fot. Sejm.gov.pl

Rada Miejska w Piasecznie wyraziła zaniepokojenie zmianami wprowadzonymi przez Sejm

Na sesji 20 stycznia 2016 r. radni wyrazili opinię w związku z procedowanym przez Sejm RP projektem ustawy podnoszącej kwotę wolną od podatku.

Rada Miejska w Piasecznie, mając na względzie skuteczne realizowanie zadań własnych przez Gminę Piaseczno, wyraziła zaniepokojenie wobec braku wskazania mechanizmów łagodzących negatywny wpływ ustawy na dochody budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego w związku z procedowanym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej projektem ustawy podnoszącej kwotę wolną od podatku. Radni popierają działania zmierzające do podwyższenia kwoty wolnej od podatku, ale oczekują, że wprowadzone rozwiązania nie spowodują znacznego uszczuplenia dochodów samorządu lokalnego wynikających z udziału w rozliczeniu podatku PIT, a tym samym nie ograniczą możliwości realizacji zadań własnych Gminy Piaseczno.

Uzasadnienie do podjętej uchwały

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 3 091 zł do ponad 8 tys. zł.

Rada Miejska w Piasecznie popiera ideę przyświecającą Prezydentowi RP, zwłaszcza, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 r. wskazał, iż obecnie ustalona dla podatnika kwota wolna od podatku jest ponad dwukrotnie niższa od minimum egzystencji, co jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Dlatego jej podniesienie jest niezbędne i nowy Sejm musi wprowadzić zmiany najpóźniej od 2017 roku. Pozytywnym skutkiem nowelizacji Ustawy będzie większa kwota pozostająca w kieszeni obywateli. Negatywnym – znaczne zmniejszenie dochodów budżetu Państwa z tytułu wpływów z podatku PIT, co oznacza także automatyczne zmniejszenie wpływów do budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego, dla których udział w PIT stanowi ponad 50% dochodów. Chociaż w uzasadnieniu Projektu Ustawy nie ma odniesień do finansów, jednak szacunkowe wyliczenia na bazie przytoczonych danych mówią, że w wyniku przyjęcia nowej regulacji zmniejszenie dochodów budżetu centralnego wyniesie ponad 20 mld zł, a JST – od 6,86 do 10 mld zł (wg danych dla roku 2013). Szczególnie dotknie to Gminy, dla których udział w podatku PIT stanowi podstawę budżetu.

W przypadku Gminy Piaseczno dochody z PIT w roku 2015 wynosiły 142,5 mln zł
i stanowiły 43% budżetu, a bardzo ostrożnie szacowane skutki wprowadzenia Ustawy to strata od 6 do 8 mln zł.

Oznacza to, że od 2017 roku Gminy będą miały mniej środków na realizację swoich podstawowych zadań takich jak prowadzenie szkół, nowe inwestycje oświatowe, drogowe, odwodnieniowe, mieszkaniowe oraz utrzymanie bieżące. Oznacza także zmniejszenie ich elastyczności finansowej, jak również ograniczenie lub opóźnienie już realizowanych inwestycji, co może zredukować zdolność do absorpcji dotacji unijnych dostępnych w ramach perspektywy unijnej na lata 2014-20.

Zakładany w wyniku zwiększenia kwoty wolnej od podatku wzrost konsumpcji przyniesie co prawda zwrot w postaci podatku VAT, jednak JST nie są jego udziałowcem. Warto przypomnieć, że kilka lat temu w wyniku zmian w systemie podatku PIT tj. wprowadzenia dwustopniowej w miejsce trzystopniowej skali podatkowej oraz wprowadzenia ulgi prorodzinnej – także bez rekompensaty dla samorządów – ich dochody w skali roku spadły o 7-8 mld zł. W tym samym okresie zadłużenie wszystkich JST wzrosło z 30 mld zł do obecnych 72 mld zł.

Jednocześnie obciążenia Samorządów poprzez nakładanie na nie kolejnych zadań i obowiązków wciąż rosły i rosną, a w ślad za tymi obciążeniami nie idą dodatkowe środki, albo są to środki zbyt małe (vide subwencja oświatowa, do której Gmina Piaseczno dokłada ponad drugie tyle).

Jako przedstawiciele samorządu terytorialnego zwracamy również uwagę na fakt niezgodności prezydenckiego projektu z art. 50 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że „projekt ustawy skutkującej zmianą poziomu dochodów lub wydatków jednostek samorządu terytorialnego wymaga określenia wysokości skutków tych zmian, wskazania źródeł ich sfinansowania oraz zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego”. Tymczasem przedstawiony przez Prezydenta RP projekt nie zawiera zgodnych z obowiązującymi standardami zapisów, tj. oceny skutków planowanej regulacji, w tym zwłaszcza nie wskazuje źródeł finansowania proponowanych zmian dla jednostek samorządu terytorialnego.

Oczekujemy, że przed uchwaleniem tak głęboko dotykającej samorządowych finansów zmiany, nastąpi rzetelne oszacowanie jej skutków dla gmin, powiatów i województw i zostaną wprowadzone stosowne zmiany w zasilaniu budżetów JST, np. wzrost udziału samorządów we wpływach z PIT. Możliwe są także inne formy rekompensaty, jak np. zmniejszenie części obciążeń finansów JST czy ograniczenie zakresu ich zadań.

Źródło: Gmina Piaseczno

Podoba ci się:

Komentarzy (4)

  1. Ciekawe ile trafia do budżetu Gminy Piaseczno z tytułu PIT od mieszkańców JJ?

  2. Sejm wyraził zaniepokojenie zmianami przeprowadzanymi przez Radę Miejską w Piasecznie

  3. Taaa…i jednocześnie ci sami radni w budżecie na następny rok zatwierdzają „rewitalizację” skweru przed budynkiem Urzędu Gminy o wartości 7 milionów.Kaskady, marmury i inne pierdoły

  4. :) )

Odpowiedz na wyborca Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*