Józefosław24

„Robert Widz wstrzymał się od głosu. Na pytanie czy poprze złożone wnioski formalne mieszkańców, radny nie udzielił odpowiedzi..” – protokół z zebrania wsi Józefosław

Protokół z Zebrania Wiejskiego Józefosławia z dnia 13 października 2016

Obecni:

Sołtys Józefosławia: Jan Dąbek
Rada Sołecka: Ewa Bielska, Bartosz Kijek, Marek Kloc, Katarzyna Marciniak,
Alicja Perlińska, Anna Rupińska

Radny Rady Miejskiej z Józefosławia: Robert Widz

Mieszkańcy Józefosławia w liczbie 125 osób.

Na zebranie wiejskie oprócz poszczególnych mieszkańców przyszli także przedstawiciele stowarzyszeń i wspólnot mieszkaniowych Józefosławia. Zabierali oni głos w imieniu wszystkich członków swoich społeczności. W zebraniu uczestniczyła również przedstawicielka stowarzyszenia mieszkańców Kieszka oraz Radny Gminy z Piaseczna pan Krzysztof Cieślak.

Zebranie wiejskie rozpoczęło się godz.19:15 z powodu braku wystarczającej ilości mieszkańców do rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie.

1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków w składzie:

- Marek Jaroszewski
- Małgorzata Obłocka
- Paulina Nowacka

2. Odczytanie korespondencji sołtysa Józefosławia z władzami Gminy, dotyczącej braku obecności burmistrza miasta oraz jego zastępcy.

Pan Burmistrz Zdzisław Lis, Zasępca burmistrza Pan Daniel Putkiewicz odmówili z powodu zaplanowanych wcześniej spotkań, z przyczyn nieznanych planista nie został oddelegowany na spotkanie.

3. Głosowanie za przyjęciem porządku obrad – jednogłośna akceptacja mieszkańców.

4. Rozpoczęcie dyskusji nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

5. Prezentacja multimedialna zaprezentowana przez przedstawicielkę stowarzyszenia mieszkańców ul. Saturna p. Julitę Grosser, podczas której omówiono przykładowe zagrożenia związane z planowanym wprowadzeniem zmian w MPZP. Przykładowe zagrożenia to:

a) zwiększenie liczby mieszkańców Józefosławia

b) zmiany klas dróg wewnątrz Józefosławia, które mogą doprowadzić do zmiany charakteru miejscowości na tranzytowy

c) postulaty dla obszarów magazynowych między ul. XXI Wieku a ul. Wenus oraz dla skrzyżowania ul. Wilanowskiej i ul. Wenus, polegające na zmianie przeznaczenia terenów dla tych obszarów w planowanym MPZP. Z terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), celem odciążenia tej części Józefosławia zarówno pod względem gęstości zabudowy jak i komunikacyjnym.

d) postulaty dla działki 348/3 położonej na skrzyżowaniu ul. Wilanowskiej i Wenus – zmiana przeznaczenie terenów dla ZPp – czyli tereny zieleni urządzonej

6. Dyskusja związana z prezentacją

Głos zajął pan Robert Widz radny Gminy z Józefosławia, który poinformował mieszkańców o procedurze oraz możliwości wniesienia uwag i wniosków związanych z wyłożeniem nowego MPZP. Głos zajęła
przedstawicielka stowarzyszenia mieszkańców Kieszka, która poinformowała o podjętych działaniach mających na celu zmniejszenie ruchu na ul. Działkowej.

7. Prezentacja multimedialna przedstawicieli Stowarzyszenia Józefostaw Nasz Wspólny Dom w sprawie planowanego w MPZP ciągu komunikacyjnego; Słoneczny Sad, Pastelowa. Komety, Księżycowa i projektowanej drogi wzdłuż północnej granicy parku. Pan Andrzej Gradoń oraz Pani Maria Kamińska przedstawili argumenty za odrzuceniem rozwiązania proponowanego w planie MPZP.

8. Dyskusja związana z prezentacją

Planowana droga przyczyni się do wycięcia 150 drzew tym samym pomniejszeniem i tak zmniejszających się w zastraszającym tempie terenów zielonych Józefosławia. Planowana droga pogorszy, jakość życia
mieszkańców z uwagi na jej charakter stając się kolejną trasą objazdową.

9. Omówienie problematyki mieszkańców osiedla Queens Garden, ul. Enklawy, poprzez które planowana jest budowa nowej drogi. Pani Magdalena Nowaczek- Walczak zaprezentowała prezentację ukazującą kuriozalne rozwiązania przyjęte w nowym MPZP.

10. Dyskusja związana z prezentacją, podczas której zapytano obecnego p. Radnego R. Widza czy planista oglądał tereny przeznaczone pod nowe drogi. Pan Radny potwierdził i oświadczył, że towarzyszył pianiście podczas wizji lokalnej ponadto stwierdził, że mieszkańcy błędnie mylą funkcję Radnego z pracownikiem Gminy.

11. Wystąpienie Pana Radnego Krzysztofa Cieślaka. Pan K. Cieślak zapewnił, że postulaty mieszkańców zostały zapisane i stwierdził, że w większości są one wynikiem niewiedzy. Pan Radny, wyraził swoje zdziwienie brakiem zaufania, co do działalności p. Radnego R. Widza.

12. Dyskusja związana z wypowiedzią pana Radnego. Mieszkańcy poinfonnowali, że stosunek do p. Radnego R. Widza jest konsekwencją działań i braku wsparcia p. Radnego między innymi w sprawie planowanej w ubiegłym roku budowy PSZOK przy ul. Energetycznej w Piasecznie. Ich zdaniem Pan Radny nie reprezentuje interesów mieszkańców w Gminie, za to doskonale reprezentuje interesy Gminy mieszkańcom.

13.Omówienie sytuacji związanej z przebudową ulicy Osiedlowej.

Pan Sołtys Jan Dąbek poinformował mieszkańców, że Gmina w ok. 70% jest właścicielem dziatek, na których mogła wykonać chodniki. W jego ocenie wykonanie przebudowy ul. Osiedlowej, gdzie ciąg pieszo-rowerowy będzie częścią jezdni, nie poprawi bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych. Zaznaczył, że przebudowa, która ma miejsce w chwili obecnej, odłoży kompleksową budowę ul. Osiedlowej na kolejne lata. ul. Osiedlowa w obecnym planie zagospodarowania przestrzennego sklasyfikowana jest na całej długości jako droga lokalnej (oznaczona, jako KDL) , – wobec takiej sytuacji nie można zrobić na niej ciągu pieszo-jezdnego, (któty musiałby być sklasyfikowany jako KPJ). ul. Osiedlowa, na całej długości, sklasyfikowana jest także ujęta w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, jako „ważniejsza droga gminna”. Zadecydowano, że powyższe uwagi zostaną zgłoszone odpowiednim instytucjom.

14. Dyskusja związana z przebudową ul. Osiedlowej.

Mieszkańcy ul. Osiedlowej poinformowali zebranych o złożonym proteście w sprawie bezsensownej ich zdaniem przebudowy w/w ulicy. Obecną przebudowę uznają za marnotrawstwo pieniędzy środków publicznych i ich własnych, gdyż to mieszkańcy właśnie współfinansowali jej budowę. Mieszkańcy skarżyli się także o braku jakiejkolwiek zapowiedzi, informacji o planowanym remoncie oraz złej organizacji budowy. Obecny na spotkaniu p. Radny R. Widz uspokajał i przekonywał mieszkańców do pomysłu, którego jak się okazało jest autorem. Słysząc to mieszkańcy wyartykułowali pretensje do Pana Radnego twierdząc, że o przebudowę w takiej fonnie nie zabiegali gdyż ta ulica była w bardzo dobrym stanie i jedynie, czego potrzebowali to chodniki.

15. Konkluzja

Podsumowując powyższe prezentacje i argumenty dotyczące nowego MPZP, uznano że planowany MPZP nie poprawia, jakości życia obecnym mieszkańcom i jest on tworzony na potrzeby przyszłych osiedli
mieszkaniowych i ich deweloperów.

16. Wnioski Formalne;

Walne zebranie Mieszkańców przegłosowało następujące wnioski:

a) Wniosek o zakończenie procedury tworzenia aktualnie projektowanegoMPZP bez rozstrzygania proponowanych zmian i rozpoczęcie tworzenia nowego planu, konsultując się z mieszkańcami wsi. – w przypadku braku akceptacji wniosku przez Pana Burmistrza i Radnych prośba o uwzględnienie wniosków dotyczących nowego MPZP.

b) Wniosek, aby w związku z planowanym wyłożeniem MPZP Radni Józefosławia uzgodnili jeden wspólny termin spotkania Burmistrza z mieszkańcami i planistami w celu przedyskutowania proponowanych zmian.

c) Wniosek o usuniecie projektowanej ul. Pachnącego Groszku z MPZP.

d)Wniosek, aby nieprzekraczalne linie zabudowy były rysowane w MPZP proporcjonalnie i sprawiedliwie po obu stronach dróg – maksymalnie do 5 m od granicy działki.

e) Usunięcie korytarzy powietrznych z projektowanego MPZP dla Józefosławia.

f) Wykreślenie z projektowanego MPZP ciągu komunikacyjnego w charakterze drogi dojazdowej wzdłuż ulic: Słoneczny Sad, Pastelowa, Księżycowa, Komety i projektowanej drogi wzdłuż północnej granicy parku biegnącej do ul. Ogrodowej.

a) Wniosek, aby Radni Józefosławia prowadzili konsultacje z zainteresowanymi mieszkańcami, zanim przegłosują w Gminie na spotkaniach odpowiednich komisji powstawanie jakichkolwiek dróg w naszej wsi.

b) Wniosek o zamknięcie ul. Wenus na nieutwardzonym odcinku, do czasu wybudowania nowej drogi.

c) Wniosek o utrzymanie w zapisach MPZP przeznaczenia dla obszaru od ul.Bażanciej w stronę Lasu Kabackiego, jako obszaru z przeznaczeniem MN/U.

d) Wniosek o wykreślenie z MPZP planowanego fragmentu drogi biegnącej przez osiedle przy ul. Enklawy

e) Wniosek o pozostawienie ulicy ul. Słoneczny Sad, jako drogi wennątrzosiedlowej.

f) Wniosek o utrzymanie dotychczasowych klas dróg dla ulic Wenus, Jutrzenki, Wilanowskiej, 5KUD.

g) Wniosek o wyłączenie działki 348/3, położonej na rogu ulic Wenus i Wilanowskiej, z pasa jezdnego drogi oraz zmiana przeznaczenia terenów dla tej działki na teren zieleni urządzonej

h) Wniosek o zachowanie obowiązkowych i nieprzekraczalnych linii zabudowy przy ulicy Osiedlowej wg „starego” MPZP i nie poszerzanie tej ulicy.

i) Wniosek o powiększenie obszaru przeznaczonego na teren zieleni urządzonej, położonego pomiędzy terenem należącym do Technikoloru a ul. Wenus, oznaczonego w projektowanym MPZP, jako 2ZPp, poprzez
poszerzenie lego obszaru do ul. Wenus oraz zapewnienie ogolnodostępnosci do tego obszaru – ij. udostępnienie lego terenu mieszkańcom Józefoslawia w celach rekreacyjnych.

j) Wniosek o zlikwidowanie parkingu publicznego dla nowego MPZP przy ulicy przyległej do ul. Kameralnej

k) Wniosek o wykreślenie z projektu planu rezerwy pod zabudowę przeznaczoną dla oświaty i kultury – dotyczy działek przy ulicy Osiedlowej.

1) Uzupełnienie chodnika z płyt wzdłuż ul. Wilanowskiej dla dzieci uczęszczających z i do szkoły, na odcinkach pozbawionych chodnika.

Wszystkie wnioski uzyskały jednogłośnie aprobatę, głosów sprzeciwu nie było.

Pan radny Robert Widz wstrzymał się od głosu. Na pytanie czy poprze złożone wnioski formalne mieszkańców, p. Radny nie udzielił odpowiedzi.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołował:Bartosz Kijek

Podoba ci się:

Komentarzy (40)

 1. Smutne te klimaty w naszej wsi, czas się wyprowadzać zanim utkniemy w korkach na amen.

  • I temu Panu który wstrzymał się od głosu dziękujemy. W wyborach go nie wybierzemy.

   • Ten Pan Robert Widz, chyba zapomniał z czyjego mandatu i w jakim imieniu działa. Radny jest dla ludzi, nigdy na odwrót.

 2. Ten widz to jakis Klocek jest, czlowieku nikt nie kazal Co wymyslac takiej osiedlowej, najlepiej bys pasowal w korycie tam gdzie kradna wlasnie :) buc jeden

 3. Jechałem nową prawie ukończoną Osiedlową, zamysł fajny tylko że dzięki niemu normalna droga Osiedlowa będzie zrobiona za NIGDY. Ale Pan Widz będzie miał ciszę i spokój w dzielnicy willowej Józefosławia. Wszak nieopodal ma willę prawda?

 4. Smutne jest to,że na Zebrania od bardzo dawna nie przychodzi Burmistrz i wlasciwie nikt z Wladz Miasta,co jest niespotykane w innych Gminach .

  Panie Radny Robercie
  Niech Pan sie nie tlumaczy za Wladze Miasta.
  To misja kamikadze.
  Oni Pana wkrecaja.

  • A myśli Pan z kim to jest ustalone? Przecież to celowe działanie !

 5. nieprawdą jest wg mnie jakoby :
  „Zebranie wiejskie rozpoczęło się godz.19:15 z powodu braku wystarczającej ilości mieszkańców do rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie.” O godz. 19-tej była całkiem spora grupa osób.

  • Piotrze, ale chyba troszkę brakowało do przepisowych 50 % zameldowanych? O ile się nie mylę, to w Józefosławiu mieszka 6.500 osób na stałe. Jak to się ma do tych 125 obecnych???

 6. ok

 7. Następnie mieszkańcy osiedla „Za płotem” złożyli wniosek
  o wykreślenie koncepcji planowanego projektu ulicy XXXII wieku.
  Potem głos zabrał przedstawiciel mieszkańców ul. Spokojnej,
  i zaapelował o niewpuszczanie ruchu z Lizbony do Władywostoku
  na ul. Spokojną.
  Mieszkańcy osiedla „Enklawa” byli oburzeni planami połączenia drogi
  w ich okolicy.
  Jak się wyrazili już dzisiaj w Niedzielę nie dają im żyć ludzie jeżdżący
  do kościoła.
  Do tego kiedyś jechało 6 rowerów na raz!
  A teraz może dojść ruch z osiedla „Apartamenty w Rezydencji za Bramą”.

  Na poważnie:
  Tak właśnie tworzył się dzisiejszy Józefosław.
  To chory sen małorolnego rolnika o życiu pod miastem.

  Jak wyginie obecne pokolenie tych buraków cukrowych,
  to nasza okolica zamieni się w slums.
  Już teraz nieruchomości są najtańsze w całej aglomeracji.

  • Człowieku czy Ty byłeś na tym zebraniu żeby oceniać innych? Podejrzewam że nie. Właśnie dlatego tak łatwo przychodzi Ci krytyka innych. Może i małomiasteczkowi ale za to dbający o interesy swoich najbliższych a nie developerow. Widziałeś ten plan? Przecież to się kupy nie trzyma. Dziś takie łatwe tezy stawiasz a jutro będziesz marudził ze ze wsi się wydostać nie możesz.

   • Byłem na kilku spotkaniach z tej serii.
    Znam ten dramatyczny ton „TIRy [sąsiadów] będą jeździć
    nam przez środek salonu i będą kręcić się podejrzani ludzie”.
    Za to mój samochód się teleportuje.

    Nie twierdzę że łączenie absolutnie wszystkich ulic jest konieczne,
    ale jeszcze nigdy nie widziałem merytorycznej i wychodzącej poza
    czubek własnego nosa dyskusji.
    Wyjaśnianie że jeżeli ulice się ze sobą połączy, to ruch lokalny rozłoży się
    równomiernie, i że nikt nie będzie jechał tranzytem lokalną uliczką,
    trafia w kompletną próżnie.

    Tym ludziom wydaje się że dbają o własny interes,
    ale ich dzieci będą już ucywilizowane i nie będą chciały tutaj mieszkać.

    • Ktoś w końcu powiedział jak to działa. Szacunek.

   • Co do wydostania się ze „wsi” (zabudowa tu gęstsza niż w większości miast).
    Wszystkim (prawie) wydaje się że problem J&J rozwiąże ul. Cyraneczki i S7.

    Mieszkańcy Mysiadła już kombinują jak zablokować ruch na ul. Kuropatwy,
    po przebiciu ul. Cyraneczki,
    a Warszawa zamierza zwęzić Puławską do 2 pasów po oddaniu S7.

    • Przecież to Pan redaktor sutek drodzy, nie dajcie sie zmylić!
     Przedstawia wizję swojej żonki, radnego i gminy. Lubi wypowiadać się pod rożnymi nickami ;)

 8. Coś sporo tych wniosków o zamknięcie dróg i wykreślanie z planów kolejnych ciągów komunikacyjnych. Czy tylko ja i odsądzani tutaj od czci i wiary Radni odnoszę wrażenie, że jakoś nie przyczyni się to do poprawy komunikacji w Józefosławiu?

  Czy tak ciężko pojąć, że zamykanie kolejnych ciągów komunikacyjnych sprawia, że wszędzie mamy dalej, co automatycznie zmusza niejako do przesiadki z np. rowerów do samochodów?

  • Panie redaktorze pogadaj z żonką w domu a nie nam ciemnotę wciskaj !

 9. Jestem za szybką budową nowych dróg , ciągów pieszo-rowerowych i wypłatą właścicielom godziwych odszkodowań za działki przejęte w tym celu!

  Im więcej dróg dojazdowych w JJ ( nawet) przecinających osiedla tym lepiej dla kierowców, bo ruch się rozłoży. To oczywiste.

  Ponadto na zagrodzonych osiedlach jest bardzo wiele działek Miasta zajętych przez Wspólnoty i użytkowanych jako drogi wewnętrzne i to bez żadnych opłat.

  Oj
  ktoś kiedyś beknie za to zaniechanie.

 10. Co z ulicą Cyraneczki? Dociągnięcie jej do Puławskiej w największym stopniu przyczyni się do poprawy komunikacji w tej wsi.

 11. Cyraneczki -przebicie do Puławskiej – to pieśń przyszłości.

  Miasto nie może się dogadać z Gminą Lesznowola w spr. Kuropatwy tak jak z Gminą Konstancin w spr. Działkowej

  • >Miasto nie może się dogadać z Gminą Lesznowola w spr. Kuropatwy tak jak z Gminą >Konstancin w spr. Działkowej

   I dlatego wschodnie Mysiadło (na wsch od Puławskiej) oraz „cypel helski” czyli Kierszek wcinający się między Warszawę a Gminę P-no – powinny znaleźć się w Gminie Piaseczno. Obecny układ może był dobry pół wieku temu, ale teraz wszystko się pozmieniało i to w tempie ekspresu. Gmina Pno powinna złożyć stosowny wniosek do Rady Ministrów.

   • chyba wniosek o założenie nowej Gminy Józefosław…

    • Dokładnie. Z tej gminy trzeba uciekać. Już nie mówię o samym J&J, ale o okolicach.
     Stan, otoczenie (brak chodników , ścieżek) dróg krajowych i wojewódzkich (np. DW 721, DK79). Wiem, że nie są to drogi gminne, ale to ona powinna naciskać i skutecznie interweniować u zarządców.

 12. Ogrodowa już teraz nie daje rady. Ruch samochodów do 2 szkół podstawowych i 4 przedszkoli zlokalizowanych praktycznie obok siebie jest tak duży, że wąskim rozwalającym się chodniczkiem nie można po prostu przejść!
  Starsze dzieci przemykają wśród samochodów wdychając wszędzie spaliny.
  A tu jeszcze wycinka drzew i samochody wyjeżdżające z parku… Ktoś chyba upadł na głowę!
  Trzeba robić Cyraneczki!

  • Przywiążcie się do drzew podczas wycinki

 13. Rozmawiałem z deweloperem, który buduje w Józefosławiu.
  Swoją ofertę zachwalał tak:
  - perspektywiczna okolica (powstanie mnóstwo nowych bloków)
  - spokojne otoczenie (ciężko tu dojechać)
  - najtańsze mieszkania w okolicy Warszawy (kupują głównie desperaci)

 14. deweloper zatem ma mała wiedzę. mieszkania wcale nie najtańsze , co regiony gdzie duzo taniej

 15. W sprawie Działkowej gmina Konstancin nie chce się dogadać z Piasecznem i słusznie. Dlaczego Konstancin ma budowac drogę za grube miliony dla mieszkańców innej gminy? Trzeba zapłacić tez grube miliony za wykup gruntów. Lepiej budowac własne drogi w JJ. Cyraneczki az się prosi i jak najwięcej dróg w JJ. Bez tego czekanie w korkach nas nie ominie.

  • Grunt to myśleć o swoim nosie. Jak nie pomyślimy szerzej to nigdy nie wymyślimy jak skomunikować wieś z okolicą. Trochę empatii.

 16. dlaczego wyparował wpis o toczącej się cichaczem budowie biedronki oraz marketu bodajże MM przy Okulickiego vis a vis Polkoloru ? :)

 17. Sluszna uwaga.
  Wyparowal ,bo chyba jest niewygodny…

 18. Czy ktos slyszal o budowie Media Markt i Biedrony na przeciwko Polkoloru przy zakorkowanej Okulickiego?
  Kiedy otwarcie?
  Jaki offset dla Miasta?

 19. Cyraneczki do Puławskiej i z drugiej strony połączenie jej z 10 KDL to musi być priorytet!

 20. Zdecydowany priorytet: Cyraneczki do Puławskiej, jak najszybciej. Bawimy się w dróżki, chodniczki, skwerki,czyżby do był temat zastępczy? Dlaczego przebicie do Puławskiej utknęło w miejscu? Przedłużenie Cyraneczki do Ogrodowej i na tym koniec?

 21. Oczywiscie, ze jak najszybciej potrzebne jest polaczenie Cyraneczki z Pulawska ! a jeszcze jedno, mam rodzine na wsi, na tz. zabitej dechami ( Mazury ) i wyobrazcie sobie Panstwo, ze od paru juz lat sa tam praktycznie wszedzie chodniki, bardzo dobre oswietlenie a wszystko podobno z funduszu UE, natomiast my, mieszkajac praktycznie w Stolicy (bo w to, ze mieszkamy na wsi to malo kto z Panstwa wierzy, chociaz niektorzy z nas pewno wiesniakami sie czuja :) ale tak konkretnie, musimy duzo wiecej zadac ( nie prosic ) od naszych „kochanych wladz” z Piaseczna, oczywiscie za pomoca naszych radnych, ktorzy od tego w koncu sa ! Prosze Panstwa nasze podatki splywaja w koncu do do Piaseczna, takze wymagajmy za te duze pieniadze odpowiednich inwestycji w naszym Jozku, albo zrobmy referendum o przylaczeniu sie do Ursunowa, wprawdzie skonczy sie wtedy sen o wsi, ale prawde mowiac, dawno juz wsia nie jestesmy :)

 22. gęstość zaludnienia porównywalna z niejednym miastem w PL

 23. Domagajmy się od gminy Piaseczno normalnej infrastruktury drogowej. Wszyscy tkwimy w korkach na Geodetów i na Działkowej, gdzie można urwać koło od samochodu. To po prostu jakieś dziadostwo! Przecież Piaseczno jest bardzo bogatą gminą a wszyscy udają, że problemu nie ma z drogami i jakoś tam będzie. A przecież rosną nowe osiedla i zaraz wszystkie drogi się zakorkują. Nie ma co liczyć na Działkową, bo Konstancin nie może jej szybko zrobić i nie chce. Tam jest dopiero bałagan z gruntami. Jeśli powstanie więcej dróg w naszym JJ to ruch się porozkłada w sposób zrównoważony na kilka dojazdów. To przecież proste. I ludzie przestaną walczyć o życie na tych wąskich dróżkach. Może wtedy będzie szansa na normalne chodniki i ścieżki rowerowe. Wszyscy udajemy, że mieszkamy na wsi w sielskiej enklawie w otulinie rezerwatu przyrody, a to ściema. Tysiące ludzi i tysiące aut. Potrzebne normalne drogi! Ludzie, walczmy o normalne warunki dojazdu do pracy.

 24. To jest wizja korzystna dla deweloperów, czy jest korzystna dla mieszkańców? Dlaczego buduje się nowe osiedla, skoro infrastruktura leży, dlaczego nie otwiera się dróg wyjazdowych? Zrobił się problem, to prawda. Czyli teraz mieszkańcy muszą za to zapłacić i otworzyć drogi osiedlowe? Nawet gdyby się na to zgodzili (w co szczerze wątpię), czy to rozwiąże problem? Przecież to otworzy możliwości dojazdu do niezabudowanych jeszcze działek, więc powstanie jeszcze więcej bloków i osiedli, i będzie jeszcze więcej aut. I co tak boli niektórych w tym określeniu „wieś”? To tylko taka nazwa dla kameralnej miejscowości, do której się sprowadzaliśmy i w jakiej chcemy mieszkać. Rzeczywiście dla deweloperów, którzy chcą zabudować każdy wolny kawałek trawy, „wieś” jest bardzo niewygodna.

  • Trafiła Pani w punkt! Uliczki są przygotowywane dla deweloperów nie dla mieszkańców. Szykuje im się uliczki dojazdowe za pieniądze gminne! Dlaczego? Im więcej mieszkańców, tym więcej wpływów do kasy! Podatki i od deleweropera jeszcze coś skapnie, wszyscy będą zadowoleni ;) Wszyscy oprócz mieszkańców którzy 1,5 godziny będą próbowali się wydostać z tego grajdołka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*