, że ma inne zdanie.

   • Pani Katarzyna jest mistrzynią przechwałek,ale nie damy się zwieść!

 6. Rada Sołecka Józefosław, dnia 2.09.2014
  Józefosław

  Pan Zdzisław Lis
  Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
  Urząd Miasta Piaseczno
  05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5

  Uwagi do projektu ZMIANY Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z ogłoszeniem UiA.ZP.6721.49.2014.APA

  Dla obszaru : Sołectwo Józefosław ( strefa A – 4) oraz część Piaseczna
  ( strefa A – 2)

  Działając w imieniu Rady Sołeckiej Józefosławia zgłaszamy następujące uwagi do projektu ZMIANY Studium.

  I. W częci Studium : TOM II ,,Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego”

  1) w rozdziale IV. 1.2.b ,,Zasady zagospodarowania terenów mieszkaniowych w strefie A” w Strefie A-2 w północnej części miasta Piaseczno dla terenów MWN :
  a) Obniżyć maksymalną wysokość zabudowy wielorodzinnej z 21 metrów do 14 metrów,
  b) Podwyższyć minimalny wskaźnik powierzcni biologicznie czynnej z 25% do 40 %.

  2) w rozdziale IV.1.2.c ,,Zasady zagospodarowania terenów pozostałych funkcji w strefie w strefie A” w południowej częsci Strefy A – 4 dla terenów UP – teren obserwatorium Politechniki Warszawskiej :
  a) Obniżyć maksymalną wysokość zabudowy z 16 metrów do 12 metrów,
  b) Podwyższyć minimalny wskaźnik powierzcni biologicznie czynnej z 25% do 40 %.
  ( uwaga bezprzedmiotowa jeśli uwzględniona uwaga II pkt 1) poniżej )

  3) w rozdziale IV.1.2.c ,,Zasady zagospodarowania terenów pozostałych funkcji w strefie w strefie A” w północnej częsci Strefy A – 4 dla terenów UP – zespół szkół publicznych w Józefosławiu :
  a) Podwyższyć minimalny wskaźnik powierzcni biologicznie czynnej z 5% do 15 %.

  4) w rozdziale IV.1.2.c ,,Zasady zagospodarowania terenów pozostałych funkcji w strefie w strefie A” w Strefie A – 2 dla terenów PU :
  a) Obniżyć maksymalną wysokośc zabudowy z 21 metrów do 16 metrów

  II. Na rysunku studium PLANSZA VI ,,Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego”

  1) W południowej części strefy A – 4 dla terenu obserwatorium Politechniki Warszawskiej zmienić przeznaczenie z UP na ZP.

  Rada Sołceka Józefosławia

  Oto uwagi, które opracowałam (z pomocą męża) i które zostały złożone w imieniu Rady Sołeckiej.

  Pozdrawiam,
  Elwira Dworak

 7. LIST OTWARTY DO PANA BURMISTRZA

  Józefosław 10 sierpnia 2014

  Katarzyna Nowocin-Kowalczyk
  Radna Mi G Piaseczno

  Pan Zdzisław Lis
  Burmistrz MiG Piaseczno

  Szanowny Panie Burmistrzu!
  Mieszkańcy Józefosławia są bardzo zaniepokojeni ostatnimi, podejmowanymi przez Pana i reprezentowany przez Burmistrza urząd, decyzjami dotyczącymi przyszłości tego terenu. Jest to tym bardziej dziwne, iż wielokrotnie zapewniał nas Pan, że każda ważna decyzja będzie konsultowana z mieszkańcami. Ufaliśmy, że tak rzeczywiście będzie.

  W ostatnim czasie wysłał Pan do naszych domów i mieszkań ankieterów, których celem były badania dotyczące przestrzeni publicznej. Niestety, wygląda na to, że był to zwykły, dość tandetny w swoim wydaniu, zabieg marketingowy mający na celu kupowanie głosów wyborczych mieszkańców Józefosławia i Julianowa. Jednoznacznie wskazuje na to czas przeprowadzania, jak również opublikowane na stronie gminy wnioski wyciągnięte z analizy badań.

  (…)

  2. Kolejną sprawą, która mocno wstrząsnęła opinią publiczną Józefosławia jest termin wyłożenia studium, jak również zawarte w nim zapisy.

  Dlaczego tak ważna kwestia, przedkładana jest do wglądu w okresie wakacyjnym i urlopowym? Kalendarz wyborczy, w żadnym razie, nie powinien determinować tak istotnych dla przyszłości Józefosławia działań. Przypomnę, że dla znakomitej części mieszkańców, którzy zdecydowali się na zamieszkanie w tej okolicy, inwestując tutaj spore pieniądze w nieruchomości, jak również płacąc podatki w gminie Piaseczno, przyszłość i rozwój Józefosławia jest bardzo istotny. Z przykrością należy stwierdzić, że wybór terminu wyłożenia studium świadczyć może o lekceważącym stosunku urzędników do mieszkańców.

  Chciałabym również zapytać, dlaczego, pomimo wyraźnego stanowiska, które w imieniu mieszkańców wielokrotnie wyrażałam na komisjach problemowych, nowe studium zawiera zapisy dopuszczające w okolicy ul. Geodetów wysokość zabudowy do 21m? Nadmienię, że większość radnych zgodziła się z argumentami, że wysokie bloki nie współgrają z zabudową Józefosławia, zaś infrastruktura drogowa w tym rejonie jest niewystarczająca i niewydolna, aby udźwignąć ciężar kolejnych samochodów. Tym bardziej, jeśli dodamy do tego wzmożony ruch spowodowany sąsiedztwem planowanej lokalizacji PSZOK-u. Ponadto, obciążenie szkół, w tym w szczególności szkoły przy ul. Kameralnej, do której zostaną skierowane dzieci z tej okolicy, jak również całkowity brak przedszkoli, żłobków, placów zabaw oraz szeroko pojętej przestrzeni publicznej przy znikomej i zaniedbanej infrastrukturze drogowej, z naciskiem na brak chodników, jak również szczątkowej komunikacji miejskiej, całkowicie dyskwalifikuje tę okolicę dla budownictwa wysokiego, powyżej 14m. Jako Burmistrz wybrany w powszechnym głosowaniu, czyli reprezentant mieszkańców gminy Piaseczno, nade wszystko powinien Pan przedkładać dobro mieszkańców nad prywatne interesy deweloperów. Proszę nie uszczęśliwiać nas na siłę decyzjami, które są dla nas szkodliwe.

  (…)

  Reasumując. Panie Burmistrzu, w imieniu mieszkańców Józefosławia, uprzejmie proszę o:
  1. Przedstawienie mieszkańcom (…)
  2. Zmianę w studium polegającą na usunięciu zapisów dopuszczających zabudowę powyżej 14m wysokości dla zabudowy wielorodzinnej, w rejonie ulicy Geodetów, na terenie Józefosławia oraz terenów bezpośrednio sąsiadujących z Józefosławiem i Julianowem.
  3. Zaprojektowania i wybudowania ulicy Krótkiej, (…)
  4. Przedstawienie mieszkańcom Józefosławia przejrzystego harmonogramu wszystkich przygotowywanych i planowanych na tym terenie inwestycji, z uwzględnieniem terminów poszczególnych etapów.

  Z wyrazami szacunku
  Katarzyna Nowocin-Kowalczyk

  • Zwracam uwagę, że nie są to formalne uwagi do studium i nie mogą odnieść skutków prawnych.
   Docenić należy fakt , że pani zabrała głos w tej sprawie.
   Rozumiem, że innym radnym z naszego rejonu tj.p.Szweycer i p.Hubl to nie przeszkadzało ?
   Dzięki za info.
   Zapamiętajmy ten fakt idąc do Wyborów!

   • Formalne wnioski padły na komisjach. List Otwarty był zarazem interpelacja czyli wnioskiem formalnym. Moje rozmowy z burmistrzem oraz urzędnikami również były formalne a nie prywatne. Także apel do mieszkańców o składanie wniosków do studium nie był tylko apelem mieszkanki, ale przede wszystkim radnego z tego terenu.

    • Wyjaśnię również, ze składane przez mieszkańców wnioski, urzędnicy mogą, ale nie muszą uwzględnić – co niestety często się zdarza. Dlatego czasem warto skorzystać z innych metod argumentacji. Stąd mi.in list otwarty, bezpośrednie rozmowy z burmistrzem oraz urzędnikami, jak również wnioski składane na komisjach problemowych poparte głosowaniem i stanowiskiem całej komisji. Aby jednak komisja poparła wniosek, należało przekonać członków do słuszności i zasadności składanego wniosku.

   • Pana tu nazwisko Pani Nowocin, Pana Hubl, Pani Szweycer a cisza na temat innego radnego Pana Wierzchowskiego. Czy ten radny próbował ograniczyć wysokość zabudowy? Te 21 m dotyczyło głównie terenu przy Geodetów z którego startuje w tegorocznych wyborach.

    • Rubinowa street@ Macie Państwo na swoim terenie niezłego kandydata na radnego, pana Przemka Macha. Może czas najwyższy, aby dać „odpocząć” obecnemu radnemu z 16-letnia kadencja.

     • *16-letnim stazem

 8. To oznacza, że działała Pani w osamotnieniu.
  A gdzie byli inni Radni z naszego rejonu?

  Nie pisałem o wnioskach tylko o uwagach .
  Wnioski składa się we wcześniejszym etapie procedury.

  Gdyby nie wybory nie wiadomo jak by się to potoczyło

  • Tak. Ma Pan racje. Początkowo działałam w osamotnieniu. Nie pierwszy raz zresztą. I nie pierwszy raz skutecznie. Dlatego po raz kolejny poprosiłam o wsparcie mieszkańców. I po raz kolejny to wsparcie otrzymałam. Nasi mieszkańcy są mądrzejsi niż, co poniektórzy próbują na tym forum negować. W ciągu ostatnich 4 lat ludzie z JJ doskonale zrozumieli jak ważna jest troska o naszą wspólną przestrzeń publiczną, jak ważny jest nasz wspólny głos i wspólne działanie. Wniosków od mieszkańców w ww. sprawie wpłynęło z naszego terenu sporo.

   Wnioski złożyłam wówczas, kiedy otrzymaliśmy propozycję studium i mogliśmy się zapoznać z jego zapisami.

   Za kilka dni mój mandat radnego wygaśnie. Nie wiem kogo Państwo wybierzecie, ale ufam, ze wybierzecie mądrze, a nie emocjonalnie. Proszę pamiętać, jak wiele, przez te ostatnie 4 lata udało nam się wspólnie zmienić. Przede wszystkim to, ze oczy urzędu są teraz skierowane na ten własnie teren, na Józefosław. To na ten teren płynie obecnie największy strumień budżetowych środków przeznaczonych na inwestycje. Teraz należy tego wszystkiego dopilnować i nie dopuścić, aby powtórzyła się sytuacja z przed kilku lat, kiedy to urzędnicy z Kościuszki i z Chyliczkowskiej zrobili z tego terenu deweloperski raj, urządzając mieszkańcom koszmarek infrastrukturalno-architektoniczny.

   • Ale z tym studium i wysokością 21 metrów to się Pani nie popisała!
    Docenić należy jednak fakt, że coś tam się Pani buntowała i starała jako jedyna.

    CENZURZE MÓWIMY NIE!

   • Przepraszam będę upierdliwy, ale ustawa o zipp nie pozwala na tym etapie składać wniosków tylko uwagi.
    Wnioski składa się w początkowej fazie procedury, gdy nie ma jeszcze proj. Studium.
    Nie szkolą was w tym urzędzie?

    • Mieszkańcy składają uwagi. Radni na komisjach – wnioski.

     • Ale ustawa jest jedna i obowiązuje wszystkich.
      Chyba się nie rozumiemy.

      Z pani wypowiedzi wynika , że wnioski , które pani składała na komisjach nie zostały uwzględnione, ponieważ projekt nowego studium , który ,, wyszedł” do ludzi zawierał niekorzystne dla nas zapisy.

      • Przede wszystkim, należy popatrzeć na daty wszystkich wyżej publikowanych pism.

       Po drugie, trudno jest tu mówić o jakichś długich pracach w komisjach na temat zapisów dot. zmiany wysokości. Informacje, co do zmiany tychże zapisów radni otrzymali od urzędników tuz przed wakacjami. Zgodnie z procedura poszły stosowne opinie komisji. Nadmieniam, że burmistrz nie ma obowiązku przychylać się do wniosków i opinii radnych, jednak pierwszym krokiem jest własnie takie działanie.

       Wyłożenie planu w tak krótkim czasie było zaskoczeniem. Należało zatem działać szybko. Stad następnym krokiem był list otwarty i prośba do mieszkańców o składanie swoich uwag. Mniej więcej w tym samym czasie, czyli w pierwszym tygodniu sierpnia miałam rozmowę z burmistrzem na ten temat. Pan burmistrz wyjaśnił, że nie mógł czekać z wyłożeniem studium ponieważ to znacznie opóźniłoby całą procedurę uchwalania. Zapewnił również, że zmieni wysokość zabudowy, – co tez uczynił.

       Naprawdę trudno jest rozmawiać z osobami, które nie skupiają się na argumentach i pozytywach (pomimo przejściowych komplikacji sprawa została załatwiona szybko i pozytywnie), tylko na siłę próbują się do czegoś przyczepić i udowodnić, że ktoś coś robi źle. Same chodzące ideały.

   • Wydaje się, że mieszkańcy zagłosują na kandydatkę z największej Partii politycznej lub jednego zarządcę nieruchomości – obecnego radnego – i nic się nie zmieni.
    Będzie jak dawniej…

    Na przebudowę drogi typu Julianowska będziemy czekać kolejne 10 lat, bo nie będzie komu wyszarpywać kolejnych inwestycji na nas.

   • „Za kilka dni mój mandat radnego wygaśnie. Nie wiem kogo Państwo wybierzecie, ale ufam, ze wybierzecie mądrze, a nie emocjonalnie. Proszę pamiętać, jak wiele, przez te ostatnie 4 lata udało nam się wspólnie zmienić”.

    Pani Katarzyno, mam nadzieję że nowo wybrani radni będą równie mocno zaangażowani w lokalne sprawy jak Pani była zaangażowana. Osobiście żałuję że nie startuje Pani w tegorocznych wyborach.

 9. Kasiu nie wiem czemu masz tyle niechęci do mnie. Przecież nic Ci nie zrobiłam. Nie proszę też o Twoje poparcie. Zawsze liczyłam tylko na siebie.

  • Elwira, myślę, że wyciągasz błędne wnioski. Nie mam niechęci do Ciebie, jako do Elwiry Dworak i naprawdę doceniam Twój dotychczasowy społeczny wkład. Pamiętam np. Twoje zaangażowanie w budowę placu zabaw. Kiedy wreszcie udało mi się znaleźć środki oraz namówić urzędników i radnych do celowości tej inwestycji i wyłożenia kasy na ten cel, Ty,wspólnie z Radą Rodziców wspierałaś ten projekt, i osobiście, bardzo czynnie uczestniczyłaś w wyborze konkretnego urządzenia i firmy.

   W swojej wcześniejszej wypowiedzi podałam tylko fakty bez wdawania się w żadne oceny. Jeśli zahaczyłaś o ten temat, to teraz potwierdzam, – tak, obawiam się, że jeśli wejdziesz do rady, to będziesz „przepychała” koncepcje rozbudowy Auchan zgodna z interesami spółki, a nie mieszkańców J. Jako pracownik Auchan, Twój mąż w naturalny sposób podporządkowuje się wytycznym pracodawcy i stawia je ponad dobro wspólnoty. Znam Twoje stanowisko ws. rozbudowy CH, ponieważ wypowiadałaś się na ten temat publicznie na spotkaniach z mieszkańcami. Obecnie, pewne ruchy Auchan zostały ograniczone, jednak po wyborach dość łatwo będzie można je odblokować, o ile radni się nie przeciwstawią.

   I jest jeszcze jedna kwestia.
   Nieraz widziałam jak bardzo podporządkowujesz się sołtysowi/staroście. Jakbyś własnego głosu nie miała. Widziałam też jak przytakiwałaś mu w sprawach, w których zwyczajnie mijał się z prawdą. Na przykładzie radnej z Julianowa, wielokrotnie mogłam się przekonać jakie są tego skutki w pracy w Radzie Miejskiej.

   Elwira, gdyby nie te zależności, w które jesteś uwikłana, to zapewniam Cie, że nie miałabym nic przeciwko temu, abyś została radna. Energii do działania społecznego z pewnością Ci nie brakuje. Podobnie zresztą, jak Joli Zel, Robertowi Widzowi, Katarzynie Krzyszkowskiej, Adamowi Leśniakowi czy kilku innym kandydatom. Nikomu nie mówię, jak ma głosować, nikogo do niczego namawiam i nie agituję za zadnym kandydatem na burmistrza. Podaje tylko fakty. Każdy zagłosuje zgodnie z własnym sumieniem. Namawiam do poznania kandydatów, bo wtedy łatwiej jest podjąć mądra decyzję.

 10. Dziękuję za miłe słowa. Ci co mnie znają, wiedzą, że ja nikokmu się nie podporządkowywuję i zawsza mam własne zdanie. To jest niestety jedna z moich wad!
  Jako mieszkanka Józefosławia ja również nie chcę problemów komunikacyjnych, ale to bardzo złożony problem wymagający wspólpracy z sąsiednimi Gminami i GDDKiA.
  Jeśli chodzi o Auchan ,zależy mi na kinie i na galerii z prawdziwego zdarzenia z restauracjami i strefą rozrywki, aby nie trzeba było jeżdzić na Ursynów.

  • Pytanie tylko, czy ma się to odbywać kosztem np. mieszkańców ulicy Tulipanów i pobliskich ulic? Czy ma się to odbywać kosztem zakorkowanej Geodetów i Puławskiej? Póki co, Auchan wycofał się z 20mln na inwestycje drogowe wokół CH.

   Wiem, że jak chcesz to potrafisz bronic swojego zdania. Niestety w obliczu sołtysa/starosty stajesz się jego marionetką. Przywołam tylko jeden fakt. Popieraliśmy Cie do Rady sołeckiej, wierząc, że dzięki temu uda się przełamać dyktat sołtysa i członków jego rodziny zasiadających od lat w tej radzie. I co się stało. Bardzo szybko przeszłaś na stronę sołtysa stając się jego zagorzałym i bezkrytycznym poplecznikiem. Tylko dzięki temu, ze do Rady weszła również Ela Gostkowska, a potem także Ania Czerwieniec oraz zainteresować mieszkańców działaniami Rady sołeckiej, ten organ zaczął w miarę funkcjonować. Od razu nadmienię, że doceniam bardzo Twój wkład w rozwieszanie plakatów informujących o zebraniach sołeckich oraz innych działań, które podejmowałysmy wspólnie z Ania Czerwieniec.

   Praca w Radzie Miejskiej, wbrew pozorom nie jest taka łatwa i przyjemne. To są ciągłe wybory pomiędzy różnymi stanowiskami i czujność. Nade wszystko trzeba stawiać na dobro wspólnoty,- tak józefosławskiej jak i całej piaseczyńskiej. Wieloletnich układów i pokus jest sporo w tej gminie. A układy tak łatwo się nie rozpadają. To się nazywa uzależnienie od Władzy, z których konkretne osoby czerpią konkretne korzyści i tak łatwo tej Władzy nie oddadzą

   Albo wybierasz drogę łatwa i przyjemna i stajesz się maszynką do głosowania, czyli podnoszenia reki ZA lub PRZECIW tak jak Ci każą, albo rzeczywiście coś zmieniasz, – ale wtedy jest znacznie trudniej.

   • Nie jestem niczyją marionetką i nigdy nie byłam. Do Rady dostałam się największą ilością głosów, ale Ciebie nie było wówczas na głosowaniu. Kasiu myślę, że problem z
    Sołtysem powinnaś wyjaśnić sama. Niezależnie co powiem, Ty wiesz swoje.
    Myślmy o Józefosławiu jako o całości i głosujmy z własnym sumieniem, a czas i tak wszystko zweryfikuje.

   • Pytanie tylko, czy ma się to odbywać kosztem np. mieszkańców ulicy Tulipanów i pobliskich ulic? Czy ma się to odbywać kosztem zakorkowanej Geodetów i Puławskiej? Póki co, Auchan wycofał się z 20mln na inwestycje drogowe wokół CH.

    Pani Katarzyno, obawiam się że tu liczy się business a nie dobro mieszkańców ulic sąsiadujących bezpośrednio z Auchan.

 11. A razem z kinem i galerią dostaniemy setki dodatkowych samochodów. Tu jest wieś a nie strefa rozrywki.

  • Kina nie będzie i to jest już niemal przesądzone. Za to będzie 200 sklepików i tysiące aut. Ludzie z Ursynowa będą przyjeżdżać tu na zakupy gdyż wolą dojechać do Piaseczna niż mieć wybudowaną galerię handlową na Kabatach (rozbudowa Tesco jest blokowana od wielu lat). Ciekawego dlaczego tak zażarcie mieszkańcy Ursynowa blokują rozbudowę tesco, czyżby nie chcieli rozrywki i dodatkowego kina? Odpowiedź jest prosta – chcą rozrywki ale nie na swoim terenie, wolą dojechać trochę do Piaseczna ale nie chcą mieć u siebie drugich Janek. W dodatku Auchan życzy sobie żeby gmina całą infrastrukturę wybudowała gratisowo (poszerzenie Geodetów) za pieniądze podatników. Przecież już teraz Geodetów jest zapchana, co będzie po rozbudowie?

   • Buaaaaaha ha ha ha!

    Samoobrona się odrodziła , ale dlaczego właśnie w Jozefosławiu i to na portalu J24!

    • Wyborco, daruj sobie te złośliwe uwagi, one na mnie nie działają.

     • Samoobrono prowadź!

      • Nie będę tego komentować, nie będę wdawać się z Tobą w dyskusję gdyż po prostu nie warto!

       • A ja nie mogę czytać tych bzdur!

  • A gdzie Pani widzi gospodarstwa rolne w Józefosławiu?! Jeżeli tęskni się Pani za wsią to niech się przeprowadzi gdzieś w okolice Grójca i nie przeszkadza w rozwoju podwarszawskiej miejscowości. A kino i galeria by się przydały

   • Jeśli tak potężna galeria miałaby powstać to w miejscu gdzie nie ma wokół zabudowy jednorodzinnej i nie na linii głównego (można powiedzieć jedynego) wjazdu do Józefosławia. Takim miejscem jest np. teren obok Decathlonu.

   • A Pan niech się przeprowadza do miasta, jak brak tutaj rozrywki. Widziały gały co brały kupując tu mieszkanie. Na tym terenie brak jednej podstawowej rzeczy którą ma miasto – INFRASTRUKTURY!

    • No to może tym się trzeba zająć, czyli rozbudową infrastruktury, zamiast blokować rozwój budownictwa, a tym samym rozwój Józefosławia

     • Ja zajęcie już mam. W sprawie infrastruktury proszę zaganiać do roboty osoby za nią odpowiedzialne. A co do blokowania rozwoju budownictwa – dopóki nie ma tu infrastruktury, to przy takim zagęszczeniu jakie już teraz mamy, każde dodatkowe budownictwo tylko powoduje nawarstwianie problemów.

 12. Anka
  Proszę pamiętać o młodych ludziach i ich potrzebach.
  Józefosław ze względu na liczbę miszakńców tylko administracyjnie pozostał wsią.

  Wiele osób o tym pisało na portalu, ale ja także powtórzę ,że aby ,,odkorkować ” józefosław konieczne są następujące działania : poszerzenie Geodetów, rondo przy Centum Handlowym Józefosław, rozbudowa Energetycznej, dokończenie Cyraneczk i ( powstaje problem wypłaty odszkodowań za zabudowane nieruchomoości powstałe w pasie drogi).
  Ponadto trzeba udrożnić ul. Działkową, dogadując się z Konstancinem oraz przede wszystkim lobbować realizację Puławskiej bis, co niestety nie do końca się udało !

  • „Proszę pamiętać o młodych ludziach i ich potrzebach.
   Józefosław ze względu na liczbę miszakńców tylko administracyjnie pozostał wsią.”

   Czy Pani zdaniem najlepszą rozrywką dla młodych ludzi jest galeria handlowa?

   • A może kino?

    • Samo kino bez galerii handlowej z 200 sklepikami? To jestem za!
     Jeżeli kino z galerią handlową i kilka tysiącami dodatkowych samochodów to jestem przeciw. Starsze dziecko dojedzie do Ursynowa do Multikina, młodsze dziecko nie dojdzie do kina do Auchan gdyż strach będzie je tam puścić przy tym natężeniu i organizacji ruchu.

     • Kilka faktów – gmina targowała się z Auchan działką pod kino w zamian za inwestycję infrastruktury w okolicy. Auchan zrezygnował z kina i wypiął się na inwestycję (gdzie byli Ci negocjatorzy z dyplomami?) i teraz próbują nam tłumaczyć że tak naprawdę to kino nie było potrzebne. Otóż nie – była to najbardziej oczekiwana przez mieszkańców usługa na tym ternie, sklepików mamy od groma na terenie fashion house – tylko co nie którzy próbują tłumaczyć swoją porażkę brakiem potrzeby budowy w okolicy kina.
      Kto wyliczył iż będzie to kilkaset dodatkowych aut? Chyba nigdy w kinie nie byłaś, a swoim pomysłem aby jechać do Wawy do najbliższego kina przyczyniasz się do wygenerowania większego ruchu na puławskiej co też nie jest dobre.
      Na koniec – musicie urzędasy z gminy jasno przyznać iż zanotowaliście dość sporą porażkę w kwestii tej rozbudowy i zaklinanie rzeczywistości nic nie zmieni.

      • Słuszna uwaga ,ja’
       tylko ludzie pozbawieni wyobraźni i rozumu są przeciwko tej inwestycji.

       Proponuję wyjaśnić dlaczego Gmina zaprzepaściła i przestała szansę kina i nowoczesnej galerii dla Piaseczna!
       Dlaczego Gmina nie słucha mieszkańców?Kto i dlaczego blokował ?

       Co za bzdury z tą komunikacją?
       Przecież Auchan wybudowano most nad Puławską-jedyny w Warszawie wjazd bezkolizyjny do CH!

       Gdzie jest inwestycja Irlandczyków przy Energetycznej?

       Władze bawią się w negocjacje a my cierpimy!

       • Gmina zaprzepaściła jeszcze jedną bardzo ważną kwestię budowę kolektora deszczowego na tyłach policji i Auchan. Auchan dało zgodę przejścia przez ich tereny i gotowe było współfinansować inwestycje. PWIK Piaseczno miało praktycznie gotowy projekt budowlany. Kolektor deszczowy w tym miejscu jest niezbędny, aby odwodnić tereny Józefosławia (ul. Geodetów, Ogrodowa, Osiedlowa). Dziś projekt ten został porzucony, a Gmina Piaseczno i PWIK próbują wcisną tą infrastrukturę w ulicę Rubinową. Z całym projektem cofnęliśmy się o kilka lat. Brawo Zdzisław Lis i przyjaciele.

  • Najpierw należy Józefosław odkorkować a nie blokować go jeszcze bardziej robiąc z niego centrum handlowej rozrywki.

  • Działkowa jest już dogadana z Konstancinem. Jest koncepcja, wkrótce będzie projekt. Póki co koszty ponoszą obydwie gminy proporcjonalnie 50:50. Nie ukrywam, ze jest to jedna ze spraw, o które bardzo mocno zabiegałam. Miałam również rozmowy z panem burmistrzem Ursynowa i namawiałam go, aby wybudował swój odcinek, – co zresztą pan Guział zrobił.

   • Poza tym, byc może Auchan powinno rozważyć budowę centrum rozrywki np. przy ulicy Energetycznej, gdzie ma spory teren.

   • Pani Katarzyno,
    czy gdzieś jest dostępna ta koncepcja rozbudowy Działkowej?

 13. A ja odpowiadam cytatem:

  Julianów, 31 sierpnia 2014 r.

  Szanowny Pan
  Zdzisław Lis
  Burmistrz m. i gm. Piaseczno

  Ul. Kościuszki 4
  05-500 Piaseczno

  Szanowny Panie Burmistrzu,

  W związku z wyłożeniem do publicznej wiadomości „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piaseczno”, pozwalam sobie złożyć następującą
  UWAGĘ DO STUDIUM:

  1. Głównie i przede wszystkim, jako wyrazicielka opinii wielu mieszkańców protestuję przeciwko podwyższeniu budownictwa (szczególnie wielorodzinnego) powyżej 14 m zarówno w całym Józefosławiu i Julianowie, lecz także w okolicach ul. Geodetów po obu jej stronach. Dotychczas dopuszczona wysokość spowodowała już zagęszczenie mieszkańców powyżej norm, możliwych dla udźwignięcia przez istniejącą infrastrukturę (ulice, szkoła, komunikacja publiczna). Stąd mój (nasz) protest. Bardzo proszę o przychylne spojrzenie na ten problem.

  Z poważaniem – Hanna Krzyżewska

 14. Chcemy kinaaaaaa a także ,dróg, chodników i ścieżek rowerowych !!!

 15. Ja by chciał kino i striptiz!

 16. Witam
  Czytam to wszystko i własnym oczom nie wierze
  Wydaje się być oczywistym pragnienie rozbudowy – np takie kino – tylko rozbudowa CH bez wcześniejszej rozbudowy infrastruktury mija się z celem
  Wystarczy spróbować wjechać do CHA przed świetami lub w sobotę i już można wyrobić sobie opinie
  To tak jak budowa osiedli gdzie do mieszkań dorzuca się ogródki ale raczej w lecie nie można ich podlewać bo infrastruktura wodna na 6 tys mieszkańców a zapędy developerów na 20 tys a gmina co najwyżej wyda komunikat i i następne 5 zezwoleń na budowę osiedla
  Poznaje ten teren od 14 lat i powiem tylko tyle – wydawane są pieniądze podatników na lewo i prawo a społeczeństwo zamiast rozliczyć włodarzy w wyborach zwykle nawet do nich nie idzie
  Apeluje aby jak najliczniej zagłosować 16 na swoich kandydatów – nawet jeśli nie trafimy to za 4 lata możemy zmienić na innych ale idźmy i później rozliczajmy aby nie było rozrzucania tysięcy na Działkową tzw remont czyli placki rozpływajace sie po deszczu, odwodnienia Wilanowskiej za Kameralną przez wypompowywanie wody po deszczu etc etc
  Powodzenia dla nowych kandydatów – tych z poprzednich kadencji już przecież znamy :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*