Jozefoslaw24.pl

Ponad pół miliarda złotych w budżecie Gminy Piaseczno na 2018 rok

Wydatki gminy w bieżącym roku przekroczą pół miliarda złotych. Na same inwestycje i remonty, wliczając nakłady gminnych spółek, przeznaczono blisko 200 mln zł. Z pewnością rok ten będzie bardzo pracowity dla samorządu.

Aby do prac móc przystąpić z marszu, budżet został uchwalony już w połowie grudnia 2017 roku. Dzięki temu można było szybko przystąpić do rozpisywania pierwszych przetargów na realizację kluczowych zadań. – Tegoroczny budżet ma być niejako klamrą, którą chciałbym spiąć składane mieszkańcom obietnice, przedstawiając w 2010 roku 10-letni program dla Piaseczna. Wiele udało się już zrealizować, jednak w tym roku po wybudowaniu Centrum Edukacyjno-Multimedialnego, realizacji kilku kluczowych dróg i skrzyżowań, dokończeniu modernizacji parku miejskiego, uruchomieniu darmowej komunikacji w ramach gminy oraz modernizacji kilku historycznych obiektów w centrum miasta, gdzie zaistnieją funkcje kulturalne, będę mógł powiedzieć, że stawiane przeze mnie cele zostały osiągnięte – mówi burmistrz Zdzisław Lis.

Prawie jednogłośnie

Plan działania dla piaseczyńskiego samorządu na najbliższy rok jest bardzo ambitny i uwzględnia wzrost finansowania w wielu obszarach działania gminy. Dlatego uchwała budżetowa na sesji Rady Miejskiej 19 grudnia 2017 roku przyjęta został niemal jednogłośnie stosunkiem głosów 22 za, przy 1 wstrzymującym się. Projekt był wcześniej długo omawiany w komisjach problemowych, gdzie proponowano do niego poprawki. Jego ostateczny kształt uzyskał pozytywną opinię Komisji Finansów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Pół miliarda przekroczone

Co prawda zaplanowany dochód gminy w 2018 roku wynosi 471 mln zł, z czego dochody własne to 306,8 mln zł, jednak wydatki gminy przekroczą magiczną barierę pół miliarda złotych i wyniosą 533,8 mln zł. Deficyt w wysokości 62,7 mln zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków w kwocie 30,3 mln zł oraz z emisji papierów wartościowych w kwocie 32,4 mln zł. Najwięcej, bo aż 184 mln zł, pochodzi z podatków od osób fizycznych, czyli z PIT-ów. To stawia Piaseczno na 26. miejscu w Polsce pod względem dochodów, na liście 47 gmin, których dochód z PIT-ów przekracza 100 mln zł, a są to, poza Piasecznem i Lubinem, wyłącznie duże miasta – wojewódzkie i na prawach powiatu. Subwencja oświatowa z budżetu państwa wynosi 83,4 mln zł, a 67,4 mln zł to środki z budżetu państwa przekazywane na realizację programu Rodzina 500+. Dochody z podatków lokalnych pobieranych przez gminę zaplanowane sa na 44,9 mln zł.

Budżet większy o 62 mln zł

Wydatki gminy zaplanowane zostały na poziomie 533,8 mln zł i są o 62 mln zł wyższe niż te zawarte w planie budżetu z 2017 roku. Ma na to wpływ przede wszystkim realizacja programu Rodzina 500+, ale też rekordowa kwota 152,4 mln zł, przeznaczona w budżecie na zadania inwestycyjne i remontowe. Struktura wydatków budżetowych jest przedstawiona na okładce „Gazety Piaseczyńskiej”. Tradycyjnie najwięcej, bo aż 205 mln zł, przeznaczono na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (świetlice szkolne). Drugą pozycję w budżecie stanowią wydatki na transport i drogi – łącznie 86,9 mln zł, czyli aż o 37% więcej niż w roku ubiegłym. 70,9 mln zł przeznaczono na świadczenia rodzinne i wychowawcze, w tym na program Rodzina 500+. „Janosikowe”, które nasza gmina musi odprowadzać do budżetu państwa na rzecz słabiej rozwiniętych regionów, wynosi 6,5 mln zł. Wydatki na administrację wynoszą 37,9 mln zł i stanowią 7,1% budżetu. 40,5 mln zł to wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, z czego 12,6 mln zł to utrzymanie systemu gospodarki odpadami, 8,2 mln zł – oświetlenie ulic, 4,3 mln zł – utrzymanie czystości, a 5,9 mln zł – utrzymanie zieleni. Na bardzo wysokim poziomie zaplanowane zostały wydatki na sport i kulturę, które w obu przypadkach wynoszą ponad 13 mln zł.

200 mln zł na inwestycje i remonty

Tak wielkich pieniędzy na realizację inwestycji w Piasecznie nie było zarezerwowanych nawet w czasach realizacji Funduszu Spójności. Na tę kwotę składają się inwestycje i remonty realizowane przez gminę, czyli 152,4 mln zł, a także 47 mln zł przeznaczone przez gminne spółki PWiK oraz PCU. To aż o 70 mln zł więcej, niż było zaplanowane w roku 2017. – W budżecie mamy zaplanowane 153 zadania inwestycyjne i 71 zadań remontowych – wylicza burmistrz Zdzisław Lis. – Mając na uwadze często skomplikowane procedury przetargowe, kwestie formalne, związane chociażby z własnością gruntów oraz sam nadzór inwestorski, będzie to z pewnością pracowity rok. Mam nadzieję, że uda nam się zrealizować większość naszych założeń – dodaje burmistrz. Z pewnością kluczową i najbardziej spektakularną inwestycją, która ma się zakończyć w tym roku, jest budowane Centrum Edukacyjno-Multimedialne w Piasecznie, na które w tegorocznym budżecie zarezerwowano blisko 40 mln zł. Koniec budowy jednego obiektu oświatowego zbiega się jednak z początkiem prac przy budowie i modernizacji kolejnych szkół. W tym roku gotowa ma być dokumentacja na budowę nowej szkoły w Julianowie, rozpocznie się też rozbudowa szkoły w Głoskowie oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie.

Priorytetem niezmiennie drogi

Połowa wszystkich środków na inwestycje i remonty przeznaczona jest w budżecie na drogi. Z największych zadań – zacznie się realizacja programu powiązań komunikacyjnych z węzłem „Antoninów” na drodze ekspresowej S7, której realizację na naszym odcinku wreszcie rozpoczyna GDDKiA. Kontynuowana będzie realizacja dróg w Bobrowcu, m.in. przebudowa ul. Głównej, na co w budżecie przeznaczono 7 mln zł. 10 mln zł zabezpieczono zaś na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Geodetów i Wilanowskiej wraz z dojazdami. Budowana będzie m.in. ul. Śląska w Piasecznie, ulice Żytnia, Dworcowa, Szkolna od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy. Realizowanych lub przygotowywanych do realizacji będzie kilkadziesiąt innych dróg na terenie gminy. Powstaną pierwsze odcinki Traktu nad Perełką oraz zostanie zrealizowany, za kwotę blisko 3 mln zł, projekt budowy ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Załącznik remontowy dotyczący przebudowy dróg obejmuje z kolei 43 pozycje, które pochłoną blisko 13 mln zł.

Budynki i tereny użyteczności publicznej

Centrum Edukacyjno-Multimedialne to niejedyny obiekt kubaturowy, który powstanie w 2018 roku. Ma zostać dokończona budowa budynku mieszkalnego A2 oraz budynku C, dzięki którym przybędzie kilkadziesiąt mieszkań komunalnych, co z kolei pozwoli m.in. wyprowadzić lokatorów z budynków przeznaczonych do rozbiórki. Trwa rozbiórka i przebudowa budynku starej plebanii, gdzie powróci w nowej, ulepszonej odsłonie Muzeum Regionalne. Powstanie też kilka obiektów sportowych, m.in. kryte, całoroczne boisko na stadionie miejskim. Realizowany będzie także drugi etap rewaloryzacji parku miejskiego w okolicy stawu. To tylko przykłady z długiej listy kilkudziesięciu zadań inwestycyjnych i remontowych w gminie.

Mieszkańcy decydują

W 2017 roku po raz pierwszy mieszkańcy miasta mieli możliwość zgłaszania projektów, a następnie głosowania na nie w ramach Budżetu Obywatelskiego. Łącznie gmina Piaseczno na ten cel przeznaczyła 1,4 mln zł. Ostatecznie do realizacji zakwalifikowały się 22 zadania, które znalazły się w budżecie na 2018 rok. Już niedługo będziemy informować o zasadach zgłaszania swoich pomysłów do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Źródło: Gmina Piaseczno

Wybrane inwestycje w Józefosławiu i Julianowie

Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław. Realizacja 2017/18

Poprzednie lata – 25 830,00
Plan na 2018 – 124 170,00
Całkowity koszt – 150 000,00

Projekt ul. Spacerowa i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu +budowa. Realizacja 2016/18

Poprzednie lata – 135 882,00
Plan na 2018 – 2 300 000,00
Całkowity koszt – 2 435 882,0

Ul.Geodetów – przebudowa wraz z infrastr.od ul.Puławskiej do ul.Julianowskiej, kanału deszcz.w ul.Granitowej i Rubinowej, oświetl. i monitoring ul.Granitowej (projekt+budowa) oraz projekt ul.Energetycznej na odc. od ul. Geodetów do Rubinowej+budowa. Realizacja 2014-2019

Poprzednie lata – 802 000,00
Plan na 2018 – 8 000 000,00
Całkowity koszt – 12 450 764,00

ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul.Osiedlowej dł 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem – projekt (specustawa). Realizacja 2013/18

Poprzednie lata – 40 000,00
Plan na 2018 – 57 114,00
Całkowity koszt – 97 114,00

Projekt i budowa ul. Prymulki w Józefosławiu. Realizacja 2017/18

Poprzednie lata – 41 082,00
Plan na 2018 – 458 000,00
Całkowity koszt – 499 082,00

Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5 KDD. Realizacja 2017/18

Poprzednie lata – 50 000,00
Plan na 2018 – 200 000,00
Całkowity koszt – 250 000,00

Budowa ul. Cyraneczki w Józefosławiu. Realizacja 2017/18

Poprzednie lata – 2 600 500,00
Plan na 2018 – 288 000,00
Całkowity koszt – 2 888 500,00

Projekt + budowa parkingu przy ul. Kameralnej w Józefosławiu. Realizacja 2018

Całkowity koszt – 200 000,00

Projekt i budowa skweru przy ul. Cyraneczki w Julianowie. Realizacja 2018

Całkowity koszt – 100 000,00

ul. Urbanistów 6 w Julianowie – przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw. Realizacja 2014-18

Poprzednie lata – 359 200,00
Plan na 2018 – 38 800,00
Całkowity koszt – 398 000,00

Monitoring ul. Cyraneczki w Józefosławiu. Realizacja 2018

Całkowity koszt – 30 000,00

Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu – dokumentacja projektowa. Realizacja 2017-20

Poprzednie lata – 23 567,00
Plan na 2018 – 134 400,00
Całkowity koszt – 1 257 967,00

Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu – prace projektowe + realizacja. Realizacja 2018-19

Plan na 2018 – 350 000,00
Całkowity koszt – 1 850 000,00

Budowa oświetlenia na ul. Osiedlowej w Józefosławiu. Realizacja 2018

Całkowity koszt – 50 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku

Więcej:

„Przez ostatnie trzy lata zarówno Powiat jak i Gmina nie mówiąc o już o naszych Radnych z radością informowali nas, że już niedługo ul. Cyraneczki będzie budowana i to już niedługo trwa trzy lata.”

Czy ulica Geodetów udźwignie Black Red White, Selgros, PSZOK i rozbudowę Auchan ?

Projekt przebudowy skrzyżowania Geodetów/Wilanowska/Energetyczna

Chodniki przy Wilanowskiej i Geodetów najwcześniej w 2016 – sprawozdanie ze spotkania z burmistrzem i radnymi

Julianowska drgnie ? Skrzyżowanie Cyraneczki/Wilanowska będzie kolejnym utrudnieniem ? Co z rondem przy Geodetów ? 2015

Przy Centrum Józefosław powstanie sygnalizacja świetlna i rondo – 2013

Przebudowa Geodetów ma się zakończyć 31 października 2018

Podoba ci się:

Komentarzy (13)

 1. Ulica Krótka baaardzo dłuuuugo się projektuje…

  • W J&J jest sporo ulic, które się bardzo długo projektuje, a jak już wyprojektuje to bardzo długo się je buduje. To chyba tradycja.

  • Po co zmieniać coś na krótkiej skoro zaraz będzie uruchomiony odcinek cyraneczki i cały ruch przeniesie się tam ?

  • 3,2,1 wybory czas zacząć !

 2. Na to ,,zaraz,” jeszcze poczekamy ,ale widac swoatlo w tunelu…

 3. Są pieniądze to do roboty.
  Dogadać się z Konstancinem, wyremontować Działkową.
  Dogadać się z ZTM, puścić tramwaj Puławską, objąć gminę pierwszą strefą biletową, może zainwestować w przedłużenie pierwszej nitki metra do Piaseczna?

  Ale po co ułatwiać życie mieszkańcom, przecież można utrącić pomysł stacji kolejowej. Postawić betoniarnię.

 4. na czym polegać ma darmowa komunikacja w ramach gminy?

  • tak czułem, że to lipa!

 5. Brakuje jednej rzeczy i jest to skandal oraz wstyd dla kilkunastotysięcznej miejscowości tj. boiska typu Orlik do gry w piłkę nożną.

  Dziś prawie każda wieś ma takie boisko .
  W Piasecznie jest kilka i będzie kolejne.
  To które oferuje szkoła przy Kameralnej to jakiś żart.

 6. Czemu od razu wyraźnie nie napiszą, że CZĘŚCIOWO darmowa komunikacja na terenie gminy dotyczyła będzie tylko linii „L”?

 7. To jest tylko propaganda

 8. Faktycznie wybory. Przez cztery lata prawie nic a teraz na hura.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*