Czujnikimiejskie pl - ZSP Józefosław

Podsumowanie wyników pomiarów jakości powietrza w Józefosławiu

Zanieczyszczenie powietrza na skutek emisji pyłów przez mieszkańców jest problemem widocznym w każdym większym mieście. Nadmierna emisja pyłów przez niską emisję. Szczególnie palenie produktami nie przeznaczonymi do spalania w domowych piecach: śmieciami, opakowaniami zawierającymi szkodliwe związki PVC, PET zbieranymi często przez cały rok powoduje wydzielanie szkodliwych często rakotwórczych związków, wynikających z niecałkowitego spalania. Projekt „System telemetrii pyłów zawieszonych PM10, PM2.5, PM1.0 i innych szkodliwych gazów w powietrzudla gminy Piaseczno” miał na celu zwiększyć świadomość ekologiczna mieszkańców i przypomnieć o odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy. W tym celu uruchomiony został portal informacyjny piaseczno.czujnikimiejskie.pl.

Na potrzeby pomiarów zainstalowano w 30 uzgodnionych z władzami Gminy Piaseczno lokalizacjach autonomiczne bezprzewodowe stacje pomiarowe doanalizy pyłu zawieszonego PM10, PM2.5, PM1.0. Pięć stacji wyposażono również w fizykochemiczne czujniki NOx, SOX oraz O3. Zostały one umieszczone w pobliżu kluczowych obiektów np. szkół: ul. Orężnej, ul.Szkolnej, ul. Świętojańskiej, al. Kasztanów oraz przy oczyszczalni ścieków w Piasecznie. Lokalizacje czujników zostały wybrane w taki sposób, aby reprezentowane były różne typy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa wielorodzinna ze znacznym udziałem zieleni wysokiej (ul.Szkolna), intensywna zabudowa jednorodzinna z niewielkim udziałem zieleni, głównie niskiej (ul. Orężna), intensywna zabudowa jednorodzinna ze średnim udziałem zieleni wysokiej (ul. Świętojańska), ekstensywna zabudowa jednorodzinna z bardzo wysokim udziałem zieleni wysokiej (al. Kasztanów),tereny produkcji, składów itp. (oczyszczalnia ścieków).

Czujniki badają stężenie pyłu metodą laserową i przekazują wyniki do portalu internetowego https://czujnikimiejskie.pl/public/piaseczno/, który uwzględniając aktualne dane meteorologiczne prezentuje w formie graficznej otrzymane dane pomiarowe. Dane przedstawiane są na mapie zgodnie z obowiązującymi w Polsce poziomami indeksu jakości powietrza. Wyniki analiz zostały również zaprezentowane na prezentacji podczas dnia Energii i Recyklingu.

Źródło: Gmina Piaseczno – Pomiary z wszystkich czujników – pełny raport 2018

Podoba ci się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*