Piekut

Podczas XXXVII sesja Rady Miejskiej radni podejmą decyzję o odszkodowaniu dla Piekut Development

Informujemy, że w dniu 28.08.2013 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5.
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Piaseczno Panu Jerzemu Łączyńskiemu.
2. Przyjęcie protokółu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przeznaczenia środków w wysokości 64.000 zł na zakup agregatu prądotwórczego).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 411.748 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Indywidualizacja z Gminą Piaseczno”.)
9.3 W sprawie zmiany uchwały Nr 1050/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2013 r.
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 76.418 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych i przeznaczenia tych środków na bieżące remonty w szkołach).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 440.000 zł pomiędzy zadaniami zgodnie z wnioskiem Wydz. INW).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 49.000 zł z przeznaczeniem na działania informujące i promujące nowe zasady gospodarki odpadami).
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 9.065 zł zgodnie z wnioskiem Wydz. WSS).
9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przeznaczenia środków w wysokości 16.760 zł na wypłatę odsetek na rzecz spółki Magnes Nieruchomości).
9.9 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 350.000 zł pomiędzy zadaniami zgodnie z wnioskiem Wydz. IT).
9.10 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przeznaczenia środków w wysokości 7.800 zł na realizację szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży m.in. uczęszczających do świetlic gminnych).
9.11 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków na rok 2013 o kwotę 445.300 zł w związku z przystąpieniem do projektu „Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitarnego Warszawy PROM”).

9.12 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 549.070 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla p. J. Piekuta, odsetek i kosztów procesu).

9.13 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 40.000 zł zgodnie z wnioskiem GOSIR).
9.14 W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Konstancin – Jeziorna
9.15 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 15.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Konstancin-Jeziorna na wykonanie koncepcji budowy i analiz geodezyjnych jako wytycznych do zlecenia kompleksowego projektu drogowego ulicy Działkowej zlokalizowanej na granicy Gminy Konstancin-Jeziorna i Gminy Piaseczno).
9.16 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 830/XXIX/2012 z dnia 28.12.2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2013-2023.
9.17 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie wydatków bieżących obejmujących lata 2013-2015.
9.18 W sprawie skargi Pani Mai Bogumił na działania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie odmawiającego zmiany pracownika socjalnego wbrew wyraźnemu żądaniu skarżącej.
9.19 W sprawie skargi Pani Teresy Biniek na 17-letnią bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w wykonaniu zaleceń zawartych w aktach administracyjnych wydawanych przez sądy administracyjne i PINB Piaseczno.
9.20 W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art.101 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z Uchwałą nr 369/XV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.12.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 2.03.2012 r. poz. 2039) w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie.
9.21 W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art.101 Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 23.05.2013r. poz. 594) w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1123/XLVI/2006 z dnia 31.01.2006 r., w zakresie działki nr ew. 100/11
9.22 W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art.101 Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 944/XXXIV/2013 z dnia 15.05.2013r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Al. Wilanowską, północno-wschodnimi granicami działek nr ew. 43, 44, 45 obr. 65, północną linią rozgraniczającą obszaru oznaczonego symbolem E17, Us, Ls, ul. Dworską oraz Pod Bateriami.
9.23 W sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Jazgarzew.
9.24 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice dla działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 60 i 63.
9.25 W sprawie korekty uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 686/XXV/2012 z dnia 26.09.2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gołków.
9.26 W sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Piaseczna (Zalesie Dolne) zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 418/XVIII/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 20 poz. 673 z dnia 30 stycznia 2004) zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 465/XIX/2012 z dnia 14.03.2012 obejmującej obszar działek ozn. nr Ew. 44 i 45/4 z obrębu 63 (parafia).
9.27 W sprawie nadania nazwy BENIOWSKIEGO ulicy we wsi Gołków w gminie Piaseczno
9.28 W sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Gołków w gminie Piaseczno („Dużego Stawu”)
9.29 W sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny.
9.30 W sprawie wynajmu lokalu położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Fabrycznej 2 w Piasecznie na okres do 10 lat.
9.31 W sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Piaseczno na lata 2013-2020.
9.32 W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Sp. z o.o.
9.33 W sprawie zmiany uchwały Nr 525/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.05.2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Konstancin-Jeziorna realizacji zadania publicznego.
9.34 W sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie będących drogami, stanowiących własność Gminy Piaseczno.
9.35 W sprawie zmiany Uchwały Nr 749/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
9.36 W sprawie zmiany Uchwały Nr 852/XXX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania, porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
9.37 W sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
9.38 W sprawie realizacji zadania pn. „Zaprojektowanie, budowa, eksploatacja i zarządzanie centrum piłkarskim na terenie Gminy Piaseczno” w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego w postaci prawa do korzystania z nieruchomości gruntowej, objętej zakresem przedsięwzięcia.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Komunikat przygotowało: Biuro Rady Miejskiej

Więcej na temat Piekut Development :

Deweloper ogłosił upadłość


Podoba ci się:

Komentarzy (9)

 1. Ktoś wie za co odszkodowanie dla pana J.Piekuta ?

  • Chyba chodzi o słynne już opłaty partycypacyjne które pobierane były przez gminę od inwestorów na rozwój infrastruktury, a które potem okazały się nielegalne.

 2. Czy te obiecywane nam przez radnych kwoty potencjalnie uzyskane od Auchan też będą potem podlegały odszkodowaniu jak te dla J.Piekuta?

 3. Panie Admin wypadałoby okrasić paroma zdaniami komentarza ten news!!! Ja rozumiem pozyskiwanie reklam (brak czasu) i zarabianie kasy ale jak będzie lipa jakościowa to i klikalność spadnie a co za tym idzie dochody z reklam.
  Przecież to jest tylko przekopiowany harmonogram obrad Rady i nic więcej – wiadomośc ni z dupy ni z pietruchy o co tu chodzi!

  • i o to chodzi… żeby mieszkańcy gminy nie mieli pojęcia co się na radzie przegłosowuje

 4. NIC NIE WYJAŚNIONE ZERO KOMENTARZA OD ADMINA A TA REKLAMA BLOKUJĄCA STRONĘ ZA KAŻDYM RAZEM TO ISTNA TRAGEDIA

  • Ta reklama jest rzeczywiście wkurżająca. Ale w zasadzie jakiego komentarza spodziewacie się od admina ? A skąd on ma wiedzieć. Wie tyle co i my, umieszcza materiały które dostaje z zewnątrz.

   • No to nie umieszczam informacji o których nic nie wiem i nie moge ich zweryfikować. Równie dobrze mógłby podac informację o zebraniu rady w Pciumiu, jaki związek z nami – bo np. JD (Ur favourite) kiedys przejeżdżał przez tą miejscowośc i puścił tam bąka.

 5. Nie popadajmy w obłęd. Zacytował porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie a nie w Pcimiu, Józefosław należy do gminy Piaseczno, portal nazywa się józefosław24, więc jak najbardziej te informacje nas dotyczą. Wytłuścił punkt o odszkodowaniu o czym jest mowa w tytule. Moje jedyne zastrzeżenia (oprócz natrętnych reklam) dotyczą częstego braku podpisów pod artykułami. Czasami nie wiadomo kto nas informuje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*