ul. Julianowska

Miejscowy Plan Zagospodarowania Julianowa

Ogłoszenie UiA.ZP.6721.31.2012.WK o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów dla obszaru ograniczonego torami kolejowymi, granicą administracyjną wsi Chyliczki oraz granicą administracyjną miasta Piaseczno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Stosownie do art. 17 pkt.10 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn, zm.), art. 39 ust. 1 i w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227z późn. zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów dla obszaru ograniczonego torami kolejowymi, granicą administracyjną wsi Chyliczki oraz granicą administracyjną miasta Piaseczno podjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1123/XXXVIII/2009 z dnia 26.08.2009r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1225/XLI/2009 z dnia 18.11.2009 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 września 2012r. do 15 października 2012 r., w pokoju Wydziału Architektury i Urbanistyki na półpiętrze, przy sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w dniu 28 września 2012 r. w godzinach od 13.30 do 15.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może składać uwagi.
1. Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
2. Uwagi do wyłożonej prognozy oddziaływania na środowisko można składać:
1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail kubiak@piaseczno.eu

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2012 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno


Podoba ci się:

Komentarzy (10)

 1. Plan mówi o tym, co będzie na tym terenie, – jaka zabudowa (wysoka czy niska), jakie usługi, czy ewentualnie przemysł, jakie będą rozwiązania komunikacyjne, jaka minimalna wielkość działek pod poszczególna zabudową, a nawet jakie dachy domów (płaskie czy spadziste, a jak spadziste, to pod jakim kątem), jaka powierzchnia biologicznie czynna i wiele innych rzeczy. Myślę, że mieszkańcy powinni zainteresować się tym planem i ewentualnie wnosić swoje uwagi. Tylko teraz można coś ewentualnie zmienić. Po zatwierdzeniu planu już nic nie da się zrobić.Teraz właśnie zapadają decyzje odnośnie tego terenu. Widziałam ten plan, rozmawialiśmy o nim na komisjach i prywatnie mam sporo zastrzeżeń. Jednak, to przede wszystkim mieszkańcy Julianowa powinni się wypowiedzieć na ten temat. Jakie chcą mieć sąsiedztwo, jaka zabudowę, itp. Jeśli mieszkańcy nic nie zrobią, gmina uzna, że mieszkańcy zgadzają się na przedstawione propozycje i rozwiązania a plan, w najbliższym czasie (przypuszczam, ze jeszcze w tym roku) zostanie uchwalony. A potem, może się nagle okazać, ze za czyimś płotem powstają apartamentowce, albo jakieś niechciane uciążliwe usługi, albo droga wchodzi komuś w działkę, albo jeszcze coś innego i dopiero zacznie się lament.

  Prawdę mówiąc, to jestem zaskoczona brakiem jakiejkolwiek reakcji ze strony mieszkańców. Przy zatwierdzaniu każdego innego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego każdej innej miejscowości, mieszkańcy są zwykle bardzo aktywni, maja świadomość, jak ważny jest to dokument, zawsze się interesują i zawsze składają liczne wnioski. Tym bardziej, ze jak pokazały doświadczenia ostatnich lat, wiele mpzp jest robionych pod developerów.

 2. a jest jakis odnosnik do tego domumentu ?

  • Powiem tak. Do nas do rady gminy, na różne komisje wciąż przychodzą mieszkańcy, którzy przegapili uchwalanie mpzp w swoich miejscowościach, a potem jest płacz i lament i krzyk – Radni Pomóżcie! Tyle ze nie zawsze da się coś zrobić. MPZP danego terenu to jest bardzo ważny dokument i przesądza o danym terenie na lata. Jakakolwiek zmiana wprowadzana po jego uchwaleniu trwa potem całymi latami. A w tym czasie obowiązuje to, co zostało zatwierdzone, co oznacza, ze może tam powstać wszystko to, co ten plan zawiera. Czyli, np. jeśli w tym czasie zostaną wydane jakieś pozwolenie na budowle, które nam się nie podobają, to już nic z tym nie zrobimy.

   • Pani Katarzyno pod kogo robicie ten plan i na czyj wniosek ?

    • sylwia@ To nie my robimy. Robi to urząd. Ja tylko informuje Państwa, ze coś takiego ma miejsce. Wnioski składają zarówno mieszkańcy, właściciele parceli jak i developerzy, którzy chcą na tym terenie budować. Są pootwierane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w całej gminie. Cześć tych planów już została uchwalona. Pisałam Państwu wcześniej jak o swój teren walczyli, np. mieszkańcy Chyliczek czy innych miejscowości. Niedawno był uchwalany plan dla części Julianowa + Piaseczno. Również nikt z mieszkańców naszego terenu nie wnosił wówczas żadnych uwag. Akurat ten plan zakwestionował wojewoda i wrócił do jakichś tam poprawek.
     Prawdę mówiąc, Józefosław i Julianów są jedynymi miejscowościami w całej gminie, gdzie mieszkańcy nie wykazują żadnego zainteresowania tak ważna kwestia. Przypomnę, że w wyniku braku tego zainteresowania a przy tym przy sporej aktywności developerów, którzy byli zainteresowani konkretnymi rozwiązaniami, kilka lat temu zostały np. wykreślone z mpzp niektóre ulice poprzeczne łączące cztery główne arterie, a szerokość większości ulic został zmniejszony do minimum. Poza tym w JJ został pozbawiony jakichkolwiek terenów pod tzw. usługi publiczne, na których mogłoby powstać np. przedszkole publiczne, żłobek, tereny zielone, czy sportowe. Sama mieszkaniówka.
     Mpzp jest dostępny w urzędzie gminy w wydziale architektury. Tam tez należy kierować ewentualne uwagi.

 3. Pani jest naszą radną proszę w naszym imieniu się oto zapytać burmistrza.

  • sylwia@ ale o co mam zapytać? Plany są zwykle otwierane na wniosek właścicieli parceli albo mieszkańców lub tez po to, aby uregulować pewne zapisy.

   • ponieważ jak wieś gminna niesie robicie to pod M Heek. Niech pani z tym cos zrobi

    • Pani Sylwio, co to znaczy „robicie”. To planiści wykonują plany a nie radni. ja nie jestem ani planista, ani architektem. Podobnie jak inni radni. Nie mieszkam też w Julianowie i nie wiem, czego chcą mieszkańcy tej miejscowości. Dlatego podaję państwu informacje, ze coś takiego się dzieje jak zmiany w mpzp, abyście mogli Państwo mieć wpływ na to, co będzie na tym terenie. Obecne plany są dostępne na stronie gminy, a o zmianach należy porozmawiać z wydziałem architektury. My jako radni nie dostajemy na tym etapie informacji o tym, jakie są propozycje zmian tego terenu. Dostaniemy już gotowy projekt uwzględniający, bądź nie, wnioski mieszkańców i osób zainteresowanych. Wtedy zwykle jest zbyt późno na nanoszenie jakichkolwiek zmian, tym bardziej, jeśli nie szły za tym konkretne wnioski mieszkańców. Żaden urzędnik nie przyzna się radnym, że jakieś tam zmiany są robione pod konkretnego developera. Jednak w praktyce, bardzo często tak właśnie jest.

     • z tego co wiem to wy radni poprzez uchwałę rozpoczynacie procedurę ‘Rozumiem,że głosujecie w ciemno bez zadawania pytań?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*