Rada Sołecka

Od 2021 roku sołtyską Józefosławia jest radna KO Katarzyna Krzyszkowska-Sut

Członkowie Rady Sołeckiej Józefosławia:

Ilona Ośko – 404 głosy
Alicja Perlińska – 331 głosów
Monika Matusiak – 343 głosy
Sylwia Dąbek – 326 głosów
Agnieszka Niemczyk-Proń – 319 głosów
Maja Szwedzińska-Sikorska – 318 głosów
Paweł Wojciechowski – 346 głosów

Sołtysem Józefosławia do 2021 roku był Jan Adam Dąbek – Mieszka w Józefosławiu od 30 lat. W działalność na rzecz powiatu piaseczyńskiego zaangażowany jest od momentu powstania powiatowych struktur samorządowych, tj. od 1999 roku. W latach 1998-2001 pełnił funkcję wiceburmistrza Gminy Piaseczno, a w latach 2004-2006 funkcję wicestarosty. Radny powiatu piaseczyńskiego I, II, III i IV kadencji. Od roku 2006 do 2014 Jan A. Dąbek pełnił funkcję Starosty Powiatu Piaseczyńskiego. Z racji pełnionej funkcji Starosty pan J. A. Dąbek jest także Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Piasecznie. Obecnie jest zastępcą wójta Prażmowa.

Wywiad z Janem A. Dąbkiem

Statut Rady Sołeckiej i sołectwa Józefosław

Członkowie Rady Sołeckiej:

Kadencja 2016-2020

Sołtys – Jan Dąbek

Rada Sołecka:

Ewa Bielska
Bartosz Kijek
Marek Kloc
Elżbieta Lenard
Katarzyna Marciniak
Ilona Ośko
Alicja Perlińska
Anna Rupińska

Strona internetowa:

www.solectwojozefoslaw.pl

Wnioski do budżetu na rok 2013-2014 do Urzędu Gminy

1. Wniosek z prośbą o zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na zbiornik retencyjny na zbiegu ulicy Wilanowskiej i Cyraneczki ( przy przepompowni) oraz terenu zielonego/rekreacyjnego ( zgodnie z porozumieniem w ramach budowy ul. Cyraneczki 50/50), oraz zbiornika na końcu ul. Julianowskiej ( przy torach).

2. Wniosek o wydzierżawienie terenu z przeznaczeniem na plac zabaw.

Propozycje terenów:

- za szkołą (nr 1 na mapie)
- przy ul. Kameralnej (nr 2 na mapie)
- skrzyzowanie ul. Kameralnej z Wilanowską
- teren Orco na ul. Wilanowskiej
- Skrzyżowanie ul. Cyraneczki i Wilanowskiej.

3. Wniosek o ustawienie słupów ogłoszeniowych: przy Centrum Handlowy Józefosław oraz pobliżu sklepu przy ul. Ogrodowej.

4. Wniosek o poszerzenie ulicy Osiedlowej, przy wylocie na ulicę Geodetów.

5.Wniosek o ustawienie koszy na śmieci, po 5 koszy na głównych ulicach Józefosławia – odpowiedzialnym za wskazanie konkretnych miejsc będzie Pan Krzysztof Wojciechowski.

6.Spowalniacze na Bażanciej na odcinku Piaseczyńskim.

7.Pasy dla pieszych na ul Wilanowskiej 15 w Jzefosławiu ( przed przedszkolem).

8. Projekt i budowa wraz z odwodnieniami ul. Krótkiej.

9. Projekt i budowa ul. Wilanowskiej wraz z budową chodników i oświetle-nia

10. Budowa chodników na ul. Julianowskiej

11. Wniosek Rady Rodzicwów o przyspieszenie rozbudowy szkoły oraz umożliwienie wyjścia uczniów poza teren szkoły na zajęcia wychowania fizycznego.

12.Wniosek dotyczący poprawy widoczności znaków drogowych w Józefosławiu.

13.Utrzymanie terenów zielonych w należytym porządku.

14.Regularne czyszczenie przepływu kanału Jeziorki, kompleksowe rozwiązanie problemu odwodnienia w Józefosławiu

15. Zmiana planu miejscowego w celu rozwiązania problemu układu komunikacji, otworzenia drogi pomiędzy ulicą Wilanowską i Ogrodową na wysokości ulicy Perłowej.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Wydział Utrzymania Terenów Publicznych
Pan Grzegorz Chrabałowski

Dot: podniesienia estetyki terenów wspólnych Józefosławia
Szanowni Państwo,

Na zebraniu w dniu 18 kwietnia 2013 Rada Sołecka Józefosławia na wniosek mieszkańców podjęła inicjatywę podniesienia estetyki naszej miejscowości. Obejmuje ona w pierwszym etapie następujące założenia:

1. Eliminacja reklam i ogłoszeń umieszczanych na słupach energetycznych i znakach drogowych
2. Współpraca z Radę Miejską w celu ustanowienia prawa lokalnego określającego zasady umieszczania reklam na terenie gminy (także na prywatnych płotach sąsiadujących z drogami publicznymi).
3. Zmuszenie właścicieli zaniedbanych posesji do utrzymywania ich w należytym stanie (połamane płoty, niekoszona roślinność)
4. Zagospodarowanie nielicznych zielonych terenów wspólnych (nasadzenia drzew wzdłuż ulic, trawa, rabaty kwiatowe)
5. Regularne sprzątanie terenów publicznych (oczyszczanie rowów, koszenie trawy, zamiatanie chodników i ulic)

W związku z tym uprzejmie prosimy o spotkanie w celu omówienia zasad współpracy Rady i Gminy w tym zakresie.

Z poważaniem,
Rada Sołecka Józefosławia

Kontakt :

rada.solecka.kontakt@gmail.com

Sprawozdanie z Zebrania Wiejskiego wsi Józefosław
w dn. 13.06.2013

Uczestnicy:

Gospodarz spotkania: Sołtys Józefosławia / Starosta Piaseczyński: Jan Dąbek
Rada Sołecka: Elżbieta Gostkowska, Felicja Drogowska, Elwira Dworak, Marek Kloc

Zaproszeni goście:

•Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno: Zdzisław Lis
•Naczelnik Wydziału Inwestycji: Anna Juszczyk
•Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego: Włodzimierz Rasiński
•Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury: Jacek Ryszkowski
•Naczelnik Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych: Grzegorz Chrabałowski
•Radni Gminy Piaseczno: Hanna Krzyżewska, Katarzyna Nowocin- Kowalczyk, Elżbieta Szweycer, Andrzej Hubl
•Sołtys Julianowa: Andrzej Pulwarski

Mieszkańcy Józefosławia i Julianowa: 81 osób podpisanych na liście obecności.

PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA

1. Otwarcie zebrania.
2. Sprawozdanie z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej
3. Inwestycje Józefosławia ( budżet 2013 i status prac ):

• Rozbudowa ul. Julianowskiej.
• Budowa ul. Wilanowskiej.
• Kolejny etap budowy ul. Cyraneczki.
• Rozbudowa szkoły w Józefosławiu.
• Odwodnienie Józefosławia-budowa zbiornika retencyjnego.

4. Plan zagospodarowania przestrzennego Józefosławia.
5. Rozbudowa Auchan.
6. Akcje i inicjatywy Gminy Piaseczno i Rady Sołeckiej.
7. Wolne wnioski i dyskusja.

PRZYJĘTY PORZĄDEK ZEBRANIA:

Ad 1. Otwarcie zebrania

Zebranie zostało otwarte przez gospodarza spotkania Sołtysa Jana Dąbka, nie było uwag do zaproponowanego porządku obrad; po przyjęciu porządku obrad ustalono zasady wypowiadania się tj: każdy może wypowiadać się 2 razy po 2 minuty.

Ad. 2 Sprawozdanie z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej

Przed przedstawieniem tego punktu, jedna z mieszkanek zadała Sołtysowi pytanie odnośnie protokołu z poprzedniego zebrania wiejskiego, czy istnieje i gdzie można się z nim zapoznać; Sołtys odpowiedział, że sprawozdanie takie jest w posiadaniu Rady Sołeckiej i dodatkowo zostanie udostępnione na stronie Józefosław24 w zakładce Rada Sołecka.
Następnie Sołtys Jan Dąbek przedstawił skrócone sprawozdanie z pracy Rady Sołeckiej obejmujące informacje dot.:

- spotkań Rady Sołeckiej: Sołtys i Rada Sołecka odbywają spotkanie 1 raz w miesiącu.
- sposobu skuteczniejszej komunikacji z mieszkańcami: Komunikacja z mieszkańcami odbywa się następującymi kanałami: droga e-mailową (poprosił mieszkańców o pozostawienie swoich adresów), portal jozefoslaw.24.pl; strona www szkoły.

Mieszkańcy uznali przedstawione sprawozdanie za niewystarczające, Sołtys zapowiedział, że pełne sprawozdanie z działalności zostanie przedstawione na kolejnym Zebraniu Wiejskim zaplanowanym na październik 2013 (będzie ono obejmowało 1 rok działalności).

Ad 3.Inwestycje Józefosławia realizowane przez Gminę Piaseczno ( budżet 2013 i status prac ):

Pan Sołtys przekazał głos Panu Burmistrzowi oraz Pani Naczelnik Wydziału Inwestycji, aby omówili ten punkt.

Rozbudowa ul. Julianowskiej:

Stan prac nad rozbudową ulicy (budowa chodników i ścieżki rowerowej) jest taki sam jak rok temu, przyczyny tego w skrócie są następujące:

•Starostwo Otwockie, które od października 2012 prowadziło procedurę wydania pozwolenia na budowę zwróciło dokumentację bez rozpatrzenia ze względu na przekroczenie terminu uzupełnienia rozbieżności w dokumentacji (rozbieżności dotyczyły danych z ewidencji gruntów w Gminie i podziałowych map geodezyjnych ze Starostwa), Gmina obarcza odpowiedzialnością za tę sytuację Starostwo Piaseczyńskie, które ma nawet 10- letnie zaległości w aktualizacji map

•Dokumentacja trafiła do Starostwa w Otwocku (a wcześniej do Starostwa w Grodzisku Mazowieckim), ze względu na fakt, że przebieg inwestycji graniczy z prywatnymi działkami Pana Starosty Jana Dąbka.
Przedstawiciele Powiatu wyjaśnili,że Starosta proponował robienie tej inwestycji na etapy.

Powyższe informacje skomentowała obecna na zebraniu Pani Naczelnik Wydziału Geodezji I Katastru ze Starostwa Powiatowego, tłumacząc m. in:

•Inwestorem rozbudowy ulicy Julianowskiej jest Gmina Piaseczno.
•Gmina zdecydowała się wykonać inwestycję w trybie tzw. Specustawy czyli decyzją ZRID, choć można było skorzystać z innych możliwości np. indywidualne negocjacje z właścicielami.
•Rozwiązanie ZRID jest właściwe pod warunkiem, że jest kompletna i nierozbieżna dokumentacja.
•W marcu br Starostwo Otwockie otrzymało wniosek od Gminy Piaseczno wraz z załącznikami celem wydania decyzji o pozwoleniu do budowę (ZRID)
•Zgodnie z przepisami jest 90 dni na wydanie decyzji od chwili wpływu wniosku wraz z kompletem załączników.
•Starostwo Otwockie odmówiło wydania decyzji m. in. ze względu na braki oraz niezgodności w załączonej dokumentacji. Mapy, które załączono do wniosku powstały według zamówienia i zlecenia Gminy. Rozpiętość czasowa pomiędzy mapami wynosi ponad dwa lata, co spowodowało, że są liczne wzajemne niezgodności.
•Gmina powinna przed skompletowaniem dokumentacji sprawdzić wzajemną spójność map.
•Obecne działania Gminy zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę:
•Trwają prace nad wyłączeniem z projektu odcinków graniczących z działkami Pana Dąbka, starosty Piaseczyńskiego (w sumie 7 działek), których dokumentacja zostanie przekazana przez Wojewodę do innego starostwa, natomiast dokumentacja dotycząca pozostałych odcinków zostanie wysłana do Starostwa Piaseczyńskiego
•Gmina jest w stanie w ciągu kilku tygodni przygotować dokumenty i złożyć do starostwa piaseczyńskiego – Pan Burmistrz zobowiązał się wykonać to zadanie w ciągu max. 60 dni
•Starostwo Piaseczyńskie, po otrzymaniu prawidłowej dokumentacji, wyda Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) w ciągu max. 45 dni
•Przedstawiciele Urzędu Gminy/Pan Burmistrz przyznali, że już są przygotowani do przeprowadzenia przetargu na wykonawcę, pod warunkiem otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (ZRID)
•Przetarg na wykonawcę zostanie ogłoszony natychmiast po wydaniu ZRID
•Rozpoczęcie budowy nastąpi natychmiast po zakończeniu procedury przetargowej (budowa rozpocznie się od ulicy Kameralnej), pod warunkiem że nie będzie odwołań

Budowa ul. Wilanowskiej.

•Budowa ulicy Wilanowskiej jest uwarunkowana opracowaniem przez Gminę całościowej koncepcji odwodnienia wsi Józefosław, w tym przebudową kanału Jeziorki (wymóg Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – WZMiUW)
•W chwili obecnej Gmina ma już prawie gotową koncepcję kompleksowego odwodnienia, która będzie stanowią wytyczne dla opracowywania poszczególnych projektów odwodnienia przyszłych ulic.
•Najważniejszą częścią tej koncepcji jest budowa zbiorników retencyjnych, zadanie to realizuje Starostwo Powiatowe
•Pan Starosta przedstawił mieszkańcom plany dot. budowy zbiorników:
o jeden zbiornik retencyjny ma powstać przy skrzyżowaniu ulicy Cyraneczki i Wilanowskiej
o drugi zbiornik retencyjny ma powstać na końcu torów na granicy Julianowa i Konstancina
•planowane zbiorniki znajdują się na terenach należących do WZMiUW
•w chwili obecnej nie ma porozumienia z WZMiUW odnośnie budowy zbiornika retencyjnego, gdyż WZMiUW stoi na stanowisku, iż zbiornik powinien być wyrównawczy (wybudowany na kanale Jeziorki) a nie retencyjny (oddzielny obiekt odprowadzający w miarę potrzeby wodę do kanału Jeziorki)

Pytania odnośnie tego tematu:

1. Kiedy będzie wybudowany zbiornik retencyjny?
Odpowiedź Starosty: Procedura uzyskania gruntów została rozpoczęta i przewiduje się, że ZMiUW zostanie wywłaszczony do końca roku. Prawdopodobnie do końca roku Skarb Panstwa będzie właścicielem gruntu pod zbiornikiem retencyjnym.

2. Dlaczego Gmina nie może wybudować tymczasowego chodnika od ulicy Cyraneczki do ulicy Kameralnej, aby dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć do szkoły, lub odcinkami?
Odpowiedź przedstawiciela Gminy: Gmina będzie realizowała projekt ul. Wilanowskiej kompleksowo wraz z odwodnieniem. Jakakolwiek inwestycja drogowa (nawet mały odcinek czy rozwiązanie tymczasowe) wymaga pozwolenia na budowę oraz zgody WZMiUW. Póki co bez uzyskania warunków z WZMiUW Gmina nie może rozpocząć żadnych procedur w kwestii odprowadzania wód do kanału Jeziorki

Deklaracje Burmistrza oraz Starosty odnośnie budowy ulicy Wilanowskiej:

•w roku 2013 Starostwo opracuje projekt budowy zbiornika retencyjnego na kanale Jeziorki,
•w roku 2013 Gmina opracuje kompleksowy projekt budowy ul. Wilanowskiej wraz z odwodnieniem, chodnikami i ścieżką rowerową, pod warunkiem wybudowania przez Starostwo zbiornika retencyjnego (projekt ulicy musi wskazywać, jak będzie poprowadzone odwodnienie ulicy)
•Gmina w budżecie 2014 przeznaczy środki na budowę ulicy Wilanowskiej i rozpocznie budowę ul. Wilanowskiej warunek j/w czyli: istnienie zbiornika retencyjnego

Inne problemy związane z brakiem odwodnienia Józefosławia:
Regularne zalewanie odcinka Wilanowskiej przy ul Miodowej.
Prośba mieszkańców o tymczasowe rozwiązanie, które pomogłoby normalnie funkcjonować na tym odcinku po dużej ulewie.
Odpowiedź Gminy: Jedynym możliwym tymczasowym rozwiązaniem jest wypompowywanie wody przez Straż Pożarną (tak jak to dzieje się w chwili obecnej).

Kolejne etapy budowy ul. Cyraneczki.

•Ulica Cyraneczki jest budowana przez Gminę Piaseczno i Starostwo Piaseczyńskie na mocy porozumienia 50/50; docelowo Cyraneczki będzie drogą powiatową.
•Starostwo otrzymało w tym roku kolejną transzę dofinansowania z gminy w kwocie: 869 tys zł
•W tym roku (2013) starostwo wykupi grunty na odcinku od Wilanowskiej do Ogrodowej i wybuduje chodnik; w przyszłym roku (2014) ma być wybudowana droga na tym odcinku.
•Odcinek od ulicy Julianowskiej w stronę osiedla francuskiego La Village.

Obecnie trwają rozmowy, odnośnie odcinka od ulicy Julianowskiej w stronę osiedla francuskiego, pomiędzy Gminą Piaseczno, a deweloperem, w sprawie decyzji podziałowej
•Deweloper nie dokonał podziału inwestycji na małe działki
•Gmina wydawała pozwolenia na wydzielenie działek, obecnie takie pozwolenia nie są wydawaneFrancuzi zobowiązali się do wybudowania drogi, Gmina wraz ze starostwem ma wybudować chodniki i ścieżkę rowerową

Dodatkowe informacje przedstawione przez Starostwo Piaseczyńskie po spotkaniu:

Z inicjatywy Starosty Piaseczyńskiego – Jana Dąbka, zorganizowane zostało spotkanie, w którym uczestniczyły trzy strony przy współudziale radnych Gminy:

•Gmina Piaseczno (Burmistrz oraz Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami),
•Deweloper Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. (Dyrektor Generalny oraz Menager Osiedla)
•Starostwo Powiatowe (Starosta oraz Geodeta Powiatowy)

Deweloper wyraził chęć wybudowania drogi na odcinku od Julianowskiej do wjazdu na osiedle. Poinformował, iż posiada już gotowy projekt budowlany. Jednak pieniądze, które miał przeznaczyć na drogę jest zmuszony przeznaczyć na dodatkowe koszty obsługi podziałów i odszkodowania dla mieszkańców, z którymi nie jest w stanie zawiązać aktów sprzedaży w terminach, do których się zobowiązał. Wskazał, iż jedynym powodem powyższego stanu rzeczy są decyzje podziałowe, które Gmina zaprzestała wydawać pod koniec 2011 roku, tłumacząc się stanowiskiem swojego mecenasa.

Geodeta Powiatowy przedstawił analizę prawną, iż rozwiązanie według których dzielono działki do roku 2011 mieści się w obecnych przepisach prawa i nie jest z nimi sprzeczne. Następnie przedstawił takie podziały z sąsiedniej gminy. Podparł się w tej sprawie stanowiskiem Ministerstwa odpowiedzialnego za kwestie podziałów.

Starosta Piaseczyński prosił Pana Burmistrza, aby w tej sytuacji podjął decyzję korzystną dla mieszkańców Józefosławia i Julianowa.

Deweloper zadeklarował, że jeśli będzie zmiana dotychczasowych decyzji i współpraca z Gminą jest w stanie do końca tego roku wybudować odcinek drogi wraz z infrastrukturą w posiadanym pasie działki.

Starosta Piaseczyński dobuduje wówczas chodniki i ścieżkę rowerową.

Burmistrz zadeklarował, że do dwóch tygodni przedstawi stanowisko w tej sprawie.

Bieżące utrzymanie ulicy Cyraneczki:

•Starostwo jest odpowiedzialne za koszenie trawy na wybudowanych odcinkach ulicy Cyraneczki, zadanie będzie wykonywane według harmonogramu

Utrudnienia spowodowane są rozległością dróg powiatowych (od Tarczyna po Konstancin i Warszawę) i odgórnie ustalonym harmonogramem.

Rozbudowa szkoły

•Do końca czerwca Gmina uzupełni stwierdzone braki w dokumentacji na pozwolenie na budowę
•Wówczas Starostwo bezzwłocznie wyda decyzje pozwolenie na budowę (nawet w 2 dni – wypowiedź p. Dąbka)

Ad 4. Plan zagospodarowania przestrzennego Józefosławia.

Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego została przedstawiona przez Naczelnika Wydziału Architektury Pana Jacka Ryszkowskiego
Obecnie trwają prace nad zmianą MPZG dla części tzw. Józefosław 3, prace są podzielone na etapy,

Etap 1, m. in:

- wskazanie terenów publicznych, urealnienie układu komunikacyjnego, opracowanie wskaźników intensywności zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej, wskaźników parkingowych.

Etap2, m.in.:

- zmiana przeznaczenia terenów usługowych przylegających do ul. Julianowskiej (teren Altmastera) na tereny mieszkaniowe wielorodzinne w części centralnej raz na tereny zieleni publicznej w części zachodniej (ta zmiana wymaga zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Za gospodarowania Przestrzennego)

Listopad /Grudzień 2013 – 1 etap planu zostanie wyłożony do wglądu
Informacje o planie będą dostępne: Prasa lokalna, Strona urzędu, Tablice lokalne
Plan zagospodarowania przestrzennego dla pozostałej części Józefosławia .
Gmina przystąpiła także (Uchwała RG nr 928/XXXIII/2013 z 17.04. 2013) do zmiany MPZG pozostałych obszarów Józefosławia (obecnie na terenie Józefosławia obowiązuje 5 różnych planów, które powstały w różnym czasie i są niespójne)
- nowy ujednolicony plan zagospodarowania przestrzennego będzie uwzględniał założenia przedstawione przez firmę RDH Architekci tj. nowe tereny publiczne (np. teren Politechniki przy Ogrodowej, ciąg terenów wzdłuż Kanału Jeziorki), udrożnienie systemu komunikacji.

Ad. 5 Rozbudowa Auchan.

•Auchan ma wybudować galerię, kompleks ma być rozbudowany na terenie obecnego Leroy Merlin ( Leroy Merlin ma zostać przeniesiony wzw Decathlonu)
•Auchan wystąpiło do gminy z propozycja zmiany organizacji ruchu, Auchan proponował zrobić 2 lewoskręty w stronę Warszawy.
•Burmistrz odbył spotkanie z przedstawicielami Auchan
•Auchan oczekuje ostatecznej decyzji i wydania pozwoleń od Gminy
•Gmina oczekuje od Auchan partycypacji w budowie infrastruktury drogowej
•Gmina Piaseczno wystąpiła do Gminy Lesznowola o wydzielenie pasa , na którym powstanie prawoskręt z ulicy Geodetów na ulicę Puławską. Pani Wójt Gminy Lesznowoli zgodzili się na wydzielenia takiego pasa.
•Ulica Energetyczna ma zostać poszerzona , mają powstać 4 pasy ( 2 w jedna i 2 w drugą stronę)
•Kolektor ma powstać przy ulicy Geodetów, zostanie poprowadzony prawdopodobnie ulicą Tulipanów
•Zbiornik retencyjny ma zostać wybudowany na terenie byłego kombinatu ( KPGIO)
•Mieszkańcy ulicy Tulipanów protestują przeciwko rozbudowie Auchan ze względu na uciążliwość ( smród, hałas, szczury) i utrudnienia komunikacyjne
•Mieszkańcy ulicy Tulipanów zwracają się do Burmistrza o działanie mające na celu dobro mieszkańców tej ulicy
•Mieszkańcy ul. Tulipanów zwracają uwagę, iż obecnie Auchan ma około 12 milionów klientów rocznie. Według przewidywań Auchan ilość samochodów przyjeżdżających zwiększy się nawet o 7 milionów rocznie.
•Decyzje/ pozwolenie na rozbudowę Auchan wydaje Starostwo Piaseczyńskie. Jeżeli Auchan dostarczy wszystkie dokumenty o wszystko zrobią zgodnie z prawem, to Starostwo będzie zobowiązane do wydania decyzji pozytywnej.
•Przebudowa ul. Geodetów
Planowana jest rozbudowa ulicy Geodetów, na odcinku od Puławskiej do Julianowskiej , projekt zawiera również rozwiązania kanalizacyjne.
Właścicielka łąki przy Geodetów Pani Barbara Marczak zgadza się na poprowadzenie odwodnienia ( kanalizacji odwodnieniowej) na jej działkach. Dalsza cześć może zostać poprowadzona przez działkę Lesznowoli, która również się zgadza na poprowadzenie kanalizacji przez jej działkę (informacja podana przez P. Marczak). Brak Kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kosodrzewiny .

Ad 6. Akcje i inicjatywy Gminy Piaseczno i Rady Sołeckiej.

Punkt nie został omówiony ze względu na brak czasu na spotkaniu wiejskim.

Ad 7. Wolne wnioski i dyskusja

Pozostałe tematy poruszonez prze Pana Burmistrza:

•Gmina przygotowuje mapy odwodnieniowe, tworzące całościowy plan odwodnienia Gminy Piaseczno, również Józefosławia
•Zostały zakończone negocjacje z Politechniką Warszawską odnośnie terenu przy ulicy Ogrodowej: Gmina będzie dzierżawić ten teren na 15 lat, z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne dla mieszkańców Józefosławia, takie jak plac zabaw, park, itp.
•Gmina planuje w przyszłości budowę ulicy Wenus

Wolne wnioski zgłoszone podczas zebrania:

1.Ul. Osiedlowa
•Mieszkańcy widzą potrzebę wybudowania wyjazdu na ul. Osiedlową z ulicy Geodetów
•Pan Starosta wyjaśnił, iż ul. Osiedlowa z założenia nie miała mieć wyjazdu na ul. Geodetów

2.Ul. Działkowa
•Mieszkańcy wnioskują o remont ulicy Działkowej
•Pan Burmistrz wyjaśnił, że ul. Działkowa jest w gestii gminy Konstancin Jeziorna

3.Ul. Wilanowska
•Prośba mieszkańców do Burmistrza o przedstawienie rozwiązania tymczasowego zalewania ulicy Wilanowskiej.

4.Wniosek o zamieszenie informacji o wyniku rozmów z osiedlem Francuskim.

5.Wniosek do Burmistrza:

Właścicielka łąki przy Geodetów Pani Barbara Marczak zgadza się na poprowadzenie odwodnienia (kanalizacji odwodnieniowej). Dalsza część może zostać poprowadzona przez działkę Gminy Lesznowola, która również się zgadza na poprowadzenie kanalizacji przez jej działkę

6.Wniosek do burmistrza na temat rozwiązania problemu powstawania kałuży przy ulicy Geodetów i Wiejskiej.

7.Wniosek mieszkańców, aby 15 gospodarstw przy ulicy Geodetów/ Kosodrzewiny odprowadzało ścieki do Auchan.

8.W związku z istnieniem oddzielnego budżetu na odwodnienie, wniosek o zmianę przeznaczenia 14 tys z funduszu sołeckiego, który obecnie przeznaczone są na zbiornik retencyjny, na inne cele rekreacyjne we wsi Józefosław.

9.Wniosek o pomalowanie pasów na ulicy Wilanowskiej 15, przed przedszkolem Słoneczko oraz umieszczenie oznaczenia przejścia dla pieszych ( znaków).

10.Wniosek o wykupienie działek przy ulicy Cyraneczki ( róg Wilanowskiej) z przeznaczeniem na plac zabaw/ teren rekreacyjny.

11.Wniosek, aby wymusić na Auchan rozbudowa kanalizacji/
kolektora do Puławskiej.

12.Wniosek do Burmistrza o przedstawienie pozwolenia na budowę piekarni w Auchan.

Protokół sporządzony przez: Elżbieta Gostkowska, Anna Czerwieniec

Sprawozdanie z połączonego Zebrania Wiejskiego
wsi Józefosław i Julianów w dn. 27.01.2014

Uczestnicy:

Gospodarze spotkania: Sołtys Józefosławia / Starosta Piaseczyński: Jan Dąbek; Sołtys Julianowa: Andrzej Pulwarski
Rada Sołecka Józefosław: Elwira Dworak, Felicja Drogowska, Anna Czerwieniec, Marek Kloc, Paweł Michalak
Rada Sołecka Julianów: Hanna Krzyżewska, Piotr Maleszy, Michał Korkozowicz.
Zaproszeni goście:
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno: Zdzisław Lis
Z-ca Burmistrza: Daniel Putkiewicz
Pani Naczelnik Wydziału Geodezji UG: Iwona Zielińska -Woszczyk
Radni Gminy Piaseczno: Hanna Krzyżewska, Andrzej Hubl,
Komendant Policji : Jarosław Konończuk
Szef Wydziału Prewencji Policji: Jacek Anczarski

Mieszkańcy Józefosławia i Julianowa: 51 osób podpisanych na liście (Załącznik nr 1).

PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA
1. Bezpieczeństwo w sołectwach Józefosław i Julianów (30 min.)

Wystąpienie nowego Komendanta Policji Pana Jarosława Konończuka.

2. Budowa ul. Cyraneczki (60 min.)

Podsumowanie ustaleń z poprzedniego spotkania w tej sprawie w dn. 9 grudnia 2013.
Przedstawienie aktualnego stanu prac przez przedstawicieli Gminy i Starostwa.

3. Wolne wnioski

4. Podjęcie ewentualnych uchwał.

Zebranie zostało otwarte przez gospodarza spotkania Sołtysa Jana Dąbka, nie było uwag do zaproponowanego porządku obrad. W związku z tym, że porządek obrad przewidywał zgłaszanie wolnych wniosków oraz ew. podejmowanie uchwał wybrano Komisję Wnioskową w składzie: Anna Czerwieniec i Elwira Dworak (Rada Sołecka Józefosław) oraz Komisję Skrutacyjną w składzie: Hanna Krzyżewska, Alina Staniszewska.

PRZYJĘTY PORZĄDEK ZEBRANIA:

Ad. 1 Bezpieczeństwo w sołectwach Józefosław i Julianów – wystąpienie Komendanta Policji p. Jarosława Konończuka

Pan Komendant w swoim wystąpieniu mówił o:
- wadze współpracy policji z mieszkańcami, współpraca ta to zgłaszanie zdarzeń niebezpiecznych na numer 997 lub 112, ważne by takie zdarzenia fotografować lub nagrywać (prawie każdy ma telefon komórkowy z aparatem)
- mądrym inwestowaniu w bezpieczeństwo (np. lepszy zakup kamery niż ochrona osobowa na zamkniętym osiedlu); kamery bardzo zwiększają szanse na złapanie przestępcy, bo zapis stanowi dowód w sprawie
- trudności w patrolowaniu osiedli zamkniętych, które są traktowane jak teren prywatny
- przykładowej współpracy policji z agencją Solid Security
Po krótkim wystąpieniu Komendant przekazał głos Panu Jackowi Anczarskiemu (Prewencja), który przedstawił prezentację dot. statystyk przestępstw w sołectwach w porównaniu z innymi obszarami gminy.
Po prezentacji zgłoszono następujące pytania/wnioski mieszkańców do p. Komendanta:

1.Czy były przypadki współpracy pomiędzy agencjami ochrony a przestępcami?
Nie zanotowano ani jednego tego typu zdarzenia na terenie powiatu.

2.Jak należy rozumieć wypowiedź P. Komendanta, że Policja traktuje osiedla zamknięte jak prywatne posesje i nie wjeżdża na ich teren? (Radny p. Hubl)
Policja oczywiście wjeżdża na teren osiedla zamkniętego w przypadku zgłoszenia, natomiast w przypadku patroli ma utrudniony dostęp do posesji.

3. Prośba mieszkańca ul. Sybiraków o regularne patrole policji () ze względu na zbyt szybką jazdę po tej ulicy – obowiązuje ograniczenie do 20 km/h (mieszkaniec posiada zdjęcia samochodów, które regularnie przekraczają prędkość, które może udostępnić)
Policja będzie wysyłała więcej patroli w ten rejon; zdjęcia mile widziane

4) czy z doświadczenie policji wynika, że osiedla zamknięte są bardziej narażone na włamania niż osiedla otwarte (pytanie mieszkanki Le Village).
Trudno powiedzieć, ale wszystko, co zamknięte bardziej kusi, bo sugeruje, że jest tam coś cennego.

5) Czy wspomniana dobra współpraca z agencjami ochrony ogranicza się tylko do Solid Security?
Na razie tak, bo to największy operator w rejonie, ale policja jest otwarta na współpracę z innymi agencjami.

6)Prośba o reagowanie patroli policyjnych na popełniane wykroczenia – jeden z mieszkańców był świadkiem złamania przepisów prze kierowcę na oczach patrolu, który nie zareagował.
W takiej sytuacji trzeba zanotować nr patrolu i zgłosić na komendę

7) prośba o nawiązanie silniejszej współpracy ze Strażą Miejską
OK, odbyło się z inicjatywy Komendanta spotkanie w tej sprawie (Straż Miejska podlega Gminie)

Starosta (Sołtys) Jan Dąbek uzupełnił wypowiedz p. Komendanta informując:
Osiedle ,,Przy Kamieniu” tzw Patronat od kilku lat wykupuje regularnie służby ponadnormatywne. Są to dodatkowe patrole policyjne tylko do dyspozycji Osiedla. Zarząd Osiedla razem z Policją ustala grafik patroli i teren patrolowany. Statystyki pokazują skuteczność tego rozwiązania bo odnotowujemy spadek około 70% zdarzeń o charakterze kryminalnym.
Sołtys Jan Dąbek zaproponował aby przeprowadzono dyskusję na naszych Osiedlach zamkniętych czy nie warto spróbować tego sprawdzonego rozwiązania. Poinformował także, że jako starosta przygotowuje koncepcję zmonitorowania wsi Józefosław i Julianów. Jako pierwszy etap powstanie monitoring na skrzyżowaniach ul. Cyraneczki z Wilanowską, Ogrodową i Julianowską.
Na tym część 1 zakończono.

Ad. 2.Budowa ul. Cyraneczki (60 min.)

Ta część została przedstawiona za pomocą 2 prezentacji:

1. Wprowadzenie: prezentacja przygotowana i przedstawiona przez jednego z mieszkańców p. Roberta Widza zawierała podsumowanie informacji nt. ul. Cyraneczki dostępnych dla „zwykłego mieszkańca” na stronach internetowych gminy i powiatu oraz podsumowanie ustaleń z ostatniego spotkania w tej sprawie w dn. 9 grudnia 2013 tj:

- przedstawienie szerszej perspektywy ul. Cyraneczki (ul. powiatowa łącząca się w przyszłości z nową drogą mostową oraz ul. Puławską)
- problemy zidentyfikowane na ostatnim spotkaniu (brak własności gruntów na odcinku od Julianowskiej w stronę Le Village i innych odcinkach, trudne negocjacje z właścicielem, wybór procedury, skrzyżowanie ul. Julianowskiej i Cyraneczki itd.)
- zobowiązanie władz do przygotowania konkretnych informacji nt. stanu prac do spotkania w dn. 27. 01
Prezentacja nr 1 stanowi Załącznik nr 2.

2. Informacja nt aktualnego stanu prac dot. Cyraneczki – prezentacja przedstawiona przez p. Wiceburmistrza Daniela Putkiewicza, zawierała odpowiedzi na pytania postawione przez mieszkańców.
W związku z tym, że budowa odcinka ul. Cyraneczki na odc. od Julianowskiej do Le Village jest uzależniona od innych sąsiadujących inwestycji (budowa chodników ul. Julianowskiej, budowa skrzyżowania ul. Julianowskiej) p. Putkiewicz w swojej prezentacji przedstawił stan prac dotyczący wszystkich tych inwestycji.

Budowa chodników ul. Julianowskiej – stan aktualny:

Etap I od ul. Kameralnej do ul. Cyraneczki
złożono w Starostwie wniosek o wydanie decyzji ZRID (16.01.2014)
Etap II od ul. Cyraneczki (bez skrzyżowania) do ul. Geodetów
złożono w Starostwie wniosek o wydanie decyzji ZRID (16.01.2014)
Etap III od ul. Geodetów do torów kolejowych
Starostwo w Żyrardowie wszczęło postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID (17.01.2014)
Etap IV od przejazdu kolejowego do ul. Przesmyckiego
-złożono w Starostwie wniosek o wydanie decyzji ZRID (16.01.2014)
Etap V od ul. Przesmyckiego do ul. Okulickiego
-decyzja ZRID przygotowywana w starostwie powiatowym do odbioru.

Budowa skrzyżowania ul. Julianowskiej z Cyraneczki
Procedura ZRID uruchomiona.
Planowana data uzyskania decyzji – do końca 2014.(Po uzyskaniu prawomocnych decyzji ZRID dot. ul. Julianowskiej etap I i II)
Od listopada trwa procedura uzyskiwania pozwolenia wodno-prawnego. Planowany czas uzyskania decyzji – 60 dni.

Projekt drogowy ZUD (poprawki w zakresie sieci gaz.)
Kolejność prac ul. Cyraneczki:
1. Odcinek III od Wilanowskiej do Ogrodowej (kontynuacja)
2. Odcinek IV – od Julianowskiej w kierunku Le Village
3. Skrzyżowanie Cyraneczki/Julianowska
4. Odcinek V – od Ogrodowej do Osiedlowej

Odcinek IV – od ul.Julianowskiej do le Village:

Kwestia własności gruntów:
Właściciel złożył i podtrzymał wniosek o podział nieruchomości.
Wniosek sprawdzono pod kątem ZRID Julianowska
Szacowany termin wydania i uprawomocnienia decyzji podziałowej – 1 miesiąc czyli 28 lutego 2014. (Nie blokuje projektowania).

Procedura: Przejęcie gruntów w wyniku podziału.
Harmonogram i koszty:
Wykup gruntów – Przejęcie gruntów w wyniku uprawomocnienia się decyzji podziałowej. Szacunkowy czas ok. 1 miesiąca ( 28 lutego)
Projekt – Starostwo Powiatowe. Według porozumienia z 2008 r. pod warunkiem uchwalenia mpzp Julianów. (Plan uchwalono)
Budowa – Starostwo Powiatowe.
Budowa odcinek V – od Ogrodowej do Osiedlowej
Procedura: Do ustalenia. Wyjaśnienie kwestii ZRID.
Harmonogram i koszty:
2014 – negocjacje w sprawie wykupu gruntów. (G)
2014 – rozstrzygnięcie sprawy działki 19/75 (G+SP)
2014 – uzgodnienie sposobu realizacji inwestycji i wstawienie do wieloletniej prognozy finansowej.

Plan kolejnych działań:

1. Rozpoczęcia projektowania w ramach dotacji gminy na rok 2014.(SP)
2. Rozstrzygnięcie sprawy działki 19/75 ( SKO).
3. Gmina rozpocznie negocjacje z właścicielami. Decyzja w sprawie sposobu realizacji inwestycji. (G/SP)
4. Uregulowanie kategorii drogi w mpzp (Gmina ,2014-2015)
5. Uzgodnienie przebiegu ciągu ul. Cyraneczki na terenie gmin Lesznowola, Konstancin-Jeziorna.
6. Projektowanie ul. Działkowej (Gmina w porozumieniu z gm. K-J)
Na tym prezentację zakończono.
Prezentacja stanowi Załącznik nr 3 do protokołu.
W nawiązaniu do przedstawionych prezentacji, p. Burmistrz Lis powiedział, że:
budowa ulicy Cyraneczki, choć formalnie finansowana wg zasady 50/50 przez Gminę i Starostwo, w rzeczywistości wkład w danym roku zależy od możliwości finansowych partnerów, czasem jest to więcej czasem mniej.
planowany węzeł komunikacyjny na ul. Puławskiej (pokazany na prezentacji nr 1) w rzeczywistości został (w planach) przesunięty przez władze gminy Lesznowoli bardziej na północ i wypadnie na wysokości wjazdu wybudowanego przez Lesznowolę do nowej szkoły.
Nawiązując do wypowiedzi p. Burmistrza , p. Starosta Dąbek dodał, że:
w roku 2014 Starostwo przeznaczy ponad 2 mln złotych na budowę ul. Cyraneczki, a następne lata mogą być jeszcze lepsze. Po trudnych poprzednich latach, samorządy wychodzą z długów i ponownie będą miały możliwość zaciągania kredytów co przyśpieszy realizację zaplanowanych inwestycji.
odnośnie samej budowy odcinka od Julianowskiej do le Village (do ul. Sybiraków): jeśli procedury przebiegną bez zakłóceń, (decyzja o przejęciu gruntów do 28 lutego, pozwolenie na budowę do końca maja) w roku 2014 zostanie wybudowany ten odcinek (budowa drogi wraz z chodnikami i ścieżką rowerową)
wraz z budową ulicy p. Starosta planuje zainicjowanie budowy systemu monitoringu, na początek umieszczenie kamer na każdym istniejącym skrzyżowaniu ul. Cyraneczki tj. przy Julianowskiej, Wilanowskiej i Ogrodowej bardzo ważnym odcinkiem jest także odcinek od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej, gdyż umożliwi połączenie z ul. Puławską gmina Piaseczno powinna zawalczyć, by GDDKIA przebudowała skrzyżowanie ul. Puławskiej z ul. Kuropatwy by umożliwić nam zjazd w lewo z ul. Puławskiej (a nie czekać aż powstanie węzeł planowany przez Lesznowolę)

Pytania i uwagi mieszkańców odnośnie tego tematu:

- p. Radna Hanna Krzyżewska zgłosiła prośbę by odcinek od ul. Julianowskiej nie kończył się na ul. Sybiraków, ale został podciągnięty do ul. Kombatantów, tak by włączyć tę część Julianowa do wygodnego systemu komunikacji

Pan Starosta odpowiedział, ze w tym roku i w ramach tego projektu nie będzie to możliwe ze względu na finanse, ale przede wszystkim ze względu na projekt (wymagałoby to nowego pozwolenia wodno-prawnego)

- mieszkaniec ul. Sybiraków zgłosił wniosek, aby po zakończeniu budowy tego odcinka Gmina wyremontowała zdewastowaną ul. Sybiraków (przełożenie kostki oraz naprawa zasuw wodnych)
Pan Burmistrz obiecał, że taki wniosek zostanie uwzględniony w przyszłorocznym budżecie, zaś naprawa zasuw zlecona PWiK
- jeden z mieszkańców zgłosił wątpliwość czy uda się w tam krótkim czasie przygotować projekt, zdobyć pozwolenie na budowę oraz wybudować ten fragment
- Pan Starosta potwierdził, że jest to możliwe i droga zostanie wybudowana prawdopodobnie do września („dzieci we wrześniu pójdą nią do szkoły”)

Ad. 3. Wolne wnioski
Ad. 4 Uchwały

Zgłoszono następujące wnioski i podjęto uchwały:
1. Wniosek mieszkańca p. Roberta Widza o organizację 1. Biegu ulicami Józefosławia i Julianowa.
Wniosek przyjęto (głosowanie: za 49 wstrzymało się: 2 osoby)

Organizacją biegu zajmą się Rady Sołeckie;
Uchwała nr 1 dot. organizacji biegu w zał.

2. Wniosek p. Sołtysa Dąbka, aby kolejne zebrania organizować jako połączone Zebrania Wiejskie obu sołectw Józefosław i Julianów oraz (dodane przez mieszkańców) aby to były Zebrania z wcześniej ustalonym tematem przewodnim (nie o wszystkim).

Wniosek przyjęto. (głosowanie: za 51 , przeciw: 0 wstrzymało się: 0,)

Kolejne połączone Zebranie Wiejskie ustalono na 6 maja 2013 (wtorek), tematem będzie: ul. Cyraneczki (stan prac nad budową), ul. Wilanowska (stan prac nad projektem, prezentacja koncepcji); ul. Osiedlowa (rozeznanie możliwości budżetowych)

Uchwała nr 2 dot. organizacji kolejnych zebrań wiejskich w zał.

3. Wniosek p. Sołtysa Dąbka o zmianę w budżecie gminy i przeznaczenie pieniędzy (ok. 7 mln w WPF) zaplanowanych na przebudowę ul. Geodetów na przebudowę ul. Energetycznej wraz z rondem.

Wniosek przyjęto. (głosowanie: za 49, przeciw: 0; wstrzymały się: 2 osoby)

Formalny wniosek o takiej treści zostanie złożony w najbliższych dniach do Burmistrza.

Uchwała nr 3 w tej sprawie w zał.

Inne wnioski mieszkańców (niewymagające uchwał):
- Poszerzenie wjazdu z ul. Osiedlowej w Geodetów
- likwidacja reklam u wylotu ul. Osiedlowej na Geodetów

Następnie mieszkańcy zgłaszali do Burmistrza pytania niezwiązane z głównym tematem spotkania (czyli budową ul. Cyraneczki), na które p. Burmistrz odpowiadał:

Co się dzieje z rozbudową Auchan?

- Auchan wycofało się z zakupu działek na tyłach ul. Tulipanów, w związku z tym nie przewiduje w ramach rozbudowy budowy kina
- Auchan w ramach partycypacji finansowej sfinansuje przebudowę fragmentu ul. Geodetów na odcinku od ul. Puławskiej do wjazdu do firmy Budokrusz (koszt. ok. 3 mln zł) oraz przebuduje fragment ul. Energetycznej (2 pasy ruchu) na odcinku od istniejącego ronda przy Fashion House do ul. Rubinowej (gdzie powstanie kolejne rondo)

Budowa ul. Wilanowskiej

- trwają prace nad koncepcją ulicy, w tym roku projekt budowlany
- projekt przebudowy rozszerzony o chodniki do ul. Uroczej (pierwotnie do kanałku Jeziorki)
- budowa ulicy w roku 2015 (są pieniądze w budżecie)
- stan prac nad ul. Wilanowską będzie tematem kolejnego Zebrania Wiejskiego w dn. 6 maja 2014

Na tym zebranie zakończono.

Protokół przygotowała: Anna Czerwieniec, RS Józefosław