Józefosław

Piaseczno ogłosiło przetarg na budowę ul. Cyraneczki

Poniżej szczegóły przetargu i pełny projekt ul. Cyraneczki.

Piaseczno: Budowa drogi ul. Cyraneczki w Piasecznie (Józefosław) na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Wilanowskiej Etap I – budowa drogi na odcinku od ul. Wilanowskiej do ul. Feniksa.

Numer ogłoszenia: 185335 – 2012; data zamieszczenia: 28.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Piasecznie , ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7572741, faks 022 7371158.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaseczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi ul. Cyraneczki w Piasecznie na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Wilanowskiej Etap I – budowa drogi na odcinku od ul. Wilanowskiej do ul. Feniksa..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa drogi ul. Cyraneczki w Piasecznie na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Wilanowskiej Etap I – budowa drogi na odcinku od ul. Wilanowskiej do ul. Feniksa. I etap na odcinku od ulicy Wilanowskiej do drogi wewnętrznej ulicy Feniksa (odcinek od ulicy Ogrodowej km +703,33 do końca projektowanego odcinka km 1+107,00) polegać będą na budowie drogi, zatok autobusowych, chodnika, ścieżek rowerowych, zagospodarowaniu zieleni oraz budowie infrastruktury: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągu, oświetlenia, a także możliwej przebudowie (usunięcie kolizji) istniejących urządzeń leżących w pasie drogowym i innych robotach towarzyszących. Zakres robót należy wykonać w oparciu o dokumentację projektowo-kosztorysową, SIWZ, zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające stanowić będą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.20-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100)
III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego (np. protokół bezusterkowego końcowego odbioru), że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, to jest minimum dwiema robotami budowlanymi polegającymi na wykonaniu budowy drogi publicznej o wartości minimum 2.000.000 zł. brutto każda z nich.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje personelem zdolnym do wykonania Zamówienia, tj.: – min. 1 osobą w danej branży posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży: – drogowej bez ograniczeń. – sanitarnej bez ograniczeń – elektrycznej bez ograniczeń. Osoba ta powinna należeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadać aktualne zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1.000 000 zł. brutto.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy, w szczególności w zakresie: a) wynagrodzenia Wykonawcy – jeżeli zmiana wynagrodzenia będzie korzystna dla Zamawiającego, b) terminu realizacji zamówienia – jeżeli zmiana terminu realizacji zamówienia będzie korzystna dla Zamawiającego lub konieczność zmiany terminu wynika ze zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, których nie dało się przewidzieć przy zawieraniu umowy, c) nazwy zadania, d) terminów płatności – jeżeli zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego, e) podmiotów, na których wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych polega wykonawca – pod warunkiem, że przedstawi on podmiot spełniający w pełni warunki udziału w postępowaniu, opisane w siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.piaseczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, pokój nr 131.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.09.2012 godzina 10:00,
miejsce: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, kancelaria główna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Projekt ul. Cyraneczki TUTAJ


Podoba ci się:

Komentarzy (29)

 1. No świetnie-wreszcie chciałoby się powiedzieć! Tylko jest jedno ale…i tu mam prośbę do lepiej poinformowanych o oswiecenie mnie dlaczego to zamowienie jest podzielone??? Jaki sens ma budowanie drogi od Wilanowskiej, która w pierwszym etapie ma sie kończyć w polu, koło tych domów przy Feniksa??
  Zwłaszcza, ze jak od razu nie zbudują calości, to nie wiadomo kiedy się doczekamy reszty!

 2. W którym miejscu jest ta Feniksa ? na mapach Googla nie mogę jej zlokalizować ?

   • Dzięki . To może będzie droga do tego drewnianego domku ? Potem nagle się okaże, że sołtys przypomniał sobie, że to jego działka jego domek, a potem sobie przypomni, że Cyraneczki ma przebiegać przez kolejne tereny należące do niego ;)

    • Grejman@ Proszę nie panikować. To są po prostu tereny, które już zostały wykupione. Tam, gdzie stał ten drewniany domek jest teren prywatny i są czy tez będą prowadzone negocjacje warunków wykupu. Na tym brakującym odcinku tymczasem zostanie wybudowany chodnik. Zważcie, proszę Państwo, że dzieci z ul. Osiedlowej i Ogrodowej chodzą tamtędy do szkoły. Tamtędy tez sporo osób chodzi do kościoła. U nas nie ma żadnego autobusu, jak na Wilanowskiej i Julianowskiej.

     Szkoda, że jednak nie pojawił się Pan wczoraj na spotkaniu sołeckim. Nie ukrywam, ze biorąc pod uwagę pana aktywność na forum i zainteresowanie sprawami Józefosąlwia, liczyłam na Pana obecność. Kwestia ul. Cyraneczki była poruszana na wczorajszym spotkaniu. Podobnie jak i inne sprawy dotyczące Józefosłwia. Sprawy, o które Państwo wciąż pytacie na tym forum. Zapraszam na spotkanie wiejskie, które odbędzie się za dwa tygodnie. Będzie osobna informacja na ten temat podana przez rade sołecką.

     • Pani Katarzyno,
      nie kazdy może/chce/ma czas być na spotkaniu. A można choć tak lakonicznie napisać na forum dlaczego tylko kawałek buduje się tej ulicy, co z resztą?

      • emza4@ buduje się na gruntach, które już zostały wykupione. W przypadku tej budowy nie stosuje się specustawy, wiec procedura jest nieco inna. To jest inwestycja pana starosty, na którą my jako gmina finansujemy w 50%. Myślę, że dobrze, ze starosta buduje przynajmniej tam, gdzie się da, w ramach przyznanej mu przez gmine dotacji. Wg słów Pana starosty, budowa ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. W przyszłym roku ma być skończony ten brakujący odcinek oraz pociągnięty kawałek do osiedla francuskiego, czyli w druga stronę od Julianowskiej. W moim odczuciu to dobre wiadomości.

     • Ja nie panikuję, to było stwierdzenie ironiczne. Działki przy Julianowskiej też są prywatną własnością starosty :) Nie byłem bo co by to zmieniło ? Taka sama rozmowa jak tutaj .

      • Grejman@ Biorąc pod uwagę celność pana wypowiedzi na tym forum,sadze,że Pana obecność, mogłaby jednak coś zmienić, a na pewno, mogłaby rzucić inne światło na poruszane sprawy. :)

     • Dziękuję za miłe słowa, w takim razie będę kandydował na radnego :)

     • Dziękuję za miłe słowa, w takim razie będę kandydował na radnego

      • Jesteś niesprawiedliwy Grejman, gmina inwestycje prowadzi po kilka lat starosta błyskawicznie. Radna ma rację idż na zebranie i poznaj fakty

       • Ja osobiscie bylem na tym spotkaniu. niestety bylo bardzo malo osob. Mieszkancy przyszli tylko my (2 os) oraz sympatyczny pan. Od razu pisze ze warto bylo. Temat był ciekawy i sporo sie dowiedzielismy. Byly rozne tematy np. chodniki, kosze na smieci czy ulicy Cyraneczki, Osiedlowa, Julianowska itd. Chce tu napisac tez ze soltys i inni wazni ludzie sluchali nas jako mieszkancy. Byli naprawde otwarci. Soltys tez nam wytluamczyl dlaczego tak a nie tak. Zgadzam sie z radna Kasia ze po co tu pisac swoje narzekanie bo i tak nie daje. Trzeba przychodzic na to spotkanie i ustalic co robimy dalej. Oni potrzebuja nas a my ich.
        Pozdrawiam
        Mlody mieszkaniec J.

       • Jestem prawy i sprawiedliwy, ale nie mam nic wspólnego z partią PIS :P

     • Jak jest błoto, to też dzieci tamtędy chodzą ? Nieciekawie nawet nie wiedziałam ;/

 3. Czyli poza „ważnymi osobami” było tylko 3 mieszkańców (nieważnych) ?????

  • Bylo 3 mieszkancow ale waznych w sensie sa potrzebni dla waznych osob. Dzieki temu radni czy soltys moga zrobic wiecej niz zwykle. Sam bylem zdziwiony ze jest tak malo osob skoro w J&J mieszka ok. 7.000 mieszk. To swiadczy o tym ze tylko marnie 10 osob walczy o projekt. Np. przygotowac wniosek, przekonac burmistrza itd. Przeciez sami nie daja rade. Daltego niech mieszkancy jak my przestana narzekac. Tylko pomozcie, trzeba kombinowac i zastanowic sie. Np. tak jak radna Kasia podala przyklad ze cale Urocze walczylo o park, plac zabawa itd i im sie udalo bo nikt nie siedzial w domu i to jest fajna rzecz.

   Wiec Grejman my jako mieszkancy (3) nie bylismy dla nich (radni, soltys i inne wazne osoby) jako niewazni tylko WAZNI!

 4. Bargo napisz czy sołtys lub inni mówili co s na temat ul julianowskiej?

 5. Kasia = radna Kasia ?

 6. Kasia = radna Kasia ?

  • X5@ Nie. Kasia = radna Kasia. Ja się podpisuje imieniem i nazwiskiem.
   A odpowiadając na pytanie Kasi – tak, była mowa o Julianowskiej, rozmawialiśmy o Cyraneczki i o wielu innych sprawach dotyczących Józefosłwia. Nawet o spalarni i psich kupach.Oprócz Pana Sołtysa i rady sołeckiej, byłam obecna ja, jako radna Józefosławia, przewodniczący rady rodziców naszej szkoły oraz 2 mieszkańców. Szkoda, że tylko 2 mieszkańców jest zainteresowanych sprawami Józefosławia. A potem jęczenie i narzekanie na forum, że nic się nie dzieje, albo dlaczego coś tam się nie dzieje. A co będzie jak zabraknie i tych kilku osób, które były obecne i które chcą coś zrobić dla naszej miejscowości? Osób, które się starają, bezinteresownie angażują swój prywatny czas i środki, aby coś zmienić i coś poprawić dla dobra tej miejscowości i nas wszystkich. Kto wtedy powalczy o nasze sprawy? Bo to jęczenie, narzekanie i krytykowanie może każdego zniechęcić.

   • Witam, czy była poruszana także sprawa bezpiecznego przejścia do szkoły od strony ul. Wilanowskiej? Chodzi mi o skrzyżowanie Wilanowska/Kameralna.

    Pozdrawiam
    joars

 7. Popieram Grejmana. Co zmieni obecność mieszkańców na takim zebraniu ? Z tego co Pani pisze,niie było na nim nawet Burmistrza. Rozumiem, że fajniej byłoby spotkać się w grupie i porozmawiać na żywo. Dzięki Bogu ewolucja techniki dała nam takie narzędzie jak internet. Dzięki niemu możemy rozmawiać wirtualnie, co nie znaczy, że jest to rozmowa mniej rzeczowa i nieprzynosząca wymiernych korzyści. Najważniejsze, żeby dyskusja nie przeradzała się w pyskówkę i obrzucanie się wyzwiskami. Proszę zrozumieć , że nie każdy ma tyle czasu, aby móc poświęcić go na spotkania rady i inne tego typu zebrania. Na tym jozefoslaw24 wypowiada się sporo osób, jak i również na jozefoslaw.com.pl . Widocznie wszyscy nie mają czasu na takie spotkania i nic nie poradzimy. Radźmy sobie tak jak możemy.

  Do Dzieła !

  • Spotkania rady sołeckiej odbywają się raptem raz w miesiącu, albo i rzadziej. Nikt nie wymaga obecności na wszystkich spotkaniach, ale raz na jakiś czas, chyba można przyjść i porozmawiać. Spotkania na żywo są bardziej inspirujące niż wirtualne dyskusje incognito.

 8. Należy przychodzić integrować się, poznawać nawzajem, wyrabiać własne zdanie o ludziach a nie powtarzać często nieprawdziwe informacje krążące po internecie .
  Sołtys i Rada sołecka są naszymi reprezentantami należy im przekazywać nasze wnioski, ale musimy ich także wspierać.

 9. Może odpowiedzialność za słowa?

 10. Witam, czy była poruszana także sprawa bezpiecznego przejścia do szkoły od strony ul. Wilanowskiej? Chodzi mi o skrzyżowanie Wilanowska/Kameralna.

  Pozdrawiam

  • nie była. Trzeba wniosek złożyć do pana sołtysa

 11. Taka radosna wieść pomyślałem… a tu nadal nici Cyraneczki to dla mnie odcinek od Julianowskiej do Sybiraków :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*