fot. Gmina Piaseczno

PSZOK! Burmistrz wyjaśnił, dlaczego nie taki PSZOK straszny…

NIE TAKI PSZOK STRASZNY…czyli fakty i mity związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Piasecznie, które w zeszłym roku przedstawił burmistrz Zdzisław Lis, w liście skierowanym do zaniepokojonych mieszkańców.

Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie z wymogami ustawy „O utrzymaniu czystości i porządku w gminach” Gmina Piaseczno przystąpiła do działań związanych z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). W związku z gorącą – jak się czasem wydaje celowo, a niepotrzebnie podsycaną – atmosferą wokół tego w gruncie rzeczy bardzo pozytywnego tematu, chciałbym przedstawić i przybliżyć Państwu planowaną inwestycję.

CZYM JEST, A CZYM NIE JEST PSZOK

PSZOK, to miejsce gdzie indywidualni mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady nieobjęte standardową zbiórką, takie jak zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, opony, przeterminowane leki, popioły z palenisk domowych, chemikalia i opakowania po nich oraz odpady gabarytowe czyli np. stare meble lub odpady budowlane.

Standardowy PSZOK to plac, na którym znajduje się rampa dojazdowa oraz kilkanaście kontenerów i pojemników na poszczególne frakcje odpadów. W związku z niewielką skalą tego typu obiektów ruch samochodów ciężarowych obsługujących PSZOK nie stanowi uciążliwości dla otoczenia. Dowodem na to mogą być dane z obecnie funkcjonującego PSZOK-u przy ulicy Technicznej, gdzie częstotliwość wywozu zapełnionych przez mieszkańców kontenerów kształtuje się następująco: elektrośmieci – 1 raz na tydzień, plastiki – 6/7 razy na tydzień, akumulatory itd. – 1 raz na kwartał. Czyli średnio 1 ciężarówka dziennie. Jeśli chodzi o ruch generowany przez samych mieszkańców odwożących swoje odpady, jest to ruch praktycznie nieodczuwalny, bo jak często pozbywamy się starej pralki, akumulatora czy kanapy? Dodać należy, że w związku z podjętą przez Radę Miejską uchwałą, na mocy której od 1 września br. odpady zielone będą odbierane od mieszkańców w każdej ilości bezpośrednio z posesji, obciążenie PSZOKu i ruch generowany przez jego klientów i obsługę zmniejszy się do absolutnego minimum.

Przykłady tego typu obiektów z Polski i Europy pokazują, że nie są to obiekty w żaden sposób uciążliwe dla otoczenia. PSZOK NIE JEST ! – jak próbują wmawiać nam niektórzy – miejscem składowania odpadów odebranych przez operatorów od mieszkańców z posesji.

POTRZEBNY NAM WŁASNY I LEPSZY

Obecnie funkcjonujący PSZOK na ul. Technicznej (na terenie PUK- SITA) jest punktem tymczasowym, prowizorycznym (ze względu na brak rampy i możliwości dojazdu do kontenerów, korzystanie z niego dziś nie jest komfortowe). Umowa na prowadzenie punktu kończy się w 2015 roku.Własny, gminny PSZOK to nie tylko obowiązek ustawowy, ale też zapewnienie mieszkańcom stałego, nowoczesnego, estetycznego i przyjaznego punktu odbioru odpadów problemowych.

Założeniem jest, że dla wygody mieszkańców docelowo w Gminie Piaseczno powstać powinny dwa tego typu obiekty, obsługujące północną i południową część gminy. W tegorocznym budżecie Gminy zapisana została kwota na projektowanie i budowę pierwszego – dla północnej części Piaseczna. Konieczne było więc ustalenie dogodnej lokalizacji (ze względu na szczupłość miejsca oraz fakt, że nieruchomość należy do spółki PUK-SITA, teren obecnego PSZOK na ul. Technicznej nie wchodzi w rachubę).

Analizując pod tym kątem posiadane przez gminę nieruchomości pod uwagę brano: wielkość działki, miejscowy plan zagospodarowania, możliwości dojazdu oraz odległość od zabudowy mieszkaniowej.

LOKALIZACJA W TERENIE PRZEMYSŁOWYM

Po dokładnej analizie i przeglądzie należących do Gminy nieruchomości wybór padł na działkę 18/18 leżącą w Piasecznie na tyłach dawnego Polkoloru – pomiędzy ul. Energetyczną a torami kolejowymi (patrz załączona mapka). Działka, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod produkcję i składy, tak jak zresztą cały otaczający ją olbrzymi teren leżący pomiędzy ulicami: Puławską, Energetyczną, Julianowską i Okulickiego.Tu chciałbym rozwiać obawy wyrażane przez mieszkańców Józefosławia. Nie jest niczyją intencją utrudnianie im życia i naruszanie ładu przestrzennego. Przeciwnie, dotychczasowe działania Gminy na tym terenie:

- rozbudowa szkoły
- pozyskanie terenu pod zieleń i rekreację
- utworzenie filii Centrum Kultury i biblioteki
- szeroko zakrojone prace odwodnieniowe

pokazują troskę Gminy o polepszenie warunków życia mieszkańców tej okolicy. Planowany PSZOK jest oddalony od Józefosławia i jego zabudowy mieszkaniowej o kilkaset metrów, oddzielony od niego ulicą Energetyczną, a dodatkowo i tak zasłonięty przed oczami mieszkańców istniejącą stacją elektroenergetyczną i olbrzymimi magazynami. Będąc na uboczu zabudowy mieszkaniowej jest jednocześnie bliski i łatwo dostępny. Nie powinien być więc traktowany jako utrudnienie, a przeciwnie ułatwienie życia. Jeśli chodzi o komunikację, której pogorszenia tak obawiają się mieszkańcy, to z przyczyn podanych wcześniej powstanie PSZOK nie generuje odczuwalnego wzrostu natężenia ruchu, a ruch tej niewielkiej ilości samochodów obsługujących PSZOK będzie skierowany w ulicę Energetyczną, jako najwygodniejszą. Dodatkowym argumentem za wskazaną lokalizacją jest fakt, że obecnie miejsce to jest zaniedbanym i niebezpiecznym nieużytkiem. Powstanie Punktu wraz z otaczającą go zielenią zagospodaruje i ucywilizuje ten teren. Dodatkowo wg założeń PSZOK ma pełnić funkcję edukacyjną – prowadzone będą tu zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu ekologii, ochrony środowiska i segregacji odpadów.

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE

Oczywiste jest jednak, że niezależnie od działań związanych z projektowaniem i budową PSZOKu toczyć się muszą działania związane z usprawnieniem komunikacji w tym rejonie (w którym – na skutek błędnej i nieodpowiedzialnej polityki planistycznej Gminy w poprzednich latach – intensywna zabudowa nie poszła w parze z zapewnieniem mieszkańcom dobrej komunikacji i terenów publicznych przeznaczonych pod oświatę, rekreację, zieleń).

Niezbędne działania to:

1. Dalsza rozbudowa ulicy Energetycznej, gdzie przewiduje się poszerzenie ulicy Energetycznej na odcinku od ronda przy Fashion House – w pierwszym etapie do ul. Rubinowej, a w następnym do ronda z ul. Geodetów i Wilanowską (trwają negocjacje z podmiotami działającymi wzdłuż tej ulicy dotyczące ich udziału w przedsięwzięciu).

2. Przebudowa ulicy Geodetów wraz z rondem w miejscu newralgicznego skrzyżowania ulic Geodetów, Wilanowskiej i Energetycznej (z dodatkowym wyjazdem z PSZOK). Lada moment* ogłoszony zostanie przetarg na projekt tego zadania wraz z odwodnieniem.

NOWOCZESNY, ESTETYCZNY, FUNKCJONALNY

Wracając do samego PSZOKu: powierzchnia działki przeznaczonej pod PSZOK to ok. 3000 m2. Planowany obiekt zostanie wykonany zgodnie z najlepszymi wzorcami, zaczerpniętymi z krajów o wysokich standardach ochrony środowiska oraz według sprawdzonych rozwiązań spełniających kryterium funkcjonalności obiektu i bezpieczeństwa jego użytkowników oraz pracowników. Wszystkie niezbędne urządzenia jak rampa, kontenery, pojemniki będą postawione na wygodnym placu manewrowym i otoczone zielenią. Planowany jest też lekki budynek techniczno/socjalny z salą umożliwiającą działalność edukacyjną.

Co istotne – oprócz wszystkich wcześniej wymienionych odpadów – w PSZOK będzie można zostawić także stare, ale działające urządzenia, sprzęt sportowy, meble, książki i tekstylia, które będą mogły być wykorzystane przez innych. Powtórzmy raz jeszcze, że wszystkie te odpady będą przetrzymywane w Punkcie tymczasowo, jedynie do momentu zapełnienia kontenerów, które będą na bieżąco opróżniane. PSZOK nie jest miejscem przeznaczonym do ich długotrwałego składowania i przechowywania!

W budżecie Gminy na rok 2014 zapisane zostały środki na projekt i budowę pierwszego PSZOKu. Do ogłoszonego w dniu 24 lipca br. przetargu zgłosiła się tylko jedna firma z ofertą opiewającą na 3,9mln zł. Jest to kwota wyższa niż zapisana na ten cel w budżecie, uznaliśmy ją za wygórowaną i przetarg został unieważniony. Jednocześnie wystąpiłem do Rady Miejskiej z wnioskiem o przyznanie dodatkowego miliona na ten cel. Jeśli – na najbliższej sesji – Rada podejmie stosowną uchwałę, pozwoli to rozpisać przetarg ponownie, z większą już szansą na jego pozytywne rozstrzygnięcie.

Mam nadzieję, że choć w części udało mi się przybliżyć Państwu planowane przedsięwzięcie. Na ewentualne uwagi i zapytania dotyczące tego tematu można uzyskać odpowiedź telefonicznie (22 736 29 88 lub 85), a także e-mailowo: go@piaseczno.eu

Ja także pozostaję do Państwa dyspozycji. Mój mail – burmistrz@piaseczno.eu

Więcej:

Sołtys Józefosławia proponuje Burmistrzowi inną lokalizację dla Punktu Selektywego Zbierania Odpadów Komunalnych

Na przeciwko CH Józefosław powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Przetarg unieważniony

Zakład utylizacji odpadów w Uppsali i Piasecznie – opinie samorządowców

Czy w Piasecznie powstanie spalarnia odpadów ? Relacja Hanny Krzyżewskiej

Reportaże z wizyty piaseczyńskich radnych w szwedzkiej spalarni śmieci

By żyło się lepiej… – wycieczka do szwedzkiej spalarni…

Radni upoważnili Burmistrza do negocjowania w sprawie spalarni śmieci

Podoba ci się:

Komentarzy (19)

 1. Wykaz odpadów problemowych które planują zbierać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Energetycznej:
  źródło: http://piaseczno.eu/index.php?&mnu=315&id=8910

  Rodzaj wg katalogu odpadów:
  odpady wielkogabarytowe (np. stare meble, duże elementy metalowe, drewniane lub z tworzyw sztucznych) odpady wielkogabarytowe
  drewno zawierające substancje niebezpieczne
  drewno inne niż wymienione
  gałęzie, trawa, liście odpady ulegające biodegradacji
  odpady pochodzące z drobnych remontów, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany
  odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione
  usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
  drewno
  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, m.in.
  świetlówki i żarówki energooszczędne, sprzęt AGD, audio-video, komputerowy, elektronarzędzia, zabawki elektryczne i elektroniczne lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć
  urządzenia zawierające freony
  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w zawierające niebezpieczne składniki
  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
  zużyte baterie i akumulatory, baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi, niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
  baterie i akumulatory inne niż wymienione
  przeterminowane leki, leki cytotoksyczne i cytostatyczne
  leki inne niż wymienione
  termometry i inne odpady zawierające rtęć, lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć
  zużyte oleje w opakowaniach oleje i tłuszcze jadalne
  oleje i tłuszcze inne niż wymienione
  odpadowe oleje hydrauliczne
  odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  płyny hamulcowe
  płyny hamulcowe, chłodnicze i inne płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające substancje niebezpieczne
  płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające inne niż wymienione
  niebezpieczne elementy inne niż wymienione
  filtry olejowe, zaolejone szmaty i ścierki, opakowania po produktach ropopochodnych sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB), filtry olejowe
  opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, środki ochrony roślin i opakowania po tych substancjach środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy, środki ochrony roślin inne niż wymienione, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
  opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
  resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach rozpuszczalniki
  farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
  opony, zużyte opony, frakcje surowcowe opakowaniowe, opakowania z papieru i tektury,opakowania z tworzyw sztucznych
  opakowania z drewna, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, opakowania ze szkła, opakowania z tekstyliów, odpadowe środki chemiczne, kwasy alkalia, odczynniki fotograficzne
  Detergenty zawierające substancje niebezpieczne, Detergenty inne niż wymienione,
  Frakcje surowcowe papier i tektura , szkło, tworzywa sztuczne,metale, tekstylia, odzież inne Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny, Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
  Popioły (żużle i popioły z palenisk domowych)
  Gmina Piaseczno – Zamówienia publiczne
  PIASECZNO.EU
  oksyczne, niebezpieczne, bardzo toksyczne, znajdzie się też azbest Itd, itd… http://polskabezazbestu.pl/szkodliwo.html

 2. niech budują jak najszybciej trzymam kciuki!!!

 3. To może niech sołtys urządzi sobie PSZOK w okolicach swojego domu, skoro taki niekłopotliwy.

 4. Przepraszam nie sołtys, lecz burmistrz.

 5. Czym jest PSZOK ? W realiach- jednym wielkim wysypiskiem śmieci! Proszę przyjrzeć się jak wyglądają tzw. punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zaprzyjaźnionych gminach: są to WIELKIE WYSYPISKA RÓŻNEGO RODZAJU ŚMIECI !!
  W naszej okolicy codziennie zmagamy się z olbrzymimi korkami;czy naprawdę brakuje nam jeszcze do komunikacyjnego szczęścia ciężarówek, cystern itp.?

 6. budować jak najszybciej PSZOK, może malkontenci się wyprowadzą to korki będą mniejsze.

 7. Może dla poprawności jeśli ktoś jest zainteresowany to proszę sprawdzić poprawny numer ewidencyjny lokalizacji Pszok-u bo widzę nie ścisłości nie ma żadnej dużej nieruchomości na numerze 18/18 !!!!!!! Więc chyba ktoś z gminy się pomylił i z tego co widzę chodzi o działkę 18/12 więc jeśli Pan chce Panie burmistrzu to proszę wybudować Pszok pod swoim domem !!!!!! I zapraszać swoje dzieci na nauki wyrzucania odpadów toksycznych, kwasów, detergentów. Może społeczność Józefosławia obudzi się z tego snu i zacznie reagować !!!!!!

 8. Cytuję z forum J&J:
  Mam kilka pytań (upubliczniam dla dyskusji, a nie zadaję ich w tej chwili komukolwiek konkretnemu na tej grupie).
  1. Jaki będzie koszt przystosowania działki: budowy dojazdów, placu, infrastruktury, itp. Jak się mają te koszty do kosztów pozyskania działki przy ulicy Elektronicznej która jest całkowicie przystosowana i można uruchomić na niej PSZOK niemal od ręki?
  2. Czy gmina posiada niekwestionowane prawo własności do tej działki?
  3. Czy ktoś zagwarantuje, że działania gminy odbędą się w następującej kolejności: poszerzenie energetycznej, budowa węzła geodetów, budowa dojazdu, uruchomienie PSZOK?
  4. Czy akapit „ruch tej niewielkiej ilości samochodów obsługujących PSZOK będzie skierowany w ulicę Energetyczną, jako najwygodniejszą” oznacza bezpośredni wyjazd z PSZOK na energetyczną, czy na Geodetów naprzeciwko CH Julianów, przez nieistniejące rondo do energetycznej?
  5. Poproszę o wyjaśnienie sprzecznych dla mnie informacji:
  „PSZOK NIE JEST ! – jak próbują wmawiać nam niektórzy – miejscem składowania odpadów odebranych przez operatorów od mieszkańców z posesji.” oraz „częstotliwość wywozu zapełnionych przez mieszkańców kontenerów kształtuje się następująco: elektrośmieci – 1 raz na tydzień, plastiki – 6/7 razy na tydzień, akumulatory itd. – 1 raz na kwartał.”.
  W określeniu „itd.” tak marginalnie potraktowanym przez p. Burmistrza mieszczą się leki, chemikalia, środki ochrony roślin i wszystkie najbardziej niebezpieczne odpady wymienione w załączniku do przetargu. Dla mnie kwartał to już składowanie, chociaż tymczasowe. A plastiki? Codzienny wywóz kontenera? To ile trzeba kursów pojedynczych mieszkańców żeby zapełnić kontener plastikami? Jak to się ma do”powstanie PSZOK nie generuje odczuwalnego wzrostu natężenia ruchu, a ruch tej niewielkiej ilości samochodów obsługujących PSZOK”? Samochody obsługujące to nie tylko wywóz, ale PRZEDE WSZYSTKIM dostarczanie śmieci do PSZOK.
  6. Dlaczego burmistrz nie odniósł się do złożonej oficjalnym pismem propozycji umieszczenia PSZOK na Elektronicznej?
  Jak już wielokrotnie wspomniałem całkowicie zdaję sobie sprawę z konieczności powstawania PSZOKów i nie neguję tej potrzeby. Niezrozumiały dla mnie jest upór dotyczący posadowienia PSZOKU w tym konkretnie miejscu.
  Tak samo razi mnie dysproporcja pomiędzy rzeczywistością a obietnicami, które przed wyborami tradycyjnie przybierają na sile: PSZOK będzie, bo musi powstać w tym roku, ale już poszerzenie Energetycznej tylko „przewiduje się” i to w dodatku „w pierwszym etapie do ul. Rubinowej, a w następnym do ronda z ul. Geodetów i Wilanowską” a w dodatku jest to niepewne bo „trwają negocjacje z podmiotami działającymi wzdłuż tej ulicy dotyczące ich udziału w przedsięwzięciu”. Czytając ze zrozumieniem: jak ktoś się dołoży to do Rubinowej poszerzymy, a dalej się zobaczy… No i nasze rondo: „Lada moment ogłoszony zostanie przetarg na projekt tego zadania wraz z odwodnieniem.”
  Gdzie są terminy wykonania tych inwestycji? Moim zdaniem w niesprecyzowanej i niepewnej przyszłości, liczonej w latach a nie miesiącach.
  Dlatego jestem przeciwny tej konkretnej lokalizacji. Istnieje prosty sposób na natychmiastową zmianę mojego nastawienia: liczby i terminy potwierdzone pisemnie. Deklaracje ustne przedstawiciela gminy (a za taką uznaję wypowiedź burmistrza na łamach partyjnego portalu) nie są wiele warte.

 9. Wszystkich „przeciw” planowanej inwestycji PSZOK przy ul. Energetycznej/Geodetów zapraszam: https://www.facebook.com/groups/715529951924255/

 10. Wpierw rondo na skrzyzowaniu Energetycznej i Geodetow a potem PSZOK

 11. Mam nadzieję że miwszkańcy będą potrafili się zorganizować i odpowiednio zareagować….
  Lis przegina, Piaseczno ma wiele terenow nie zamieszkalych a ten pcha nam pszok do Jozefosławia. Masakra jakaś. KOleś chce chyba wyjechać na taczce

 12. PSZOK to nie wysypisko, lokalizacja jest bardzo dobra, chodników i dróg nie ma to może przynajmniej nowoczesny PSZOK będzie, to ma służyć mieszkańcom, a nie być na zad…piu

  • Nie mam nic przeciwko wysipiskom (zwłaszcza koło niemojego domu).

   Ale czy tak, na logikę pani przedszkolanki, nie powinien być najpierw
   dojazd, a potem zwałka?

   A nie najpierw zwałka, a potem (już za momencik) zaprojektujemy dojazd.
   A potem już za momencik kilka lat wykonamy ten dojazd?

   Coś tu śmierdzi, i to nie są śmiecie.

 13. W całym cywilizowanym świecie do Pszoku trzeba dojechać. Nie buduje się ich ludziom pod domami…

 14. ale w tej gminie drogi buduje się na samym końcu, jeżeli wcale, także nie ma co czekać aż będzie droga, bo się można nie doczekać w obecnym tempie to może być 2025. Listą odpadów redakcja nie ma co się podniecać, bo to zawartość każdego osiedlowego śmietnika. PSZOK to jest infrastruktura jakiej brakuje i trzeba się tylko cieszyć, że ma szybko powstać i być nowoczesny!

 15. Najpierw rozbudowa dróg ( rondo przy Energetycznej i Geodetów) a potem PSZOK!

 16. Przekonał mnie, stawiajmy ten PSZOK w sąsiedztwie domu burmistrza Lisa

 17. Panie Burmistrzu!

  Doprawdy upór z jakim chce Pan zrealizować kuriozalną wizję PSZOK w najbliższym sąsiedztwie gęsto zaludnionego Józefosławia jest co najmniej zastanawiający…

  Nie wytknę Panu tego, że Józefosław był okręgiem wyborczym popierającym Pana kandydaturę na sprawowany urząd. Przemilczę fakt, że rodzice uczniów ze szkoły na Kameralnej uratowali Pana zdrowie a może i życie na jednym ze spotkań z mieszkańcami, kiedy Pan zasłabł. Nie przypomnę Panu listu z protestem, który wystosowali do Pana mieszkańcy, których nieruchomości znajdują się w pobliżu działki, na której chciał Pan postawić PSZOK. Nie mogę jednak przejść obojętnie nad arogancją, z jaką traktuje Pan nas, ludzi tu mieszkających. Mam też nadzieję, że pamięć Pana nie zawodzi tak, jak Pana kolegów z partii właśnie zawiodła, o czym dotkliwie się przekonali – również dzięki głosom mieszkańców Józefosławia.

  Wstyd Panie Burmistrzu. Wstyd!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*