ul. XXI Wieku

Podatek od nieruchomości nie wzrośnie, ale …

Burmistrz wycofał z porządku sesji Rady Miejskiej uchwałę dotyczącą zmian podatku od nieruchomości w roku 2013.

Większość samorządów, przygotowując swoje budżety, jedno ze źródeł wzrostu dochodów upatruje w podnoszonych podatkach lokalnych. Niektórzy sąsiedzi Piaseczna podnoszą je o kilkanaście procent. W naszej gminie zdecydowano jednak o zamrożeniu stawki podatku od nieruchomości na poziomie tej z 2012 r.

– Chcę pozostawić podatek na dotychczasowym poziomie. To krok w kierunku naszych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy i tak wystarczająco odczuwają skutki kryzysu gospodarczego – komentuje swoją decyzję burmistrz Zdzisław Lis.

Taka decyzja ma jednak swoje konsekwencje. – Przygotowaliśmy projekt budżetu skrojony na miarę, zakładający wzrost dochodów, oparty na optymistycznych prognozach – tłumaczy burmistrz Zdzisław Lis. – Musimy mieć jednak świadomość, że jeśli nastąpią niesprzyjające okoliczności zewnętrzne, załamie się koniunktura czy pojawi konieczność nieprzewidzianych wydatków, to będziemy musieli sobie z tym poradzić, dysponując tym, co mamy – dodaje.

Źródło:  Biuro Promocji Gminy Piaseczno

Obowiązujące stawki podatku od nieruchomości na mocy uchwały nr 1577/LIII/2010 Rady Miejskiej z dnia 10 listopada 2010 r. :

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta:

1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,69zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,38zł. od 1 ha powierzchni,
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,27zł od 1m2 powierzchni, i Gminy Piaseczno:

2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,06 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,46 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,30zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e1) letniskowych, garaży, komórek – 5,50zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późn.zm.)

Art. 4 ust.1 pkt.3 ustawy o opłatach i podatkach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku:

„dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 – wartość, o której mowa w przepisach o
podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego,
stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o
odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych
- ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu
amortyzacyjnego.”

Art. 4 ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku:

„3. Jeżeli obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od budowli, o
których mowa w ust. 1 w pkt 3, powstał w ciągu roku podatkowego – podstawą
opodatkowania jest wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji na dzień
powstania obowiązku podatkowego.

4. Jeżeli budowla, o której mowa w ust. 1 w pkt 3, jest przedmiotem umowy leasingu
i odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia
przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się
wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną
i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości
początkowej.
5. Jeżeli od budowli lub ich części, o których mowa w ust. 1 w pkt 3, nie dokonuje
się odpisów amortyzacyjnych – podstawę opodatkowania stanowi ich wartość
rynkowa określona przez podatnika.
6. W przypadkach określonych w ust. 5, podatnik określa wartość rynkową także w
przypadku ulepszenia oraz aktualizacji wyceny środków trwałych, o których
mowa w przepisach o podatkach dochodowych.
7. Jeżeli podatnik nie określił wartości budowli, o których mowa w ust. 1 w pkt 3
oraz w ust. 5, lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy powoła biegłego, z zastrzeżeniem ust. 8, który ustali tę wartość. W
przypadku gdy podatnik nie określił wartości budowli, o których mowa w ust. 1
w pkt 3 oraz w ust. 5, lub wartość ustalona przez biegłego jest wyższa co najmniej
o 33% od wartości określonej przez podatnika, koszty ustalenia wartości
przez biegłego ponosi podatnik”.

Źródło: biuletyn informacji publicznej miasta i gminy Piaseczno

Więcej o budżecie Józefosławia :

Wniosek budżetowy 2013

Opóźnienia w realizacji projektów

Gmina nie przewiduje finansowania Cyraneczki


Podoba ci się:

Komentarzy (2)

  1. no i dobrze i tak gó..no mamy z tych podatków a nie sorry bazar wedle holenderskich standardów w Piasecznie.

  2. Tak źle i tak niedobrze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*