Szkoła Józefosław

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2015/2016

Dnia 18 lutego 2015 r. Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę w sprawie kryteriów drugiego etapu rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (tzw. kryteria samorządowe).

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).

• Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
• Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone niżej dokumenty.
• W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Na pierwszym etapie rekrutacji brane są kryteria określone w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe:

- wielodzietność rodziny kandydata;
Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty)
- niepełnosprawność kandydata;
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały kryteria (tzw. kryteria samorządowe) wymienione poniżej wraz z punktacją:

Dziecko pięcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonych w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania – 21 pkt

Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie albo rodzic/prawny opiekun mieszkają w Gminie Piaseczno i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie – 9pkt

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie albo rodzic/prawny opiekun pracują, lub uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 8 pkt

Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 2 pkt

Dochód na osobę w rodzinie dziecka

a) W przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114)

b) W przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a), liczbę oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka – Od 0 do 1 pkt przy czym: 1 punkt Od 0 do 0,9999 pkt

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:
I. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (art.20t ust 2 ustawy o systemie oświaty)
1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 3) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

II. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenie spełniania kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są:

1) oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której ubiega się o przyjęcie;
2) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesione straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);
3) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy;
4) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego;
5) zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;
6) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
7) oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.
8) Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium:

Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Lista przedszkoli, które podpisały umowę z gminą i przekształciły się w przedszkola publiczne

Podoba ci się:

Komentarzy (3)

  1. W Józku marnie z tymi publicznymi :/

  2. A które przedszkola są w odległości tych wymaganych 3 km, np od CH Józefosław? Ile jest tam miejsc?

  3. wh0cd632248 [url=http://buypropecia24.us.org/]rogaine propecia[/url]

Odpowiedz na Kennethpenda Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*