Nowy system gospodarowania odpadami

Nowy system gospodarowania odpadami – przydatne informacje

Na XXVII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie podjęto trzy uchwały dotyczące nowe systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W myśl nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowy wyłoniony podmiot w przetargu, który będzie realizował odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. Będzie miał za zadanie odbiór wszystkich wytworzonych odpadów przez właścicieli nieruchomości. W tej mierze trzeba pamiętać, że istnieją zastrzeżenia. Dotyczą one głównie odbioru odpadów zielonych i materiałów budowlanych. W przypadku odpadów zielonych, choćby liści. Każdy mieszkaniec w ciągu roku będzie mógł wytworzyć 21,25 kg na jednego mieszkańca. Nadwyżkę trzeba będzie odwieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wskazanych przez gminę Piaseczno. W tym przypadku koszty transportu i kupna worków poniesiemy z własnej kieszeni. To samo dotyczy się odpadów remontowo – budowlanych. Jedynie będzie można oddawać materiały z małych remontów. Większe prace budowlane i nie wykorzystane materiały będą musiałby być wywiezione do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Będziemy mogli zrobić to sami, lub wynająć firmę, która zostanie wskazana przez gminę Piaseczno. Oczywiście w tym przypadku znowu mamy do czynienia z dodatkowymi kosztami dla mieszkańców nieruchomości.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi ma głównie za zadanie uszczelnić system. W związku z tym nowe przepisy dotkną także nieruchomości, które nie są zamieszkałe. W tym przypadku mówimy o firmach, przedszkolach, szkołach, szpitalach czy działkach rekreacyjnych. Te wskazane nieruchomości także będą musiały prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Nowy system dotknie wszystkich mieszkańców bez wyjątku.

Częstotliwość i szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

ZABUDOWA RODZAJ ODPADÓW JEDNORODZINNA WIELORODZINNA


Zmieszane odpady komunalne

Odbierane nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie (dom jednorodzinny). Odbierane nie rzadziej niż 2 razy na tydzień (dom wielorodzinny).

Odpady suche (tworzywa sztuczne, papier, metal,opakowania wielomateriałowe,
tekstylia)

Odbierane nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc (dom jednorodzinny). Odbierane nie rzadziej niż 1 raz na tydzień (dom wielorodzinny).

Bioodpady, w tym odpady zielone

Odbierane nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie w okresie kwiecień – listopad (dom jednorodzinny).
Odbierane nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie w okresie kwiecień – listopad (dom wielorodzinny).

Odbiór szkła

Odbierane nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc (dom jednorodzinny). Odbierane nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie (dom wielorodzinny).

SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Odpady przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, budowlane i rozbiórkowe, leki
przeterminowane, zużyte baterie i akumulatory, odpady zielone z ogrodów, odpady

Nieodpłatna możliwość dostarczenia odpadów do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wyznaczonych na terenie gminy Piaseczno z wyjątkiem odpadów takich jak:

- odpady komunalne zmieszane,
- papa,
- styropian,
- wskazujących, iż źródło pochodzenia odpadów jest inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) zwłaszcza w dużych ilościach.

-opakowaniowe ze szkła,tworzywa sztuczne, metale,chemikalia (farby,
rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.). Za wskazane wyżej odpady pobierana jest opłata wg cennika.

Podjęto także uchwałę dotyczącą ustaleniu terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Piaseczno.

Ustala się, iż:

a) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na miesiąc bez wezwania w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia dotyczy.
b) opłatę z gospodarowanie odpadami można uiszczać w okresach kwartalnych do 15 dnia miesiąca rozpoczynającego dany kwartał lub jednorazowo raz w roku do dnia 15 stycznia danego roku.
2. Opłata o której mowa w ust. 1 uiszczana jest na przelewem na rachunek bankowy Gminy Piaseczno lub gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Ustala się miesięczną częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami w celu pokrycia powstających każdego miesiąca kosztów funkcjonowania systemu.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że opłata miesięczna jest bardziej korzysta dla mieszkańców, gdyż nie generuje dużych obciążeń ponoszonych jednorazowo przez właściciela nieruchomości.

Źródło: biuletyn informacji publicznej gminy Piaseczno.

Coraz więcej samorządów lokalnych podejmuje się już wybory metody naliczania składki i jej wysokości. Na razie w powiecie piaseczyńskim najbliżej zakończenia całego procesu legislacyjnego jest gmina Piaseczno, która już wprowadziła szereg regulacji prawnych. Jednak nadal nie podjęła uchwały o wzorze deklaracji dla mieszkańców i o wysokości stawki. Jednak inne samorządu już takie decyzję podjęły.

Warto zwrócić w tej mierze uwagę na samorządy lokalne, które wzorem gminy Piaseczno wybrało jako wiodącą metodę naliczania składki od ilości mieszkańców. Takie regulację wprowadziła gmina Jaworzno, Lubliniec czy Wisła.

Oto jak prezentują się stawki za odpady komunalnym w tych gminach:

Gmina Jaworzno Gmina Wisła

Normalna cena: 14,00 zł,
Niższa(selekcja): 11,00 zł

Gmina Lubliniec

Normalna cena: 14,00 zł
Niższa(selekcja): 9,50 zł

Gmina Wisła

Normalna cena: 20,00 zł
Niższa(selekcja): 10,00 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami zależy od ilości zamieszkujących nieruchomość mieszkańców.

Opłata za odpady [ zł ] = ilość mieszkańców [ M ] x stawka opłaty [ zł/M ]

W związku z tym łatwo dokonać prostego obliczenia tego wzoru. Na przykładzie choćby gminy Jaworzno. Przyjmijmy, że w domu jednorodzinnym mieszka 4 osobowa rodzina, która aktywnie prowadzi zbiórkę selektywną odpadów komunalnych. W związku z tym ta rodzina jest objęta preferencyjną stawką wynoszącą – 11,00 złoty. A więc wyliczamy koszt dla tej rodziny:

ilość mieszkańców 4 osoby X 11,00 złoty stawka za odpady komunalne = 44,00 złote miesięcznie.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami obejmuje koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych . Ustalona uchwałą stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zawiera również koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dodatkowo zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obsługę administracyjną całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będą prowadziły gminy. Koszty tej obsługi obejmować będą obsługę klientów, obsługę biurową, koszty druku, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, windykacji itp.

W Piasecznie nie ma nadal podanej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W toku rozmów na sesji Rady Miejskiej w Piasecznie pojawiła się wstępna kwota 13,00 złoty. Jednak zapewne będzie inna, bo gmina musi przeprowadzić przetarg.

Źródło: biuletyn informacji publicznej gminy Jaworzno, Lubliniec, Wisła.

Pozdrawiam Kamil Myszyński

Więcej na temat gospodarowania odpadami w gminie Piaseczno :

Śmieciowa ofensywa

Nowy system gospodarowania odpadami

Czy w Piasecznie powstanie spalarnia odpadów ? Burmistrz radni i urzędnicy odwiedzili szwedzki zakład utylizacji odpadów – relacja Hanny Krzyżewskiej

Zakład utylizacji odpadów w Uppsali i Piasecznie – opinie samorządowców


Podoba ci się:

Komentarzy (3)

  1. Może w końcu znikną wstętne wory na poboczach dróg, bo jeśli wszyscy będą ołacić, to nie będzie potrzeby wyrzucać smieci do lasu lub palic w piecach.

    • Spokojna głowa … Polak potrafi .. :(

  2. O cholibka, wygląda jak gąsienica od czołgu…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*