fot. Miasto Jest Nasze

Zakaz wprowadzania psów do parku niezgodny z prawem ?

„Kilka tygodni po wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny wyroku mówiącego, że znajdujący się w regulaminie Ogrodu Krasińskich zakaz wprowadzania do niego psów jest niezgodny z prawem, zapis ten został wreszcie wykreślony. A właściwie – zaklejony taśmą pakową. Mamy jednak nadzieję, że rzeczywista zmiana regulaminu jest mniej tymczasowa.

Gratulujemy pani Magdzie Pyszczek skuteczności (wspomniany wyrok WSA jest odpowiedzią na właśnie jej skargę), a wszystkim psiarzom życzymy udanych spacerów w OTWARTYM OGRODZIE KRASIŃSKICH!”

Źródło : Miasto Jest Nasze

„Miłośnicy psów mogą, powołując się na powyższe orzeczenia, w różnych gminach starać się o stwierdzenie nieważności regulaminów z takimi zakazami. Jeśli gminy nie zareagują albo odmówią, pozostaje droga sądowo-administracyjna.” - sędzia Mirosława Rozbicka-Ostrowska z WSA

SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 52 i 54 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.) w zw. z art. 101 ustawy z z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. – Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.; dalej: „usg”), po uprzednim wezwaniu do usunięcia prawa pismem z dnia 23 lipca 2014 r. wnoszę skargę na uchwałę Rady Miasta St. Warszawy z 3 lipca 2014 r. nr LXXXV/2187/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Ogrodu Krasińskich w Warszawie, z powodu:

- naruszenia zakresu kompetencji przyznanej Radzie Miasta St. Warszawy przepisami u.s.g. poprzez wprowadzenie całkowitego zakazu wprowadzenia psów na teren Ogrodu Krasińskich.

i wnioskuję o:
- uchylenie zaskarżonej uchwały w całości.

Uzasadnienie

W dniu 3 lipca 2014 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę Nr LXXXV/2187/2014 (opublikowana w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 15 lipca 2014 r., poz. 6085; dalej powoływana jako: „Uchwała”) w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Ogrodu Krasińskich w Warszawie. Jako podstawę prawną podjętej uchwały wskazano art. 40 ust. 2 pkt 4 usg.

Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały wprowadza m.in. całkowity zakaz wprowadzania psów, z wyjątkiem psów asystujących ( §4 pkt 7 Regulaminu).

Wprowadzenie zakazu, o którym mowa w § 4 pkt 7 Regulaminu stanowi rażące naruszenie uprawnień przysługujących Radzie Miasta w zakresie określania zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej.
Art. 40 ust. 2 pkt 4 usg jest przepisem kompetencyjnym wskazującym właściwość Rady gminy do podejmowania przepisów określających zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych gminne akty prawa miejscowego mogą być wydawane wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów wyższego rzędu (konstytucja, ustawa, rozporządzenie) i w zakresie upoważnień wyraźnie tam udzielonych organom gminy – akty prawa miejscowego nie mogą regulować materii należących do przepisów wyższego rzędu i nie mogą być sprzeczne z nimi (zob. np. wyrok NSA z dnia 16 marca 2001 r., IV SA 385/99).

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) Rada Gminy władna jest do określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
W zakresie przyznanych Radzie Gminy uprawnień nie mieści się jednak prawo do wprowadzania całkowitego zakazu wprowadzania zwierząt do parku, jako że teren parku może być zabezpieczony przed uciążliwościami i zanieczyszczeniem w inny sposób, bez konieczności wprowadzania generalnego zakazu wprowadzania zwierząt domowych. Ustawodawca nie upoważnia bowiem Rady Miasta do sformułowania zakazu wyprowadzania psów (czy innych zwierząt domowych) na określone tereny, lecz do ustalenia sposobu postępowania ze zwierzętami domowymi w taki sposób, by ich pobyt na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku nie był uciążliwy oraz nie zagrażał przebywającym tam osobom. Pogląd ten jest utrwalony w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych (zob. np. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2009 r. sygn. akt II SA/Sz 994/08; wyrok WSA w Gliwicach z 16 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Gl 1198/13; wyrok WSA w Poznaniu z 22 stycznia 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 792/12) jak również akceptowany przez Naczelny Sąd Administracyjny (zob. np. wyrok NSA z 18 lutego 2014 r., sygn. akt II OSK 2746/13).

Jednocześnie pragnę podkreślić, że obowiązujący dotychczas Regulamin zawierał rozwiązania dotyczące określenia sposobu korzystania z Parku przez właścicieli psów w sposób zapewniający właściwe pogodzenie interesu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony terenów zielonych jak również właścicieli psów do korzystania z terenu parku, w sposób respektujący zakres uprawnień przysługujących Radzie Miasta w zakresie określenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 usg. M.in. określono w nim zasady wprowadzania psów na teren Ogrodu Krasińskich, obowiązki nałożone na właścicieli psów (m.in. obowiązek sprzątania nieczystości oraz ograniczenie możliwości wprowadzenia psów na teren placów zabawa dla dzieci) jak również informacje o wynikających z przepisów prawa sankcjach grożących za niestosowanie się do ww. obowiązków (m.in. możliwości ukarania mandatem przez uprawnione do tego służby). Dotychczasowe postanowienia Regulaminu stanowiły więc wystarczający środek dla realizacji celów określenia zasad korzystania z Ogrodu Krasińskich w sposób umożliwiający pogodzenie rozbieżnych interesów właścicieli psów oraz innych osób.

W związku z wskazanym wyżej naruszeniem uprawnień przysługujących Radzie Miasta St. Warszawy na podstawie art. 40 usg przy podejmowaniu Uchwały, wnoszę jak na wstępie.

Wystąpienie z niniejszym wnioskiem uzasadniam tym, że jestem właścicielem psa, którego prawo do korzystania z terenu ogrodu Krasińskich zostało naruszone podjęciem Uchwały z przekroczeniem upoważnienia ustawowego określonego w art. 40 usg.

strong>Zobacz dyskusje na temat sprzątania po psach :

Sprzątanie po czworonogach to nie dobra wola, to obowiązek

Gdzie wyprowadzać psy ?

Sprzątaj po swoim psie … jeśli masz co i gdzie

Właściciele psów posprzątali po ludziach ?

„Jeśli ktoś zagłosował na podwórko Nivea 10.000 razy, to znaczy, że chce go bardziej, niż ktoś kto zagłosował 60 razy ?”

Podoba ci się:

Komentarzy (17)

 1. how how you doing mr Widz ?

 2. Radzę jak najszybciej wywiesić przed wejściem do naszego parku informację:
  „KOMFORTOWE WC DLA PSÓW”. Zobaczcie proszę jak wygląda pobocze Cyraneczki:
  psia kupa na kupie.Nasze społeczeństwo chyba jednak jeszcze nie dorosło do cywilizowanych zachowań.
  PS.Mam dwa ukochane czworonogi.

  • Nie dorosło do wchodzenia do parku z psem jak i bez psa.

 3. Gdyby pilnowano przestrzegania prawa, tj. by każdy wyprowadzany pies miał kaganiec i był na smyczy, i gdyby wszyscy właściciele psów byli na tyle cywilizowani by sprzątali kupy po swoich psach, nie byłoby tematu psów. To nie psy są problemem tylko niektórzy ich właściciele.

  • Święta racja. Wszystko zależy od ludzi nie od zakazów i nakazów.

  • Trafione w sedno.

 4. kundel nie powinien być prowadzany w parku, bo fajda wszędzie . I tyle.

 5. Przy cyraneczki widziałem wiele wypróżniających się psów. Ale jescze ani jednego wlaściciela sprzątającego po nim..
  Gratuluję, szczególnie tym z dziecmi…

 6. innymi słowy piesek z ofajdanym kuprem niech się wyciera o właściciela w sypialni a nie o mnie w parku , ok ? dzięki

 7. Witam,
  wiecie może na kiedy jest przewidziany termin oddania parku do użytku? I kiedyś wyczytałem, że ma być dojście do parku od strony Wilanowskiej – czy to jest prawda?
  Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat, a zaglądam tu na tyle rzadko, że pewnie mi umknęło. Pozdrawiam

  • Dojście jest, prowizoryczne, bo przez dużą dziurę w płocie, ale jest.

   • Dzięki za informację – ciekawe czy doczekamy kiedyś normalnego przejścia, bo aby dojść do parku albo kościoła od Tenisowej trzeba ładne kółko zrobić :/

 8. Sikać pieski będą, czyli potencjalnie jakieś krzaczki i inne roślinki mogą podsychać. No ale cóż, dura lex sed lex…

 9. Uwaga podaję za darmo pomysł na biznes :

  Biznes : produkcja instalacji małej architektury do zastosowań w parkach i na przychodnikowych trawnikach.

  Nazwa przedmiotu : WC dla psów.

  Cel : zachęcić psy by załatwiały się w wyznaczonych miejscach

  Opis przedmiotu :
  - w trawniku dołek o średnicy 1m, wysypany piskiem i żwirkiem.
  - w środku dołka wbity pal o wysokości około 1,5 metra
  - pal pokryty materiałem zatrzymującym wilgoć (np. gąbka)

  Spodziewane zachowanie psa :
  - pies widzi kołek – jest szansa że odda na niego mocz.
  - kolejne psy chętnie oddają mocz na kołek gdyż odpowiedni – zachęcający zapach długo się utrzymuje.
  - następuje reakcja łańcuchowa – im więcej psów tym miejsce bardziej atrakcyjne dla kolejnych.
  - piasek i żwirek umożliwia wsiąkanie tak by nie robiła się kałuża.
  - jest szansa że podobna historia będzie z kupą, ale nie daję w tym zakresie gwarancji.

  Może się jakiś przedsiębiorca skusi licząc na zamówienia od gminy.

 10. pomysł na biznes pierwsza klasa (z ludzkiego punktu widzenia) ale z punktu widzenia psiego – niekoniecznie tak musi być. ale może jakiś lokalny Kulczyk podchwyci i podejmie ryzyko . Biorąc pod uwagę ilość psów w okolicy – na stole leżą miliony złotych … :)

 11. Czytając to uzasadnienie trudno zrozumieć tok myślenia tych, którzy ustalali regulamin naszego parku w Jòzefoslawiu. Regulamin, który pojawił się w nim w dniu otwarcia w sposób jednoznaczny całkowicie zakazuje wprowadzania psów.

 12. IV SA/Wa 509/16 – Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-17–Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca (…) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2016 r. sprawy ze skargi (…)na uchwałę Rady Miejskiej w P. z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia regulaminu korzystania z parku miejskiego 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie pkt h załącznika nr 1, 2. i
  zasądza od Rady Miejskiej w P. na rzecz (…) kwotę (…)tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł nieważność uchwały Rady Miejskiej w zaskarżonym punkcie regulaminu korzystania z parku. Sędzia Anna Sękowska wyjaśniała, że uchwała naruszyła art. 4 ust. 2 pkt. 6 ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis ten nakłada obowiązek na osoby utrzymujące zwierzęta domowe. Mają one na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
  - Jednak ochrona przed zagrożeniami nie może być równoznaczna z całkowitym zakazem wstępu do parku miejskiego – mówiła sędzia Sękowska. – Bezwzględny zakaz przekracza sferę władztwa rady gminy w zakresie ustalenia regulaminu parku – dodała.
  Wyrok nie jest prawomocny. Przedstawicielka Rady Miasta(Piaseczno) zapowiedziała złożenie skargi kasacyjnej do NSA. (www.lex.pl)Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł nieważność uchwały Rady Miejskiej w zaskarżonym punkcie regulaminu korzystania z parku. Sędzia Anna Sękowska wyjaśniała, że uchwała naruszyła art. 4 ust. 2 pkt. 6 ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis ten nakłada obowiązek na osoby utrzymujące zwierzęta domowe. Mają one na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
  - Jednak ochrona przed zagrożeniami nie może być równoznaczna z całkowitym zakazem wstępu do parku miejskiego – mówiła sędzia Sękowska. – Bezwzględny zakaz przekracza sferę władztwa rady gminy w zakresie ustalenia regulaminu parku – dodała.
  Wyrok nie jest prawomocny. Przedstawicielka Rady Miasta zapowiedziała złożenie skargi kasacyjnej do NSA.

  Ile jeszcze będzie nas kosztować ta „przepychanka” o to który podatnik i z kim może wejść do wiejskiego parku, a któremu gmina jego praw odmawia rozszerzając swoją „strefę władztwa”