Adam Leśniak WspólneRazem

„Starosta Jan Dąbek i inni członkowie zarządu powiatu nie powinni pełnić żadnych funkcji w samorządzie, gdyż nie rozumieją, jakie cele samorząd powinien realizować.” – wywiad z Adamem Leśniakiem

Wywiad z Adamem Leśniakiem, kandydatem na radnego powiatu piaseczyńskiego z okręgu nr 1 z ramienia KWW WspólneRazem.

Pozytywnik: Panie Adamie, proszę powiedzieć czytelnikom Pozytywnika kilka słów o sobie.

Adam Leśniak: Jestem związany z Piasecznem od 1998 roku. Żonaty, mam 15-letnią córkę. Zainteresowałem się sprawami społecznymi w 2007 roku, kiedy nie mogłem zrozumieć, dlaczego budowa Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu trwa już 6 lat i nie było widać końca…

P: Zdecydował się Pan na kandydowanie z ramienia KWW WspólneRazem. Dlaczego?

A.L.: Jako mieszkańcowi nie podobają mi się niektóre działania samorządowe na naszym terenie i chciałbym to zmienić. Aktywnie uczestniczę w życiu społecznym, kontaktuję się z samorządami w wielu ważnych nie tylko dla mnie, ale i ogółu mieszkańców sprawach. Źle oceniam pracę zarządu powiatu w ciągu ostatnich dwóch kadencji, między innymi z powodu niewłaściwej współpracy z gminami. Działania zarządu powiatu bardziej przypominają mi pośredniczenie w handlu nieruchomościami niż pracę samorządu dla dobra mieszkańców. Przełomowym dla mnie momentem było, gdy dowiedziałem się, że powiat chce przejąć część nieruchomości szkoły policyjnej przy ulicy Puławskiej i wydzierżawić ją (z zyskiem) firmie Auchan pod drogi dojazdowe do supermarketu, który ma być powiększony o galerię handlową. Realizacja tego projektu byłaby niekorzystna dla mieszkańców całego obszaru Józefosław / Julianów / Mysiadło / Piaseczno. Starosta Jan Dąbek i inni członkowie zarządu powiatu nie powinni pełnić żadnych funkcji w samorządzie, gdyż nie rozumieją, jakie cele samorząd powinien realizować.

Wybrałem komitet WspólneRazem, ponieważ nie jest powiązany z żadnym ugrupowaniem, które rządzi lub rządziło w powiecie. WspólneRazem powstało w roku 2012 w wyniku akcji społecznej na rzecz „Czystego parku w Piasecznie”. Okazało się, że we współdziałaniu tkwi wielki potencjał. Były kolejne akcje, powstał portal i tak narodził się ruch mieszkańców wszystkich gmin powiatu piaseczyńskiego. Praca w grupie motywuje mnie do dalszego działania.

P: Jakie będą Pana priorytety po wygranej w wyborach?

A.L.: Przede wszystkim należy przywrócić właściwą, strategiczną rolę powiatu, aby zajęto się tym, co jest istotne dla ogółu mieszkańców. Podam parę przykładów. Oddanie gminom niepotrzebnych powiatowi nieruchomości: Ośrodek Wisła, Park Miejski w Piasecznie, niektóre działki w centrach miejscowości. Przecież to gminy w swoich miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego decydują o przeznaczeniu tych terenów, dlatego one powinny być ich gospodarzami. Innym problemem jest lokalizacja PSZOK. Powiat jest właścicielem działki (o powierzchni ok. 6,5 tys. m2) z dobrym dojazdem od ul. Okulickiego, która nadaje się do wykorzystania przez gminę Piaseczno pod PSZOK. To świetna alternatywa do proponowanej przez burmistrza Piaseczna lokalizacji w Józefosławiu.

Kolejną sprawą jest szybkie przekazanie ruchomego majątku kolei wąskotorowej związkowi gmin, który już wcześniej przejął torowisko, tak aby mieszkańcy mogli ją wykorzystać turystycznie oraz w przyszłości do komunikacji. W tej chwili toczy się bitwa w sądzie przeciwko Piaseczyńsko-Grójeckiemu Towarzystwu Kolei Wąskotorowej, od którego starostwo w swoim pozwie z dnia 4 marca 2014 r. domaga się odszkodowania 150 tys. złotych wraz odsetkami za bezumowne korzystanie z taboru kolejowego za okres od 10 marca 2010 do 28 stycznia 2014 (o złożeniu pozwu Rada Powiatu została poinformowana dopiero 3 lipca 2014).

Do priorytetów zaliczam też stworzenie strategii dla rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Istotnym elementem jest wybudowanie tak potrzebnych nam nowych liceów (na terenie po byłym KPGO Mysiadło w Lesznowoli w pobliżu Centrum Edukacji i Sportu oraz w Tarczynie), co sprawi, że nasza młodzież nie będzie musiała tracić trzech godzin dziennie na dojazd do szkół w Warszawie. Chciałbym także, aby powiat na podstawie porozumienia z gminą Piaseczno, przekazał jej licea ogólnokształcące przy ul. Chyliczkowskiej i Alei Brzóz w Piasecznie. Okazuje się, że gmina była lepszym gospodarzem tych placówek niż powiat jest w tej chwili. Chodzi również o to, żeby dostosować ofertę szkół na terenie powiatu do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku pracy, aby ułatwić naszej młodzieży start w dorosłe życie. Konieczna jest także modernizacja szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych. Proszę sobie wyobrazić, że w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Łbiskach nie ma wind i dzieci na wózkach trzeba wnosić po schodach.

Należy stworzyć racjonalną sieć dróg powiatowych, przekazać gminom drogi, które są tylko z nazwy powiatowe! Te drogi nie spełniają warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. Uważam, że powiat powinien w sposób aktywny uczestniczyć w pracach nad drogami dojazdowymi do S7 (Puławskiej bis). Dla wielu mieszkańców jest sprawą kuriozalną, że do projektowanych węzłów S7 prowadzą wąskie drogi gminne, a nie szersze powiatowe. Ponadto, z nieznanego powodu, po raz kolejny zarząd powiatu nie opiniował ważnego dla mieszkańców proponowanego rozwiązania komunikacyjnego na naszym terenie. Najnowszym tego przykładem jest projekt gminy Lesznowola budowy wielkiego węzła, który ma służyć jako droga dojazdowa pomiędzy planowaną S7 a Puławską. Węzeł ten będzie miał szerokość do 100 metrów i będzie umieszczony na terenie byłego KPGO Mysiadło po obu stronach Puławskiej przy samej granicy Lesznowoli z Warszawą. W ten sposób powiat przegapił szansę rozwiązania tak istotnego dla mieszkańców Józefosławia i Julianowa połączenia ul. Cyraneczki/Kuropatwy z Puławską. Wcześniej zarząd powiatu nie zaopiniował analizy firmy Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o. o. z 2008 roku dotyczącej m.in. przeniesienia węzła komunikacyjnego S7 / Antoninów, ulicy Cyraneczki / Kuropatwy i zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 do Konstancina-Jeziorny. W ramach tej analizy wskazano rozwiązania dotyczące układu komunikacyjnego, które stanowią podstawę do jego rozwoju i modernizacji oraz ewentualnych zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno oraz w poszczególnych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Powiat powinien również współpracować z samorządami w sprawie odwodnienia i zabezpieczenia przeciwpowodziowego, tak aby doprowadzić do odpowiednich zmian w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin. Uważam, że powiat powinien też jak najszybciej przekazać gminie Piaseczno już wybudowane odcinki ul. Cyraneczki, aby gmina mogła zająć się utrzymaniem tej ulicy i chodników w zimie i nie tylko. Kolejną sprawą do wyjaśnienia jest, dlaczego zatoczki autobusowe są tylko po jednej stronie ul. Cyraneczki? Czy docelowo według zarządu powiatu ma to być ulica jednokierunkowa?

Zauważyłem, że podczas tegorocznej kampanii wyborczej niektóre partie polityczne wykorzystują wyniki różnych projektów zrealizowanych wcześniej za pieniądze gminy Piaseczno jako swoje. Ten kij ma jednak dwa końce. Gdy uważny odbiorca zapozna się z podanymi materiałami źródłowymi, może sam łatwo przekonać się, że tylko niektóre elementy zostały zaprezentowane, a sprawy niewygodne pominięto. Warto zapoznać się z opracowaniem Ove Arup dostępnym na stronie SISKOM, które przedstawia, jak miała wyglądać ul. Cyraneczki / Kuropatwy, kto i jakie wnioski składał w sprawie zmiany usytuowania węzła komunikacyjnego S7 / Antoninów, a także, kto był obecny na spotkaniach z Ove Arup.

Jak widać, praca zarządu powiatu zostawia wiele do życzenia i zdecydowanie brakuje rzetelnego przekazu istotnych dla mieszkańców informacji. Taka sytuacja istnieje od wielu lat, dlatego zamierzam doprowadzić do zmian w statucie powiatu piaseczyńskiego, które umożliwią odwołanie starosty w trakcie kadencji. Obecnie statut jest tak skonstruowany, że stanowisko starosty jest dożywotnie. Tak być nie może!

Trudną sprawą będzie staranie się o zmniejszenie obciążenia „janosikowym” dla powiatu, które w 2015 r. wyniesie 36,3 mln złotych, pomimo że powiat piaseczyński złożył już skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli okaże się, że skarga ta nie będzie skuteczna, należy zastanowić się nad pracą na rzecz zmian w legislacji (od Chyliczkowskiej do Wiejskiej w Warszawie dzieli nas zaledwie 18 km), które doprowadziłyby do likwidacji powiatów i przekazania ich kompetencji gminom lub związkom gmin. Powiaty nie decydują o podatkach płaconych przez mieszkańców, to jest zadanie gmin. I to gminy powinny się zajmować sprawami, które są w stanie sfinansować.

P: Liderem ruchu WspólneRazem jest Piotr Kandyda. Uważa Pan, że to dobry kandydat na burmistrza Piaseczna?

A.L.: Miałem nadzieję, że aktualnie rządzący burmistrz (Zdzisław Lis) zmieni styl zarządzania Piasecznem, który zakorzenił się w 1998 r. Niestety, jak większość mieszkańców, zawiodłem się. Jak było za czasów poprzedniego burmistrza (Józefa Zalewskiego), tak jest i dziś. Kto mógł się spodziewać, że burmistrz Lis w zmianach do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno będzie proponował dopuszczanie budowy wieżowców przy ul. Geodetów? Bloki Multi-Hekk między Energetyczną a Geodetów powstały w kadencji burmistrza Zalewskiego. Jak widać, podobne decyzje, podjęte przez poprzednich jak i obecnego burmistrza, są wręcz niekorzystne dla mieszkańców. 29 października 2014 odbędzie się 52 sesja, na której Rada Miejska w Piasecznie uchwali zmiany do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno.

Piotr Kandyba nigdy wcześniej nie był w zarządzie powiatu czy gminy i nie ma jakichkolwiek powiązań z „grupą trzymającą się stołków”. Stworzył WspólneRazem i działa wraz z ludźmi z różnych środowisk, którzy chcą pozytywnych zmian korzystnych dla mieszkańców.

Piotr, jak pokazał w swoim życiu zawodowym, jest menedżerem z pierwszej ligi, nastawionym na współpracę. Wierzę, że Urząd Miasta i Gminy Piaseczno pod jego zarządem będzie służyć mieszkańcom, a nie developerom!

P: Dziękujemy za rozmowę.

Wywiad ukazał się na łamach lokalnego Pozytywnika.

Źródło: WspólneRazem.pl

Podoba ci się:

Komentarzy (116)

 1. „Działania zarządu powiatu bardziej przypominają mi pośredniczenie w handlu nieruchomościami niż pracę samorządu dla dobra mieszkańców”.

  Ma Pan rację Panie Leśniak, powiat zajmuje się głównie współpracą z deweloperami.

  • Fajny Facio, dobrze mu z oczu patrzy :D

   • Jak gwiazdor filmowy

    • Gwiazdor czy nie gwiazdor. Ważniejsze jest to że człowiek jest uczciwy, logicznie myślący i chce zmienić powiat gdyż widzi słabość w jego zarządzaniu.

  • Pytanie do Pana Leśniaka czy z julianowa do wyborów startuje Pańska żona czy córka czy to tylko zbieg okoliczności?

 2. Co do szkół licealnych też się z Panem zgadzam, skoro teraz są tak przepełnione szkoły podstawowe i gimnazja w powiecie oznacza to że za kilka lat cała ta rzesza uczniów ruszy do szkół pogimnazjalnych. A na naszym terenie nie powstają żadne licea, nikt o tym teraz nie myśli. Pan patrzy na problem perspektywicznie.

 3. Myślę że Pan Adam wie że te cele są nieopłacalne dla powiatu tylko nie mógł w artykkule tego wprost napisać :)

 4. nareszcie jakiś rozsądny glos

 5. Jak na razie to jedyny sensowny kandydat opisany na Jozefoslaw24. Szkoda, że nie kandyduje do gminy :(

  • A może sklonujmy pana Adama?

 6. ‘Obecnie statut jest tak skonstruowany, że stanowisko starosty jest dożywotnie. Tak być nie może!’ – wszystkim życzę długiego i zdrowego życia ale kiedy nadejdzie ten czas (każdy kiedyś umrze) to proszę się nie bać o destabilizację w powiecie – syn starosty jest już pełnoletni i z wysokiej 2 pozycji na liście kandyduje do powiatu. Tak więc będzie płynne przejście, bez żadnych wstrząsów i rewolucji.

  • Ja głęboko wierzę że w końcu nastąpi ta zmiana. Do ludzi pewne rzeczy docierają, oczywiście obecna władza stara się tych ludzi przechytrzyć tworząc kilka list i robiąc mętlik ludziom w głowach.

 7. Mnie bardziej zastanawiają te dwie latarnie stojące pośrodku sąsiadującej ścieżki rowerowej. Architektoniczny majstersztyk. Kto podpisał protokół odbioru tej fuszerki???

  • Latarnie to jedno, a ścieżka rowerowa – to dopiero pomysł… Siedzisz sobie na ławeczce a tu rowerzysta po nogach przejeżdża :) Dlaczego nie została zaplanowana odwrotnie od strony ulicy jak wszędzie?

   • Świętokrzyskie ma Wąchock, mazowieckie Józefosław :)

 8. „Warto zapoznać się z opracowaniem Ove Arup dostępnym na stronie SISKOM, które przedstawia, jak miała wyglądać ul. Cyraneczki / Kuropatwy, kto i jakie wnioski składał w sprawie zmiany usytuowania węzła komunikacyjnego S7 / Antoninów, a także, kto był obecny na spotkaniach z Ove Arup”

  Z tym węzłem podobnież było tak że jeden z radnych gminy nie chciał mieć węzła obok swojego domu więc gmina w nowym studium ten węzeł przesunęła co wiązało się z koniecznością dobudowy nowego ciągu dróg (kosztowna inwestycja z pieniędzy podatników żeby zadowolić radnego).

 9. Faktycznie, zarówno Zalewski, Dąbek jak i Lis, starają się dbać o interesy deweloperów. Plus wspardzie Wydziału Architektury o PINB (często podpadające pod paragraf). Mamy więc efekty widoczne: bloki, bloki, ciasno, korki, braki miejsc w szkołach, i tak dalej. A obok, w Lesznowoli, jakoś potrafią się przed deweloperami obronić Na jednym z piaseczyńskich forów jest wątek „Raj dla deweloperów – piekło dla mieszkańców” gdzie są opisane różne kuriozalne przypadki, z budowaniem wielkich bloków obok niskiej zabudowy, doklejaniem bloków do bliźniaków, nielegalnym odbiorami osiedli, wydawaniem pozwoleń deweloperom na budowę przez urzędnika będącego na urlopie w jeden weekend, zmienianiem planów zagospodarowania pod widzimisię deweloperów, korupcją:

  http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?t=1075

  Wątek ciągnie się już od 2008 roku i nic się w tym Piasecznie nie zmienia. Ostatnie plany podwyższenia dopuszczalnej wysokości zabudowy są najlepszym przykładem, że niezależnie czy Zalewski, czy Lis, deweloperzy mają się dobrze, a wszystko spina Dąbek.

  Trzeba ludzi spoza tego układu, którzy nie tylko zastąpią, ale i rozliczą towarzystwo które dotąd rządziło. Jakieś wystrzelone w kosmos majątki w nieruchomościach lokalnych urzędników przypominają klimaty z Janukowicza z Ukrainy. Ciekawe jak niektórzy takich majątków się dorobili. Powiązanie władzy z biznesem starza wiele możliwości.

  Słowem, pora wreszcie na zmianę. Na przecięcie tej cosa nostry, rodzinnych powiązań, dziwnych majątków i dziwnych problemów z prawem, nabijania kabzy sobie i deweloperom.

  A pierwszą rzeczą którą warto by forsować, to zmiany w planie zagospodarowania na wzór sąsiedniej Lesznowoli. Żadnych blokowisk, intensywnego budownictwa wielorodzinnego. Można znaleźć błędy w zarządzaniu Lesznowolą, ale przy tym co dzieje się w Piasecznie, to niebo a ziemia.

  • I dziwić się że chłopaki chcą utrzymać się przy władzy!!! Mają w nosie dobro mieszkańców!!!!

 10. Widziałem Piotra Kandybę w sobotę na targowisku miejskim w Piasecznie, rozmawiał z ludźmi, przedstawiał swój program. Myślę że jak chcesz Piotra Kandybę poznać i z nim porozmawiać to warto się dowiedzieć gdzie w weekend będzie spotykał się z mieszkańcami. On nie stroni od kontaktu z mieszkańcami.

  • Ja nie chodzę po bazarach. Mam czas w nocy, więc możemy spotkać się w jakimś nocnym klubie lub kasynie. Doceniam kandydatów, którzy „wychodzą” do ludzi, jednakże uważam, że to wychodzenie ma trafiać do ludzi, którzy nie korzystają z netu, lub uważają siec za nierzetelne źródło. Ja wyrabiam sobie opinię na podstawie wywiadów w mediach.

   • Ty akurat korzystasz z netu, ja też korzystam. Na targowisku byłem pierwszy raz od roku (każdy kiedyś musi zrobić zakupy). Ale są ludzie do których kandydat może dotrzeć tylko poprzez spotkania bezpośrednie. A Piots Kandyba w przeciwieństwie do innych kandydatów świetnie się w takich spotkaniach odnajduje.

    • Ja nie napisałem, że to źle. Uważam, że jest godnym pochwały wyjście do ludu. Głosy trzeba zbierać wszędzie. W Józefosławiu na zebrania z politykami przychodzi garstka osób. Do urn o wiele więcej. Ci ludzie (w tym ja) potrzebują informacji.

 11. Chłopaki i Dziewczęta :)

 12. Pan Adam swoje pretensje powinien kierować raczej do Gminy nie do Powiatu.
  Nie dzielmy tylko budujmy !

  Przecież Powiat wcale nie musi inwestować w JJ a jednak Cyraneczki prawie zrobiona! Jedyna nowa droga z prawdziwego zdarzenia!

  Nasz powiat składa się z kilku prężnych gmin, których przedstawiciele ciągną każdy w swoją stronę .
  Jestem pewien,że większość Radnych Powiatu spoza rejonu Piaseczna jedynie coś tam słyszeli o JJ i to wszystko !

  Zawsze lepiej mieć Starostę z JJ niż z Konstancina, Góry Kalwarii czy nawet z Piaseczna a Pan Adam, wali w Starostę niczym młot ile wlezie!
  Wiadomo konkurent w Wyborach!

  • Co znaczy „nie musi”? Jest to droga powiatowa i tyle. A połowę pieniędzy i tak dała na tę drogę gmina.

   W dodatku może lepiej mieć starostę z Konstancina, bo wówczas nie będzie konfliktu interesów przy budowaniu chodników na Julianowskiej.

 13. Drodzy Państwo, cały czas namawiam Państwa, aby poznać kandydatów i głosować świadomie a nie emocjonalnie. Aby stawiać na konkretnego Człowieka, bez względu na Listę, z której startuje. Staram się podawać Państwu informacje, jednak nie popieram, ani nie wskazuję na żadnego kandydata do głównego fotela. Wierze w Państwa racjonalizm. Jeśli jednak chodzi o kandydata na radnego, to zrobię wyjątek.

  W mojej ocenie Adam Leśniak jest własnie tą osobą, której warto zaufać. Ja, zaufałam Adamowi 4 lata temu, kiedy go poznałam i kiedy zaczęliśmy współpracować na rzecz naszej miejscowości i gminy. Nigdy mnie nie zawiódł. Razem skutecznie walczyliśmy o józefosławskie inwestycje, poprawę jakości piaseczyńskiej oświaty, czy zmianę podejścia urzędników do całościowego, a nie partykularnego rządzenia tą gminą.

  Spora cześć mieszkańców miała okazje poznać Adama jako bardzo skutecznego przewodniczącego rady Rodziców w naszej szkole, którą to funkcję pełnił przez 6 lat. Wybraliście go, zaufaliście mu, a on nie zawiódł. Jeśli rzeczywiście chcecie zmian w starostwie i zależy Wam na przełamaniu trwającej od lat w starostwie patologii oraz dominacji jednej osoby i jego świty, to myślę, że Adam, jest tą osobą, na którą warto postawić. To inteligentny, pracowity, uczciwy i bardzo racjonalny facet.

 14. Co za bzdury!
  Przecież Powiat ma w sumie 29 radnych z różnych Gmin.
  Sam P.Adam- społecznik nic nie zmieni!
  Chodzi tylko o odebranie głosów Dąbkowi!
  Ten Kandydat raczej pójdzie w kierunku destrukcji niż budowania!

  Może i bym na niego zagłosował, ale wiem , że mój głos pójdzie na listę ,, Wspólnie Razem’.Nie popieram tej listy , pełnej destruktorów i zadymiarzy!

  • Skoro Pan Adam społecznik nic nie zmieni to dalej głsujmy na Dąbka, ten dużo zmieni skoro do tej pory nic nie zmienił. Bzdury piszesz Wyborco!!! Gdyby głosować za takimi ludźmi jak Pan Adam to jest w końcu szansa na zmiany.

   • Jasne, głosujmy na Dąbka, i na jego syna też może też.
    Napompują swój majątek jeszcze bardziej, i nikt nie rozliczy działalności Dąbka przez najbliższe klilka lat. Syn radnego, jak już wyszedł z aresztu, to nawet jak radnym przypadkiem nie zostanie, to tata na stanowisku na pewno jakiś stołek mu w urzędach załatwi.

    Sorry, ale ja bym chciał coś zmienić w tym Józefosławiu, na plus. Zablokować budowę bloków, przeznaczyć resztki ocalałych działek na coś co będzie ogólnodostępne a nie zagrodzone kolejnym płotem, jakoś planować z wyprzedzeniem zapotrzebowanie na szkoły, przedszkola, itp. Nie wprowadzać tu jakiś sortowni odpadów ani nir robić dobrze Auchan. Jak Achuan chce się rozbudować, to niech zrobi to tak by nie było to obciążeniem dla Geodetów, ani dla okolicznych osiedli, a umożliwienie nabijania kasy na bogatym Józefosławiu musiał stosownie opłacić. Inwestycją w skrzyżowanie Geodetów-Puławska-Łabędzia, przyjaznym ruchem dla pieszych i rowerzystów, może jakimś wielkim placem zabaw, inwestycją w rondo Wilanowska-Geodetów, pasem ruchu przez teren policji, terenami zielonymi, stacją Veturilo, remontem Geodetów. Auchan, jak tu powstanie, będzie trzaskać kasę przez dziesięciolecia. Niech więc stosownie do tych dziesięcioleci zainwestuje w okolicę. A rozmowy z Lesznowolą, by plan zagospodarowania nie kolidował z rozwojem Piaseczna, a jakoś się uzupełniał? I koniec ułatwiania budowy wysokiej zabudowy deweloperom. Pora odwrócić proporcje: najpierw mieszkańcy, potem dweloperzy. A jeszcze wcześniej może jakiś mały przemysł, produkcja, usługi, by było więcej miejsc pracy na miejscu i mniej ludzi musiało jechać za nią do Warszawy (w korkach na Puławskiej).

 15. Kandyba jako radny powiatowy to rzeczywiście wielka klapa i apogeum niekompetencjii. Ale Leśniak, to zupełnie inny kaliber. Naprawdę łebki facet. Mój głos ma. Zgadzam się z panią radną, żeby stawiać na ludzi, a nie na listy.

 16. Poniżej krótka analiza :
  Patrząc na listę Wspólnie Rzem do powiatu z okręgu nr 1 można stwierdzić ,iż głosy oddane na p.Leśniaka przypadną liderce tej listy ,czyli p.Obłąkowskiej , ktorą JJ mało obchodzi.
  Nie sądzę ,że tej liście przypadnie więcej niż jeden mandat.
  Wyborcy p.Leśniaka będą więc ,,pracować” na p.Obłąkowską ( pozycja nr 1 na liście), czyli głosy prawdopodobnie zostaną zmarnowane.

  Czy wystwienie Pani Leśniak z Julianowa w okręgu nr 2 na liście Wspólnie Razem to rozważne posunięcie?
  Ta Pani także ,,pracuje” na głosy lidera tej listy Piora Kandyby ( na wypadek gdyby przegrał wybory na Burmistrza).

  Pan Adam dał się wmanewrować w wybory do powiatu i przede wszytskim w walkę z obecnym Starostą, któremu chce odebrać glosy.

  To taka moja kalkulacja na chłodno…

 17. Gratuluje Marcinie, prawidłowy tok rozumowania, zgodny z ordynacją wyborczą! Niestety taka jest brutalna prawda. W poprzednich wyborach do rady miasta (była wtedy taka sama ordynacja jak do rady powiatu) Józefosławiacy głoswali na partię PO, a nie na ludzi i najwięcej głosów zdobyła p. Magdalena Woźniak (bo miała nr 1), która nic z Józefosławiem nie miała i nie ma wspólnego i która dla Józefosławia nic nie zrobiła, zresztą żaden radny z PO dla Józefosławia nic nie zrobił! Jedyną radną, która startowała z listy PO, choć ostatecznie z PO się rozstała jest p. Katarzyna Nowocin-Kowalczyk. Dlatego w przypadku rady gminy (okręgi jednomandatowe) człowiek, który działa na naszym terenie od dawna i jest wiarygodny, zaś do rady powiatu – chłodna kalkulacja, gdyż wchodzą maksymalnie osoby nr 1, 2, a reszta na nich pracuje. Piotr Kandyba wykorzystał p. Lesniaka do nabicia swoim ludkom głosów i tyle. A na potwierdzenie tego jedno małe spostrzeżenie – na miejscu nr 2 jest 21 letni Michał Iwan, młody karierowiczz Piaseczna, a p. Leśniak na miejscu 4 – oto, na kogo stawia Kandyba.

 18. To odwieczny problem jak glosowac. Moim zdaniem nie ma co bac sie tak zwanych zmarnowanych glosow. Jezeli kogos chcecie poprzec to go popierajcie niezaleznie z jakiej listy startuje i na jakiej jest pozycji. Inaczej to nie ma sensu i wypacza wynik wyborow jako taki. Niech kandydaci dowiedza sie jakie maja prawdziwe poparcie. Jednym to doda skrzydel na przyszlosc a innym da do myslenia.

  • Fakt, Piotr Kandyba nie popisła się rozwagą dająć Panu Leśniakowi dopiero 4 miejsce na liście.

 19. Pan Adam jest bardzo mądry i chętnie bym na niego zagłosował, ale… gdyby kandydował z poważnej listy. W Radzie Starostwa są tylko radni z czterech komitetów, dwóch największych partii PO i PiS i dwóch komitetów Nasza Gmina Nasz Powiat (zasilona o Centrum) i Klub Rozwoju. Praktyka ostatnich kilkunastu lat pokazała, ze nawet Wspólnota Samorządowa, o której tak głośno nie przekroczyła progu wyborczego w naszym powiecie. Po prostu te ugrupowania na lata podzieliły scenę samorządową, czy to nam się podoba czy nie. I dlatego tylko oni mogli zgromadzić znanych ludzi, bo nikt nie chce startować z czegoś co nie ma poparcia. Żadne WR nie przekroczy progu wyborczego. Szkoda, ze Pan Adam nie wystartował z czegoś poważnego, bo bym zagłosował.

 20. Widzicie teraz, że p.Leśniak ma bardzo małe szanse.
  Przewiduje , że : 3 mandaty na PO, 2 mandaty na PIS( albo nawet 3) , 2 mandaty na NG – NP, 1 mandat Wspólnie na Obłąkowską( jeśli w ogóle przekroczą ,, prog”) i 1 mandat na Słowikową z K.Rozwoju. …

  Może być tak, że od wielu lat nie będziemy mieli mieszkańca JJ w powiecie,
  dlatego poważnie rozważam głosowanie na Sołtysa.

  PYTANIE DO Portalu J24:
  Dlaczego temat związany z p.Leśniakiem wisi już 3 dzień ?
  CZY NA PRAWDĘ NIE MA INNYCH TEMATÓW?

  • Z tego co mi wiadomo osoba która otrzymała najwięcej głosów z listy wchodzi z danej listy do rady powiatu w pierwszej kolejności. Dopiero jako druga wchodzi osoba z pierwszego miejsca na liście.

   • Art. 151. Podział mandatów w powiecie
    3. Mandaty przypadające danej liście kandydatów uzyskują kandydaci w kolejności wynikającej z otrzymanej liczby głosów w ramach listy. Jeżeli równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu otrzymało dwóch lub więcej kandydatów z danej listy, o wyborze rozstrzyga kolejność umieszczenia nazwisk kandydatów na liście.

    Wydaje się że wyżej wypowiadające się osoby próbują zniechęcić wyborców do głosowania na Pana Leśniaka pod pretekstem niskich szans na objęcie mandatu z powodu startu z 4 miejsca listy. Proszę najpierw przeczytać przepisy a nie pisać głupot!!!!

  • Marcin, wciskanie kitu zostawmy kandydatom to ich domena. My starajmy pisać zgodnie z własnym sumieniem. Najpierw snujesz rozważania jakoby głos oddany na p. Leśniaka będzie głosem straconym i za chwilę przechodzisz do wniosku :’poważnie rozważam głosowanie na Sołtysa’. Mówmy uczciwie, decyzję o głosowaniu na p. Dąbka podjąłeś już dawno, czego dajesz wyraz w dziesiątkach postów. Tu nagle wygląda jakbyś podzielał zdanie większości wypowiadających się w tym wątku że p. Leśniak jest ok, ale ponieważ nie ma szans więc jedyne wyjście to głos na Dąbka. Problem polega na tym że p. Leśniak prezentuje zupełne przeciwieństwo obecnego starosty. Pan Leśniak nie tylko uważa że p.Dąbek nie nadaje się na starostę, on mówi że p. Dąbek nie powinien być być samorządowcem w ogóle bo nie rozumie o co w samorządzie chodzi. Tak więc sugerowanie że Leśniak jest ok. ale nie ma szans dlatego rozważasz głosowanie na Dąbka jest moim zdaniem manipulacją.

 21. http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Poradnik_kandydata_2014.pdf

  Proszę poczytać, tam dokładnie opisano podział mandatów pomiędzy kandydatów z danej listy.
  Proszę zatem śmiało głosować na Pana Leśniaka, jeśli uzyska największą liczbą głosów to wejdzie do rady powiatu.

  • Raz już dałam się nabrać Kandybie. Wiele osób dało mu się nabrać. Każdy wcześniej czy później się poznaje i ucieka jak najdalej. Piotrek to zwykły karierowicz. Za migawkę w mediach sprzeda dusze. Za poparcie na stołek burmistrza sprzeda się każdemu. Jeszcze nie zaczął, a już tworzy układy. Wystarczy zobaczyć jaki był z niego pożal się Boże, radny powiatowy. Żenada i totalna porażka.
   Panie Adamie Leśniak, znam Pana i wysoko Pana cenię. Czemu jednak Kandyba?

   • Poprosiliśmy kiedyś Piotra Kandybe o pomoc w pewnej sprawie. Nie zrobił nic, żeby pomóc. Cynicznie wykorzystał tylko nasza prośbę do własnej promocji. Pomogła nam wtedy pani radna Katarzyna Nowocin-Kowalczyk. Po cichu i bez rozgłosu, ale skutecznie. Poznaliśmy pana Kandybe i na pewno na niego nie zagłosujemy.

   • W wyborach samorządowych liczy się człowiek a nie ugrupowanie/partia z jakiej startuje. Jeżeli Pan Leśniak dał się poznać lokalnej społeczności z dobrej strony oznacza to że będąc radnym powiatowym nie zawiedzie swoich wyborców. Nie ma znaczenia dla mnie z jakiego ugrupowania startuje. Z jakiegoś musiał przecież startować. Wolę żeby startował ze „wpólnerazem” niż z list zarejestrowanych przez Pana Dąbka czy Zalewskiego (a jest ich kilka). Nie wszystkim kandydatom chciało się bawić w tworzenie własnych komitetów wyborczych. Czy tak trudno to zrozumieć?!
    Najpierw część piszących na tym forum twierdziła że z 4 miejsca pan Leśniak nie ma szans na wejście do Rady więc nie warto na niego głosować, teraz kiedy jedna z forumowiczek oświeciła wszystkich podając przepis i link które zaprzeczają temu twierdzeniu i okazuje się że bycie nr 4 na liście to żadna przeszkoda w uzyskaniu mandatu, głównym argumentem żeby nie głosować na Pana Leśniaka jest osoba Piotra Kandyty. Jedna wielka bzdura, liczy się człowiek a nie ugrupowanie!!! Ja osobiście zamierzam głosować na Pana Leśniaka bo wiem jak skutecznie działał żeby polepszyć warunki nauki w Szkole w Józefosławiu i jaką determinację wykazywał pełniąc funkcję przewodniczącego rady Radziców.

    • Tak jest głosujmy zgodnie z własnym sumieniem. Nie starajmy się odczytywać i wchodzić w jakieś rozgrywki że na tego warto na tego nie bo nie ma szans albo głos oddany na niego da mandat innemu kto jest wyżej na liście. Układ chce żeby nic się nie zmieniło w nadchodzących wyborach więc wciskają ciemnotę by zniechęcić ludzi do głosowania zgodnie z ich odczuciami. Jak uwierzymy że tylko 3 komitety mają szanse i tylko na kandydatów tych komitetów warto głosować to rzeczywiście tak będzie i nigdy układ nie zostanie zmieniony.

    • Nie powiedziałem, ze jesteśmy przeciwni panu Leśniakowi. Jesteśmy przeciwni Kandybie. Leśniak jest w porządku. Zgadzam się z apelem, żeby głosować na ludzi bez względu na listy z których startują.

 22. Proponuję poczytać nazwiska kandydatow do powiatu w najmocniejszym ,, piaseczynskim” okregu nr 1 z list PO czy PiS czy NG-NP (Zalewski-Dąbek)i przestudiować wyniki wyborów z ostatnich kilkunastu lat.
  Mandatów jest tylko 9.

  To byłby wielki sukces gdyby w tym okręgu Komitet p.Leśniaka Wspólnie Razem zdobył więcej niż 1 mandat…
  Oczywiście mandat przypadnie wówczas Pani Obłąkowskiej (1 pozycja na liście), która jest bardziej znana niż p.Leśniak.
  Gdyby p.Leśniak był nr 1 na liście to co innego…
  Albo gdyby nie startowała Obłąkowską. ..

  Oczywiście ordynacja wyborcza i system d’Hondta jest mi doskonale znany, ale nie ma tutaj nic do rzeczy.

  Nie zniechęcam do wyboru, ale dokonuję analizy.

  Okaże się już 17.11.2014 kto miał rację.

 23. Wspólne Razem nie przekroczy progu, bo nie mają poważnych kandydatów w sąsiednich gminach. Powystawiali tam po kilka osób nikomu nie znanych, taki tzw. desant, ze może jak ktoś się pomyli to na nich np. w Górze Kalwarii zagłosuje, ale to da może 100 głosów. DO przekroczenia progu potrzeba 5% w skali powiatu i tylko i wyłącznie te same silne co od lat ugrupowania mogą je przekroczyć:

  1) PO i PiS bo to największe partie.

  2) Nasza Gmina – Nasz Powiat bo ma na listach starostę, byłego starostę Kongla, wieloletniego burmistrza Zalewskiego, kolejnego kandydata na burmistrza Dziekanowskiego, czy choćby przewodnicząca Rady Mioduszewską, która sama zdobywa półtora tysiąca głosów w Konstancinie.

  3) Kub Rozwoju, bo zawsze przekraczają, bo mają kandydatów na burmistrzów we wszystkich miastach powiatu a w Lesznowoli Kanie, który ostatnio zdobył 1000 głosów, no i mają ogromne fundusze na kampanie wyborczą.

 24. Popieram A23.
  Widać nie jestem odosobniony w swoich poglądach i analizach…

 25. Lis miał 6000 głosów. Teraz Kandyba, który wyszedł z PO i zabrał część działaczy (np. Obłąkowską) odbierze lisowi około 1000 głosów i to będą wszystkie głosy jakie dostanie.

  Zalewski też miał 6000 głosów. Teraz Dziekanowski, który wspólnie z nim kandyduje z NGNP odbierze mu z 1000 głosów. Na pewno gdyby nie startował to jego głosy poszłyby za Zalewskiego.

  4000 miał kandydat PiS a teraz jest dwóch kandydatów, wcześniejszy Rudziska-Mękal nie jest już z PiS ale nowemu Ołdakowskiemu odbierze część głosów, które uzyskałby za PiS.

  Na tym wszystkim korzysta Słowik, bo on sobie głosów nie dzieli. Dlaczego nigdy nie wypowiada się negatywnie o Kandybie???? Co spowodowało, że wystartował Dziekanowski, który był kiedyś wspólnikiem Słowika w wydawaniu gazety Nasza Okolica? Czy start takich kandydatów jak Kandyba i Dziekanowski jest po to aby Słowik miał pewniejszą II turę?

 26. Zgadzam się, że ten pan nie ma szans:)
  Martwi mnie tylko WASZA niekonsekwencja. Miejscowy pomyśl zanim coś napiszesz. Najpierw mówisz,że nie ważne z jakiej listy kandydat startuje, bo z jakiejś musi, a później oceniasz tych co startują z listy Dąbka. Jak mozna tak łatwo obrażać ludzi, nie znając ich:( Nie umiemy dogadać się w Józefosławiu, a chcemy się liczyć w gminie…
  To trochę śmieszne. To polityka, trzeba analizować kto ma szanse. My się kłócimy, a inni zyskają…

  • Nie znalazłem na listach licznych komitetów wyborczych utworzonych przez koalicję Sąbek – Zalewski kandydatów wartościowych. Gdybym znalazł to bym zagłosował.

   • Szkoda komentować tę wypowiedź:)

    • To nie komentuj, nie masz takiego obowiązku.

    • mag – przeczytaj co napisał p. Leśnik w komentowanym artykule. On nie zarzuca staroście że nie zrobił tego czy tamtego czy że jest nieskuteczny. On odmawia prawa staroście do pełnienia jakichkolwiek funkcji samorządowych gdyż uważa że się do tego nie nadaje. To nie jest zwykła krytyka to jest miazga. Nie dziw się więc że osoby które mają podobne zdanie na temat starosty nie będą popierać jego komitetów w ogóle. Zakładając i słusznie że osoby te swoją obecnością na liście popierają politykę starosty.

 27. Proszę Państwa, nie dajmy się zwariować i wciągnąć w polityczne rozgrywki. Zgadzam się z opiniami, ze lista Kandyby jest słaba, a sam Kandyba, jako kandydat na burmistrza, to nieporozumienie samo w sobie. Podobnie Dziekanowski, żołnierz i wykonawca woli pana starosty. Niemniej, każdy głos oddany np. na Adama Leśniaka, to jeden głos mniej w poparciu pana Dąbka i jego świty.

  Pan starosta próbuje przepchnąć, zarówno do gminy, jak do powiatu, swoich ludzi, aby mieć niepodzielne rządy. Proszę sobie odpowiedzieć, – jaka jest np. korelacja pomiędzy faktem, że Auchan wycofało się z wcześniejszych deklaracji dotyczących inwestycji drogowych (łącznie z ul. Geodetów) związanych z rozbudowa CH, a próbą wprowadzenia do rady miejskiej żony dyrektora ds. rozwoju tej spółki odpowiedzialnego za negocjacje z gmina i powiatem? Jaki jest związek przyszłego ewentualnego włączenia ul. Cyraneczki do ul. Puławskiej po obecnym śladzie w obliczu braku negocjacji starosty z panią wójt Lesznowoli, uchwalającej obecnie miejscowe plany dla Mysiadła? Przecież to, co uchwali Lesznowola będzie bezpośrednio oddziaływało na JJ. Przypomnę, ze o tych negocjacjach słyszymy od pan Dąbka, co najmniej od 4 lat. Wystarczy przejechać się ul. Kuropatwy, aby wiedzieć, ze tej drogi nie da się poszerzyć na całej długości, jak to próbuje nam wmówić sołtys/starosta. Potrzebny jest nowy ślad przez teren Mysiadła i Lesznowoli. Kto wydawał pozwolenia na nowe budynki przy Kuropatwy i kto od lat kupczy z deweloperami? Kto jest najbardziej zainteresowany w utrzymaniu status quo?
  Pamiętam, jak na spotkaniu sołeckim pytałam pan Dabka, – czy powiat dysponuje jakimiś działkami n terenie J, które można by przeznaczyć pod teren publiczny. Odpowiedź była kategorycznie negatywna. Kilka dni później starostwo ogłosiło przetarg na sprzedaż działki przy Tenisowej. Już wtedy był plan korzystny dla dewelopera – prywatny parking.
  A jak było z opóźnieniami w budowie Julianowskiej? Podobnie z budową i odwodnieniem Wilanowskiej. Gdyby nie forsowane przez starostę pomysły, które opóźniały całą procedurę,- koncepcja i projekt, a co za tym idzie sama budowa, mogłyby nastąpić wcześniej. Również budowa ul. Krótkiej mogłaby być już sfinalizowana, gdyby nie działania starosty, chcącego pokazać kto tu rządzi. Budowa tej drogi mogła być ujęta w ubiegłorocznym budżecie. Niestety, żaden radny z tego terenu nie poparł mojego wniosku. Głosowali przeciwko. Łącznie z lojalnym żołnierzem pana starosty, panią radna z Julianowa i panem Hublem startującym z listy Mariusza Słowika. Ich pomysł był taki, aby dolać trochę asfaltu wzdłuż osiedla Sedno i zostawić drogę taką jaka jest z tym wąskim gardłem przy Osiedlowej, czyli uciszanie nas bylejakoscią. Jestem zwolennikiem budowania porządnych, szerokich dróg, tym bardziej na takim terenie jak nasz, bo drogi zostają na zawsze.
  Przykłady podobnych działań można mnożyć.

  Wierzę, że przy urnach zwycięży rozsądek mieszkańców JJ.

  • Dlatego biedna KASIA wyemigrowała do ameryki bo nic nie mogła.
   Teraz pluje na starostę bo jako jeden z pierwszych poznał się na niej.
   Wierzę ze wyborcy zagłosują mądrze i takich Kaś już nie będzie w samorządzie i takich Leśniaków też

   • To raczej pani Katarzyna pierwsza poznała się na staroście.

    • Oj, poznała się, poznała. Do dziś pamiętam, jak się p. Dabek wił na spotkaniu sołeckim, kiedy pani Katarzyna punktowała go z wydatkowania funduszu sołeckiego. Gdyby nie pani radna, pewnie do dziś nie wiedziałabym, ze takie rzeczy się wyczynia w Józku. Albo te działki przy Julianowskiej i opóźnienie budowy chodników. Oj, nie ma starosta powodu lubić pani Katarzyny, oj, nie ma. Szkoda, ze taka odważna i skuteczna radna odchodzi. Mieliśmy z sąsiadami nadzieję, że bezie kandydowała na burmistrza.

     zyz – z tego co mi wiadomo, to pani Katarzyna ma obywatelstwo amerykańskie, więc nie emigrowała.

     • Ja za starostę nie będę sie wypowiadała, ale słyszałam nieraz co za głupoty ta ..nasza.. Kasieńka opowiadała . Przyznajcie ,ze jej nienawiść musi być straszna nawet zza morza nie odpuszcza. Całe szczęście ze nic nie mówi o pobiciu. Do dziś nie wyjaśniła czy ją pobito czy ona pobiła?

      • Trzeba być wyjątkowo nieuczciwą osoba by doszukać się nienawiści. I jeszcze to pogardliwe Kasieńka. Nikt ci nie karze wypowiadać się ZA starostę ale zachęcam byś wypowiedziała się O staroście. Chętnie poznamy Twoje zdanie, szczególnie w kontekście tego co napisał p. Leśniak.

 28. Widzę ,że odzywa się znów Pania Radna KNK , osoba nieobecna , Radna przebywająca poza granicami kraju.

  Przecież nawet Pani to msi zrozumieć,że p. Lesniak nie ma szans.
  Co innego , gdyby startował do Gminy lub z innej wiarygodniejszej i pewniejszej listy do Powiatu ( a nie od Kandyby).
  Chyba ,że nastąpi rewolucja!

  Pani teorie spiskowe , wojna z Sołtysem i z innymi Radnymi już się wszystkim znudziły!

  Więcej pokory proszę! Bez nienawiści!

  O ile pamiętam w 2010 roku dostała się Pani ledwo, ledwo z listy PO , dzięki p.Woźniak , kóra jako jedynka napędziła głosów .

  Pani 177 głosów to jeden z najsłabszych wyników spośród wszytskich Radych ( chyba ostatni lub przedostatni o ile pamięcią sięgam).

  Podsumowując : Pani Radnej KNK dziękujemy!

  • Wyborca czemu mówisz w liczbie mnogiej. Mow za siebie a nie za wszystkich. Ja np.Mam zupelnie inne zdanie niz Ty. Wiec nie mow nieprawdy ze wszyscy. Poza tym co to za argument ze p. Katarzyna jest poza granicami kraju? I co w zwiazku z tym ? Moze bys przynajmniej docenil ze p. Katarzyna jest na tyle otwarta osoba ze w ogole zdajesz sobie sprawe z tego ze wyjechala. Inni radni czy tez samorzadowcy nawet cie nieiformuja o swoich wyjazdach i zyjesz w nieswiadomosci ze wyjechali, ‘uciekli’, ‘zdradzili’.

   • A może ty Sznowny Wyborco też jesteś poza granicami kraju?Czy regulamin tego forum nie pozwala na pisanie opinii ludziom którzy tymczsowo wyjechali za granicę? Pani Katarzyna ma prawo się wypowiadać gdyż pełniła funkcję radnej przez 4 lata będąc bardzo aktywna. Pomogła wielu mieszkańcom, kilku z nich znam osobiście. Pomyśl Wyborco zanim cokolwiek napiszesz.

    • Co za bzdura!
     Zanim wyjechała powinna zdać mandat!
     Inna osoba mogłaby popracować w Radzie.

     Oczywiście na forum może sobie pisać ile wlezie.
     To podobno jej forum albo ludzi blisko z nią związanych!

     • To nie jest forum Pani Nowocin, za to forum Józefosław i Julianów to faktycznie należy do drugiej radnej Hanny.

 29. Wyborca, naprawde przesadziles. Wole nie komentowac bo znowu bedzie awantura. Tylko chce napisac ze ja i 3 osoby bedziemy glosowac na p. Lesniaka. Powodzenia Panie Adamie!

 30. Lista Pana Kandyby nie ma szans. W okręgu 1 (Piaseczno i Józefosław). Na 18 miejsc wystawiają tylko 9 kandydatów (pozostali poważni gracze: PO, PiS, NGNP, KR) pełne listy. Z tych 9 tylko 7 mieszka w tym okręgu. Nawet Pan Adam nie może na siebie zagłosować, bo jest Julianowa. Zobaczcie sami:

  http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/komitety/view/2396/0/RDP/1418

  W okręgu nr 2 (wszystkie pozostałe wsi gminy) owszem lista Pana Kandyby wystawia pełen skład 8 ludzi, ale tylko 5 (czyli prawie połowa) mieszka na terenie gdzie kandyduje, są pozostałe osoby np. z Piaseczna, Józefosławia a nawet Mysiadła :) . Nawet Pani Leśniak z Julianowa kandyduje…

  Albo w Konstancinie lista ma 5 nazwisk, z czego tylko dwie osoby są z gminy Konstancin w tym jedna z nich ma 18-lat. No na pewno próg przekroczą.

  Albo Lesznowola. Co z tego jest Pan prof., jak za nim na 6 kandydatów aż 4 jest z Mysiadła i zabiegają o te same głosy.

  Jestem za tym aby nasz teren miał radnego. Ale wybierzmy kandydata z tych list co próg przekraczają, bo zostaniemy z ręką w nocniku. Lepszy nawet najgorszy radny niż żaden.

  • ‘Lepszy nawet najgorszy radny niż żaden.’ – nie zgadzam się. Niech najgorsi siedzą w domu. Do rady niech wejdą najlepsi. O czym my w ogóle dyskutujemy.

 31. Popieram zdanie poprzednika

  • A ja sądzę że Pan Leśniak ma szanse wejść do Rady Powiatu. Jest znany mieszkańcom Józefosławia których dzieci chodziły/chodzą do Zespołu Szkół w Józefosławiu. Ilu tam jest uczniów 1500 czyli rodziców może być około 2500 (rodzeństwa, samotnie wychowujący). Jeśli frekwencja będzie wysoka to szanse są.

 32. Do Miejscowy:
  Masz rację Pana Adam zdobędzie dużo głosów. Ale problem polega na tym, że i tak nie wejdzie bo nie wystarczy zdobyć dużo tylko TRZEBA BYĆ NA LIŚCIE CO PRZEKRACZA PRÓG WYBORCZY. Komisja Wyborcza stwierdzi, że owszem mandat dla Pana Adama przypada, ale go nie obejmuje, bo w skali CAŁEGO POWIATU jego komitet nie przekroczył progu.

 33. To głosy stracone!
  Z JJ startuje jeszcze Dąbek i Szweycerowa oraz wiele innych osób.
  Dajmy im tez szanse a nie tylko agitacja na rzecz jednej osoby !

  • Oni mieli szanse i jej nie wykorzystali. Drugi raz szansy mieć nie będą!!!!!!!!!! Dać szanse? Na to żeby układ dewelopersko-kolesiowski dalej istniał? żeby nikt nigdy tych ludzi nie rozliczył?

 34. Ja za nikim nie agituje. Wejdź na stronę PKW i wybierz sobie kogoś z Józefosławia z list, które przekraczają próg:

  - PO (2 kandydatów z Józefosławia)

  - PiS (niestety nikt z Józefosławia)

  - Nasza Gmina Nasz Powiat ( 2 kandydatów z Józefosławia)

  - Klub Rozwoju (5 kandydatów z Józefosławia)

  http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/komisje/districtview/41563

  • Ale ja nie zamierzam tego robić. Głosuję na Pana Leśniaka!!!

  • PIS też popiera Pana Dąbka, odpada

   • dąbka PO też popiera.

    • Jasne, szczególnie Pan Krawczyński, lider lokalnego PO. On wprost szaleje za obecnym Starostą.

 35. wyborco nie ma co się napinać . Na józefosław24 piszę grono wzajemnej adoracji na czele z panią Nowocin Jakimś tam ziutkiem którym starosta nadepną na odcisk, i jako mali ludzie będą się mścić do końca życia.
  Wstydem dla Nowociń jest to ze przez 4 lata nie umie nawet rozróżnić majątku Powiatu od Majątku skarbu Państwa i pomawiając robi z siebie pośmiewisko.

  • zyz nie wycieraj sobie Ziutkiem gęby. Zwróć uwagę jaką miażdżącą ocenę wystawił staroście p. Leśniak. Jemu też starosta na odcisk nadepnął. Też jest mały bo krytykuje starostę ? Proszę o odrobina uczciwości.

   • Dziadka Leśniaka zostaw w spokoju i Ziutek znasz go dobrze bo razem teraz wszystkich oplówacje.Razem z KNK już od dawna stworzyli sitwę . Jak ktoś już tu pisał o żołnierzach. Pan Leśniak to żołnierz kasieńk.
    Ziutek każdy jest traktowany tak jak sobie zasługuje.

    • ‘Ziutek każdy jest traktowany tak jak sobie zasługuje.’ – święte słowa i tak właśnie P.Leśnak potraktował starostę

    • Zyz, w tej chwili to przeginasz nazywając Pana Leśniaka dziadkiem. Odbiło Tobie zupełnie człowieku.

     • A ILE MA LAT TEN PAN.

      • Sprawdź sobie, dane kandydatów są podawane (min PESEL).

 36. Tak,
  znajomość przepisów prawa to chyba nie jest silna strona pani radnej KNK i jej zwolenników.

 37. Te wewnętrzne kłótnie działaczy samorządowych i ich żołnierzy z JJ źle świadczą o naszej społeczności i pokazują ,że nie jesteśmy traktowani poważnie przez Gminę.
  Pan Leśniak jest naiwny i niepotrzebnie daje sobą manipulować!

  • ‘Pan Leśniak jest naiwny i niepotrzebnie daje sobą manipulować!’ – a skąd ten wniosek ? Jaki proces myślowy rozegrał sie w Twojej głowie że spłodziłeś taką sentencje ?

 38. Fakty i zdolności analityczne Ziutku

  • Raczej marne te zdolności. Podobnie z wiedzą.

 39. Żołnierze i Agitatorzy Adama Leśniaka do boju!

  • A Ty Wyborco jesteś zwolennikiem i żołnierzem Starosty Dąbka. Żołnierzu do boju!!!

   • Twoja Bogini uciekła do Ameryki. Co TY teraz zrobisz żołnierzyku?

 40. Jestem tylko komentatorem i obserwatorem , który wsadził kij w mrowisko!

  Czy jutro rano pan Leśniak będzie stał na rogu Działkowej i Wilanowskiej , tuż przy lesie z pączkami i kawą albo cukierkami?

  • Nie jestes tylko komentatorem i obserwatorem. Uzywajac Twojej terminologii jestes zolnierzem spod znaku zoledzia. Jezeli nie zdajesz sobie z tego sprawy to znaczy ze jestej zolnierzem zombi. Ubezwlasnowolnionym, wymozdzonym robotem wykonujacym bezwolnie zadania wyznaczone przez swojego Pana. Wodza dusz i umyslow. Jak sie kiedys obudzisz z tego hipnotycznego snu bedziesz mial gigantycznego kaca.

   • Poziom wypowiedzi imponujacy:(

   • Ziutek ///////???????? lekarz ?

   • Ziutek nie kompromituj się

    • Ale o co chodzi. Z licznych wpisów faceta wprost tryska chęć obrony dobrego imienia starosty. A że człowiekowi argumentów merytorycznych brakuje (wcale się nie dziwię bo trudno o takie) to opluwa tych co starostę ośmielają się krytykować.Nazywa ich żołnierzami Leśniaka itp. A jak ktoś odbił piłeczkę że sam jest żołnierzem tylko Dąbka to udaje że jest jedynie obserwatorem i komentatorem. Tak więc albo kłamie że jest tylko obserwatorem albo mówi prawdę. Jeżeli mówi prawdę i wydaje mu się że jest tylko obserwatorem (a w swoich postach dowodzi że jest żołnierzem) to oznacza że działa poza swoją wiedzą i kontrolą czyli jest żołnierzem zombi. Bezwolnie i nieświadomie wykonującym polecenia swego Wodza. Coś nie tak powiedziałem, albo kłamca albo zombi.

  • „Jestem tylko obserwatorem”. Nie wciskaj kitu, to nie ten poziom forumowiczów. Gdybyś był obserwatorem nie siałbyś propagandy proDąbkowej. Samo nazwanie siebie nickiem”Wyborca” to za mało.

   • Wacusiu a TY komu robisz propagandę .
    Atakujesz Dąbka a go nie znasz. Trochę przyzwoitości, bo o kulturze z Tobą raczej się nie da.

    • Jola, ja jestem tylko obiektywnym obserwatorem i komemntatorem!!!

    • Jest taka wazna mysl : ‘po owocach ich poznacie’. Tak wiec Jolu, znamy go bardzo dobrze.

  • Może Pan Leśniak urządzi wieczór seniorski z środków sołeckich na wzór naszego Sołtysa i Starosty. Czy To by Tobie Wyborco pasowało?

 41. Myślę ze z wyglądu temu Panu jest bardzo blisko do tej akcji

 42. Wacek poprowadź nas!!!!

  • Gdybyś Wyborco był bardziej inteligentny podjąłbym wyzwanie

 43. Wacek to nasz portalowy mędrzec i złotousty!

  • Czy jeszcze masz coś do dodania obiektywny obserwatorze i komentatorze Wyborco? Jeśli masz coś do dodania to pisz albo zamilcz na zawsze.

 44. Szkoda, że Pan Adam jest na liście która nie wejdzie, bo to bardzo szlachetny człowiek.

  • Jak na niego zagłosujemy to wejdzie. Tu jest parę tysięcy wyborców. Więc jeżeli naprawdę go cenisz to niczym się nie przejmuj i po prostu głosuj. Jak się przestraszycie i nie zagłosujecie na tych na których byście chcieli a dacie się zmanipulować garstce agitatorów i zagłosujecie na ‘pewne’ nazwiska wystawione w ‘pewnych’ komitetach to zrealizujecie chytry plan tej garstki mącących. Wybory to prosta sprawa. Jeżeli masz kandydata który ci odpowiada to na niego głosuj i koniec.

   • Oczywiście że wejdzie, gdyby „wspólnerazem” miało nie wejść to nie byłoby tak licznej garstki agitatorów którzy panicznie boją się tych wyborów. Jeśli radni powiatowi wybrani z PO i wspóln razem będą działać wspólnie to może być nowe rozdanie kart w powiecie. Pamiętajcie że w poprzednim głosowaniu na starostę Krawczyński przegrał jednym głosem. Jeżeli wspólnerazem wejdzie to będzie bardzo ciekawie. Ja trzymam kciuki.

    • Antek Krawczyński to wróg Kandyby poczytaj

     • JZyZ, wiem że teraz są wrogami. Ale wiesz czasami wyższy cel potrafi pojednać dawnych kolegów. Z tego co czytałem cztery lata temu Pan Dąbek i Pan Zalewski też byli wrogami a po wyborach przestali nimi być. Teraz może być podobnie. Pan Krawczyński atakuje Pana Kandybę gdyż jest to potencjalny konkurent Pana Lisa w wyborach na burmistrza. Zauważ że na arenie politycznej ogólnokrajowej każde ugrupowanie większościowe jest w koalicji z PSL (myślisz że te urupowania przepadają za PSL?). Moim zdaniem te wybory lokalne mogą być naprawdę ciekawe.

      • pewnie masz rację.

 45. リマーカブルビデオ、本当に A 楽しい%を „Starosta Jan Dąbek i inni członkowie zarządu powiatu nie powinni pełnić żadnych funkcji w samorządzie, gdyż nie rozumieją, jakie cele samorząd powinien realizować.” – wywiad z Adamem Leśniakiem | Józefosław 24.pl – portal informacyjny Józefosławia Julianowa i okolic. Obejmuje miejscowości – Józefosław Julianów Piaseczno. %の品質を、このYouTubeのビデオはの点で私をたくさん触れ機能。
  コーチ アウトレット http://www.sixthchamber.com/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*