Wizualizacja PSZOK fot. Gmina Piaseczno

„Nie dla punktu zbiórki odpadów” – uzasadniona obawa czy bezmyślna histeria ?

Radni z Józefosławia i Julianowa postanowili rozwiać wątpliwości i obawy mieszkańców, które pojawiły się w związku z planowaną budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Do facebook’owej grupy „Nie dla PSZOK przy ul. Energetycznej/ Geodetów w Józefosławiu” zapisało się 392 mieszkańców. Nie wiadomo tylko dlaczego nazwa grupy „straszy” lokalizacją w Józefosławiu, skoro punkt ma znajdować się na terenie Piaseczna.

Poniżej argumenty przeciwników skonfrontowane z faktami przedstawionymi przez zwolenników, do których niewątpliwie należą radni.

„Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w którym tymczasowo będą składowane śmieci (w tym niebezpieczne) z całej Gminy Piaseczno.”

PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy gminy mogą oddać odpady nie odbierane w klasyczny sposób – czyli z pojemników przydomowych. Większość śmieci wyrzucamy właśnie do tych pojemników (czyli śmieci zmieszane, plastiki, papier, butelki, odpady biodegradowalne). W ustawie o gospodarce odpadami wymienione są odpady, nazywane w tekście ustawy „niebezpiecznymi”, których nie wolno wyrzucać do „zwykłych” śmieci. Wszystkie te śmieci trzymamy w naszych domach, a gdy chcemy się ich pozbyć, powinniśmy wywieźć je do PSZOK. Jednocześnie PSZOK, to miejsce tymczasowe – po zapełnieniu się pojemników, co zależy od aktywności mieszkańców w oddawaniu swoich odpadów, są one wywożone do miejsc utylizacji. PSZOK jest tylko dla MIESZKAŃCÓW, a nie dla firm zajmujących się odbiorem odpadów.

„Dokładne oznaczenie miejsca w załączonej mapce dołączonej do niniejszej wiadomości. Dokładnie przy ul. Geodetów/ Energetycznej, vis a vis Piotra i Pawła z wjazdem od ul. Geodetów w bliskim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych.”

PSZOK nie będzie się znajdował w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej. Dokładne położenie planowanej inwestycji zaznaczone jest czerwoną plamą.

Do budynku centrum handlowego w prostej linii jest ok. 300 m. To tyle, co od tego budynku do ul. Księżycowej. PSZOK będzie zajmować 5000 m2 na działce o powierzchni ponad 30000 m2, czyli 1/6 powierzchni. Do tego ma być „schowany” za budynkami magazynowymi, znajdującymi się na działce sąsiedniej i otoczony zielenią ochronną.

fot. Gmina Piaseczno

„Czy wiecie Państwo, że ŚMIECI Z GMINY PIASECZNO będą tymczasowo składowane w naszej okolicy?”

Pytanie świadomie wprowadza w błąd, precyzyjnie zadane pytanie powinno brzmieć: Czy wiecie Państwo, że wybrane odpady, pochodzące z naszych domów i mieszkań, których nie można wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, będą odbierane i tymczasowo składowane w naszej okolicy?

„Na liście składowanych odpadów znajdują się m.in.:

-lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
-urządzenia zawierające freony,
-zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki,
-baterie i akumulatory,
-odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
-środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy,
-opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
-opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest)
-farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne”

Lista tych odpadów znajduje się w ustawie o gospodarce odpadami. Jeżeli któreś z tych odpadów posiadamy w domu, to nie możemy ich wyrzucać do kosza, tylko powinniśmy oddać je samodzielnie do PSZOKa. Nikt takich odpadów od nas nie odbiera, chyba że zamawiamy (jako osoby fizyczne czy wspólnoty) specjalny odbiór takich odpadów (nie mamy tego w cenie opłaty za wywóz odpadów, którą uiszczamy do gminy). Są to przede wszystkim: meble, dywany, sprzęt AGD, pozostałości budowlane. Wymienione powyżej (czarną czcionką) odpady stanowić będą znikomy margines wszystkich odpadów.

Nasze poważne obawy budzą:

Negatywny wpływ PSZOKu i składowanych na jego terenie odpadów niebezpiecznych na zdrowie i życie mieszkańców.”

Odpady te wcześniej znajdowały się w domach i mieszkaniach. W PSZOK będą przechowywane jedynie do czasu zapełnienia się pojemników. Różne rodzaje odpadów mają różne i specjalnie dostosowane pojemniki.

„Negatywny wpływ PSZOKu na środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem wód gruntowych.”

Przyjęte rozwiązania techniczne wykluczają wpływ na środowisko naturalne. Projekt budowlany szczegółowo określi, jakie pojemniki i jakie zabezpieczenia trzeba będzie wykonać, aby zapewnić brak oddziaływania na środowisko naturalne.

„Pewny, znaczący spadek cen nieruchomości, spowodowany sąsiedztwem składowiska odpadów niebezpiecznych.”

Należałoby użyć precyzyjnego określenia, ponieważ PSZOK nie będzie „składowiskiem odpadów niebezpiecznych”. Ponadto trzeba wiedzieć, że teren po południowej stronie ul. Geodetów jest oznaczony w miejscowym planie zagospodarowanie jako teren przemysłowy. Nie ma możliwości i potrzeby zmiany przeznaczenia tego terenu na inne cele, skoro taka zabudowa już tam istnieje. Zagospodarowanie terenu w ramach budowy PSZOKa (każdy widzi jak to wygląda dzisiaj) poprawi wygląd najbliższego otoczenia. Argument o spadku cen nieruchomości jest spekulacją i tylko życie może zweryfikować te obawy.

„Utrata przez Józefosław i Julianów wizerunku atrakcyjnej miejscowości na miejscowość, która sąsiaduje ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych.”

Jak wyżej. Na atrakcyjny wizerunek miejscowości ma wpływ wiele czynników, m.in. ulice, szkoły, przedszkola, placówki handlowe, przestrzeń publiczna. Przebudowa skrzyżowania ulic Energetyczna/Geodetów/Wilanowska i jej priorytet wynika m. in. z planowanej lokalizacji PSZOK. Brak kompleksowego rozwiązania układu komunikacyjnego w tym rejonie wpływa o wiele bardziej negatywnie na atrakcyjny wizerunek Józefosławia i Julianowa, niż PSZOK, który też przecież służy mieszkańcom obu tych miejscowości.

„Zwiększone ryzyko skażenia w skutek pożaru w związku z bliskością rozdzielni elektrycznej i trakcji elektrycznej.”

Ryzyko pożaru rozdzielni elektrycznej jest niezależne od tego, czy w tym miejscu powstanie PSZOK czy nie. Nie zdarzyło się to jeszcze i zapewne właściciel rozdzielni dba o bezpieczeństwo urządzeń, znajdujących się w tym rejonie.

„Uciążliwości i ryzyka związane ze wzmożonym ruchem na ulicach Józefosławia i Julianowa,”

Ruch na ulicach Józefosławia i Julianowa już jest wzmożony, stąd potrzeba przebudowy układu komunikacyjnego w tym rejonie. Budowa PSZOKa daje dodatkowe argumenty, aby tę przebudowę realizować jak najszybciej. Obecnie prowadzone są prace projektowe przebudowy ulic Energetycznej, Geodetów wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wilanowską. Po ich zakończeniu gmina planuje przystąpienie do ich przebudowy. Koniec tych prac ma się zbiec z planowanym oddaniem PSZOKa do użytku, czyli w 2018 r.

„b. hałasem”

PSZOK nie generuje hałasu, nic się tam nie przetwarza. Zapełnione przez mieszkańców pojemniki są sukcesywnie wywożone.

„c. pyłem”

zastosowane rozwiązania techniczne mają wykluczyć pylenie.

„d. smrodem.”

W PSZOK nie składuje się odpadów bytowych, większość tymczasowo przechowywanych odpadów ma „niepsujący się” charakter. Odpady biodegradowalne (trawa, liście, gałęzie) odbierane są obecnie bezpośrednio z domów w nieograniczonej ilości, zatem niewiele trafia ich do PSZOKa. Obecnie, z tymczasowego PSZOKa przy ul. Technicznej, odpady takie są wywożone raz na tydzień.

„Już we wrześniu 2014 grupa mieszkańców wystosowała petycję do burmistrza, sprzeciwiając się budowie PSZOKU w tej lokalizacji. Sprawa przycichła na czas wyborów a teraz powróciła.

Gmina z determinacją dąży do usytuowania PSZOK w naszym sąsiedztwie, mimo, że wskazaliśmy alternatywną lokalizację po drugiej stronie torów kolejowych. Wybór tej lokalizacji poparł w oficjalnym piśmie z dnia 14.10.2015 Sołtys Józefosławia p. Dąbek.”

Lokalizacja w okolicach ul. Okulickiego, wskazana alternatywnie przez mieszkańców i poparta przez sołtysa nie może być wykorzystana na budowę PSZOK. Działki składające się na tę nieruchomość nie są własnością gminy, należą do Skarbu Państwa i są zarządzane przez Starostwo Powiatowe. Obecny Starosta Powiatowy poinformował w ostatnich dniach burmistrza Piaseczna o braku możliwości wykorzystania tych działek, są one bowiem przeznaczone pod bazę utrzymania dróg powiatowych. Należy zauważyć, że dyskusja o PSZOK i jego lokalizacji odbywała się w 2014 r., a Starostą Powiatowym był wtedy p. Dąbek. Jako mieszkaniec i sołtys Józefosławia, który jednocześnie zarządzał owymi działkami, nie zaproponował tej nieruchomości do wykorzystania przez gminę na budowę PSZOKa – widocznie nie było takiej możliwości.

Gmina może zrealizować tę inwestycję na nieruchomości, która znajduje się w jej dyspozycji (np. jest własnością gminy). Działka musi mieć określone przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, musi być dobrze połączona z układem komunikacyjnym i znajdować się w pobliżu miejsca zamieszkania ludzi, bo przecież PSZOK jest dla mieszkańców i trudno sobie wyobrazić kilkudziesięcio-kilometrową wyprawę, aby po remoncie wyrzucić resztę płytek, czy pojemniki po farbie. Wybrana działka spełnia te kryteria.

„Nie bądźmy obojętni! Bez naszego wsparcia zarówno sprzeciw jak i propozycja przeniesienia nie będą brane pod uwagę i będziemy musieli wkrótce zmierzyć się z opisanymi problemami!”

Biorąc pod uwagę nasze wyjaśnienia, oparte na informacjach przekazanych nam przez burmistrza i pracowników Urzędu Miasta i Gminy, trudno nazwać wymienione wyżej aspekty jako rzeczywiste problemy, wynikające z budowy PSZOK w naszej okolicy. Zależy nam jednak, aby mieszkańcy mieli pełną i rzetelną wiedzę na temat tej inwestycji. Stąd planowane spotkanie w Urzędzie Miasta, na które już dzisiaj zapraszamy. Prosimy też zgłaszać do nas pytania i obawy, do których będzie można się odnieść bezpośrednio na tym spotkaniu.

Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę, że istniejący od kilku lat tymczasowy PSZOK przy ul. Technicznej, choć jest prymitywny, prowizoryczny i niewygodny – nie wzbudza protestów okolicznych mieszkańców. Nowy PSZOK ma być nowoczesny, czysty i odpowiadający wszelkim wymogom bezpieczeństwa a mimo to generuje sprzeciw grupy mieszkańców, która zarzuca innych nieprawdziwymi informacjami.

Robert Widz, Hanna Krzyżewska, Katarzyna Krzyszkowska-Sut

Spotkanie informacyjne dotyczące PSZOK-u odbędzie się 18 lsitopada o godzinie 18-ej w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Źródło:

Józefosławdawzero.pl – radni w sprawie PSZOK

Nie dla PSZOK przy ul. Energetycznej/ Geodetów w Józefosławiu

 

Czy będziesz korzystał z PSZOK przy ul. Energetycznej ?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

 

Więcej:

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Sołtys Józefosławia proponuje Burmistrzowi inną lokalizację dla Punktu Selektywego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK! Burmistrz wyjaśnił, dlaczego nie taki PSZOK straszny…

Na przeciwko CH Józefosław powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Przetarg unieważniony

Zakład utylizacji odpadów w Uppsali i Piasecznie – opinie samorządowców

Czy w Piasecznie powstanie spalarnia odpadów ? Relacja Hanny Krzyżewskiej

Reportaże z wizyty piaseczyńskich radnych w szwedzkiej spalarni śmieci

By żyło się lepiej… – wycieczka do szwedzkiej spalarni…

Radni upoważnili Burmistrza do negocjowania w sprawie spalarni śmieci

Podoba ci się:

Komentarzy (33)

 1. ok. 400 przeciwnikow a ile zwolennikow? Ja jestem zwolennikiem. Widzialem na zywo jak wyglada PSZOK i bardzo mi sie podoba.

  • Czekamy na grupę TAK dla PSZOK przy Energetycznej/Geodetów. To powinno jasno pokazać skalę poparcia.

 2. Ankieta jest źle sformułowana. Pytanie powinno brzmieć: Czy jesteś za lub przeciw budowie Pszok

 3. Że co Radni zrobili ? Rozwiali wątpliwości i obawy ? Żart ? Kpina ?
  A może portal Józefosław 24 pokusi się o dotarcie do odpowiedzi mieszkańców na przedstawione niedopowiedzenia, półprawdy i jawne manipulacje danymi przedstawione przez Radnych ?? Odpowioedź jest dostępna w formie pisemnej na wspomnianej grupie o której macie tak szczegółowe informacje, została również wysłana Radnym z Józefosław 2.0 i do Rady Sołeckiej.
  Tam punktujemy zdanie po zdaniu nieprawdy w piśmie Radnych. NA marginesie – Radny to ktoś kto reprezentuje mieszkańców terenu z którego został wybrany, przedstawia ich zdanie i dba o ich interesy . Państwo z Józefosław 2.0 to raczej namiestnicy Burmistrza na Józefosław – gubernatorzy. Nie reprezentują mieszkańców tylko aktywniue z nimi walczą reprezentując interesy władzy. Zresztą jedna z Pań z tego kólka wzajemnej adoracji oświadczyła mieszkańcom że ona nie jest radną aby reprezentować mieszkańców tylko przedstawiać własne zdanie, a opinie mieszkańców może co najwyżej brać pod uwagę. Takich to mamy radnych. Co do PSZOK – nawet jeśli „geograficznie” ma on znajdować się na terenie Piaseczna, to znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkalnych Józefosławia , ok 200 m od centrum handlowego gdzie jest Piotr i Paweł, kilkadziesiąt metrów od laboratorium farmaceutycznego Flos-Lek – i dlatego mieszkańcy Józefosławia protestują przeciwko tej lokalizacji.

  • ”…Zresztą jedna z Pań z tego kólka wzajemnej adoracji oświadczyła mieszkańcom że ona nie jest radną aby reprezentować mieszkańców tylko przedstawiać własne zdanie, a opinie mieszkańców może co najwyżej brać pod uwagę. Takich to mamy radnych.”
   - ja bardzo proszę o podanie nazwiska tej pani -tu żeby inni też widzieli-żebym zapamiętał na kogo nie głosować w kolejnych wyborach. W końcu ta Pani została wybrana przez mieszkańców by ich reprezentować ,a nie takie zachowanie -żalosne to okropnie.

   • Wspomniana radna należy do Józefosłąw 2.0. Zbyt wielu Pań w tym stowarzyszeniu nie ma. Pani radna – sama Pani się ujawni czy ja mam wkleić Pani wiadomość ? Dodam żę kasowanie jej z FB nie zda się na nic – mam ją już zarchiwizowaną :)

 4. 300 metrów …ode mnie 400 i jestem ZA :)

 5. „Nie wiadomo tylko dlaczego nazwa grupy „straszy” lokalizacją w Józefosławiu, skoro punkt ma znajdować się na terenie Piaseczna”. – może dlatego, że ul. Geodetów jest ulicą Józefosławia? Wjazd wg. dokumentów przetargowych ma być wykonany od ul. Geodetów. Jeśli tak bardzo to Państwu przeszkadza poproszę o drobną korektę ;)

  Jeśli chcą być Państwo niezależni uprzejmie proszę o upublicznienie odpowiedzi mieszkańców na pismo radnych Józefosławia i Julianowa dot. PSZOK.
  http://www.jozefoslaw.info.pl/#!Radni-Józefosławia-za-budową-PSZOK-przy-Energetycznej/c17jj/56379dde0cf23796cd8963bb

  • Jesteśmy, w poniedziałek prosiliśmy za pośrednictwem Józefosław.info o ustosunkowanie się do argumentów radnych. Niestety nie otrzymaliśmy od Państwa odpowiedzi.

 6. JA JESTEM PRZECIW!! Nie chce czegoś takiego w mojej okolicy! Nie chcę mieszkać ani w pobliżu śmieciowiska, ani na śmieciowisku. NIE PRZEKONACIE mnie. Po prostu: NIE JESTEM KARALUCHEM, moje dzieci też nie. Jak komuś się to podoba, to już jest jego osobista inicjatywa.

 7. A czy ktoś pomyślał o tym że wg ustawodawcy z PSZOKu mogą korzystać nie tylko mieszkańcy gminy, a także mieszkańcy gmin ościennych? !? Mówi Wam to coś?! Czy robiąc PSZOK w tym miejscu nie zapraszamy całego URSYNOWA?? NIE DLA PSZOK PRZY GEODETÓW! POZDRAWIAM

 8. Dlaczego w źródłach pod informacją nie ma odnośnika do odpowiedzi mieszkańców na stanowisko radnych? Jest dostępna od 2.11.2015 pod adresem http://media.wix.com/ugd/deefc4_5e7d69e58a64436a89c614582e2f122e.pdf
  i dokładnie opisuje jak dalece odległe od „faktów” są słowa radnych.
  Może by tak nagłówek ich stanowiska opisać „Niewinne przemilczenia czy świadoma manipulacja?”

 9. Szanowni Państwo, to nie my jesteśmy bezmyślnymi histerykami – myślimy i to intensywnie o naszej przyszłości w pobliżu PSZOKU, i wcale się nam ona nie podoba. Nie po to wybraliśmy tę lepsza stronę lasu kabackiego zeby mieć w pobliżu składowisko odpadów niebezpiecznych. Ciekawe dlaczego najpierw nie opublikowali Państwo pisma informacyjnego do mieszkańców? Tylko od razu z komentarzem radnych? Jak widać jozefoslaw.24 to propagandowe medium i marionetka w rękach „naszych” radnych. Przykre to bardzo, ale my wiemy ze nasze obawy sa uzasadnione i walczymy w słusznej sprawie!

 10. Panie Radny Robercie po co Panu ta awantura?
  Niech sie tlumaczy z Pszoku Burmistrz Lis i jego Naczelnicy.
  Mam nadzieje ze na spotkanie 18.11 przyjdzie.

 11. nowy PSZOK będzie najbardziej ekologicznym miejscem w okolicy, Czemu nie chcecie zamykać wszystkich fabryk w okolicy i zrównania z ziemią całego terenu Polkoloru, banda zfustrowanych histeryków, co nie wiedzą co jest w okolicy, coś usłyszeli i sieją panikę. Kibicuje gminie aby wybudowała PSZOK jak najszybciej, będzie się czym chwalić!!!

  • A skąd Pan wie że to będzie takie cacy cudo ?
   Póki co żadnych konkretów nie ma a wizualizacja powyżej – autorstwa UG- pokazuje raczej prymitywne rozwiązania i prowizorkę … Otwarte kontenery i proste betonowe rampy z podjazdami.
   Jak na kosmiczną technologię XXI wieku to słabe toto …

   • to PSZOK na miarę naszych możliwości:), a postęp jest kosmiczny w porównaniu do tego co jest obecnie, w Piasecznie, albo gdzieś indziej w okolicy.

    • Zapytam jeszcze raz – jaki postęp ? Nic o tym PSZOK nie wiadomo ! Póki co to rozstrzygnięto przetarg na przygotowanie dokumentacji . Gmina nie czuje potrzeby ujawnienia żadnych szczegółów a jedynie raczy nas teoriami i ogólnikami za pośrednictwem swoich namiestników z Józefosław 2.0.

    • niech moc będzie z mieszkańcami a ty obserwator wyluzuj „SUTY” i wsadź se ten postęp kosmiczny wiesz gdzie ;)

  • wsadz se.. do ogródka parę akumulatorów, kilka pralek, stare kanapy na taras, będzie pięknie! Gruz z azbestem wysyp na podjazd po co mu kostka? Auta nie kupuj, recykling w modzie ;)

 12. Mam prawo powiedziec nie i mowie nie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 13. Wczoraj na radzie sołeckiej soltys Jan Dąbek jednoznacznie poparł Nas w protescie lokalizacji PSZOK-u w naszej okolicy i wskazał następne lokalizacje dla Gminy dużo lepsze i społecznie bardziej do przyjęcia.

 14. Główną obawą jest zwiększony ruch a Józefosław już jest niewydolny a wciąż powstają nowe budynki mieszkalne … działka na PSZOK jest duża co oznacza, że może tam w późniejszym czasie powstac np. spalarnia co Wy na to ?
  Takie inwestycje powinny być zdala od skupisk ludzkich poprzedzone konsultacjami społecznymi. A nas mieszkańców Józefosławia jak zwykle olano …

  • nie dla PSZOK!! Niewydolność Józefosławia, spalarnia (!). to wszystko w przyszlości mogą tu zrobić :( :( To nie jest żadne rozwiązanie XXI wieku. Może od razu wykopią doły i będą zalewać śmieci ciekłym azbestem (!).
   A do tego kto chce oglądać ciężarówki z wielkimi stertami odpadów przez okno?
   Ciężarówki z odpadami kursujące po ulicy?
   Kto?

   W POLU POWINIEN BYĆ TEN PSZOK.

   Są inne działki pod takie inwestycje!

 15. faktycznie, trzeba być chyba pieprzniętym, żeby w ogóle wpaść na pomysł składowania odpadów właśnie tutaj, gdzie mieszka kilkanaście tysięcy ludzi. … Nie ma tutaj w tym zakichanym Józefosławiu Julianowie :

  - przychodni zdrowia (jesteśmy generalnie młodzi, więc problemu nie dostrzegamy);
  - boiska i terenu rekreacyjnego ogólnodostępnego dla wszystkich;
  - przyzwoitej ulicy dojazdowej;
  - chodników i przejść bezpiecznych przez jezdnie;
  ale za to chcą upchnąć składowisko. No co za idea !!! Co za tupet ! A na radnych , szanowni mieszkańcy , nie liczcie zbytnio, czas wyrosnąć z tych dziecięcych naiwności.

 16. Oczywiście ,że histeria. Raban do-goodersów – na bazie urojeń.

 17. oczywiście, że w pełni uzasadniona obawa

  • Oczywiście ,że nieuzasadniona. Z palca ssana – typowe polactwo – niech se będzie ale nie koło mnie :)

 18. Oczywiściie , że nie uzasadniona.
  Typowe polactwo – niech PSZOK będzie tylko nie koło mnie :)

 19. niech PSZOK będzie , ale z dala od miejsc zamieszkania , zatem uzasadnione

  • Nieuzasadnione bo przeczy idei PSZOK oraz dyrektywie unijnej.

 20. idee PSZOK zastosuj u siebie w domu, dyrektywą unijną napal sobie w piecu (może być domowym)

 21. Pozdro papieskie dla zwolenników PSZOK!! Po waszych wpisać widać jaką macie teraz „sraczkę” ;) Co plany mieszkańcy wam pokrzyżowali ? Buuu mniej kasy w portfelu będzie prawda?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*