Regulamin Działu Reklamy

§ Wstęp

1. Reklamodawca potwierdza,że przesłane przez niego dane, zdjęcia i elementy graficzne( np. logo) są jego własnością i zgadza się na ich publikację na portalu Jozefoslaw24.pl

2. Wszelkie prawa autorskie do grafiki portalu, opisów oraz rozwiązania techniczne oraz kody HTML, arkusze CSS, skrypty Java Script, które stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.) należą do portalu Jozefoslaw24.pl

3. Informujemy, że za treść ogłoszeń zamieszczonych w portalu Jozefoslaw24.pl odpowiedzialny jest wyłącznie Reklamodawca. Administratorzy portalu Jozefoslaw24.pl nie odpowiadają za treści umieszczane w reklamie.

4. Zastrzegamy sobie prawo do nie zamieszczania reklam, które są niezgodne z prawem lub sprzeczne z ogólnymi zasadami etyki i kultury.

§ Terminy

1. Termin publikacji reklam uzależniony jest od:

-daty dostarczenia danych i materiałów reklamowych przez Reklamodawcę

-daty dostarczenia plików graficznych itp.

-daty zaksięgowania wpłaty na naszym koncie

2. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub odwołania ustalonego terminu emisji reklamy na skutek siły wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności niezależnych od portalu.

3. W przypadku modyfikacji terminu publikacji reklamy wymagane jest zaakceptowanie nowego terminu przez Reklamodawcę.

4. Staramy się realizować zamówienia do maksymalnie 7 dni.

5. Nie umieszczamy reklam przed uiszczeniem opłaty przez Zleceniodawcę.

6. Minimalny okres wykupienia usługi to 1 miesiąc kalendarzowy.

7. Maksymalny okres wykupienia kampanii to 12 miesięcy kalendarzowych.

8. Na prośbę Zleceniodawcy reklamy mogą zostać usunięte przed zakończeniem terminu emisji .
W takim przypadku portal nie zwraca pieniędzy Reklamodawcy.

§ Opłaty

1. Opłata za zamieszczenie reklamy na portalu Jozefoslaw24.pl następuje na podstawie faktury VAT Pro-forma, w terminie wskazanym na tej fakturze.

2. Faktury wystawiane są po otrzymaniu informacji potrzebnych do publikacji reklamy i przygotowania projektu graficznego.

3. Opłata zostaje uznana w momencie zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym. Po zaksięgowaniu wpłaty wystawiamy właściwą fakturę VAT na podstawie danych podanych dla faktury pro-forma..

4. Faktura pro-forma nie wymaga księgowania w odpowiednim rejestrach księgowych.

5. Faktura pro-forma nie zwalnia z obowiązku wystawienia faktury na zasadach ogólnych.

6. Faktura na zasadach ogólnych wystawiana jest najpóźniej do 7 dnia od wykonania usługi.

7. Wpłaty powinny być kierowane na rachunek bankowy podany w umowie.

8. CENNIK

§ Wypowiedzenie umowy

1. Wypowiedzenie umowy może nastąpić w ciągu 24 godzin od jej zawarcia.

2. Wypowiedzenie powinno być przesłane drogą mailową lub pisemną.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy na powyższych zasadach, strony nie mogą ubiegać się o jakiekolwiek roszczenia.

4. W przypadku zamówienia kampanii reklamowej na okres dłuższy niż 1 miesiąc obowiązuje 7 dniowy termin wypowiedzenia umowy.

5. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Reklamodawcę ponosi on koszt za emisję każdego rozpoczętego miesiąca kalendarzowego.

6. Portal zastrzega sobie prawo do wycofania lub wstrzymania emisji reklam w przypadku nieuiszczenia opłaty przez Zleceniodawcę.

7. Portal zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku kiedy Zleceniodawca nie wywiązał się z warunków umowy np. nie dostarczył materiałów i informacji potrzebnych do opracowania reklamy oraz nie wpłacił ustalonej kwoty.

8. Wszystkie sprawy staramy się rzetelnie wyjaśniać i o ile jest to możliwe załatwiać polubownie.

9. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), których dochodzić będziemy w Sądzie.

§ Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje i uwagi należy zgłaszać najpóźniej do 7 dnia od daty publikacji na portalu.

2. Portal Jozefoslaw24.pl nie odpowiada za jakość danej publikacji jeżeli nadesłane przez Reklamodawcę materiały nie spełniają parametrów technicznych wymaganych przez portal (np. jpg .png. .gif .swf )

3. Reklamodawca przyjmuje do wiadomości, że jakość reklamy uzależniona jest od jakości dostarczonych przez niego danych, informacji i materiałów.

4. Prawo do reklamacji dotyczącej zamieszczonej reklamy nie przysługuje w przypadku niedołączenia pliku graficznego zgodnego z wymogami określonymi przez portal Jozefoslaw24.pl

5. Portal Jozefoslaw24.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do strony, które wynikają z przyczyn niezależnych od portalu np. przerwy w pracy serwera i inne sytuacje niezależne od portalu.

6.Portal ponosi odpowiedzialność za przerwy w dostępie do reklamy na stronie www.jozefoslaw24.pl gdy wynika to z winy portalu. W takim przypadku emisja reklamy zostanie przedłużona o okres proporcjonalny do przerwy.

§ Podsumowanie

1. Portal Jozefoslaw24.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyższym Regulaminie.

2. Zmiany te będą aktualizowane na stronie internetowej www.jozefoslaw24.pl.

3. Wszystkie umowy zawarte przed zmianą regulaminu będą obowiązywały, aż do ich wygaśnięcia.

4. Umowy reklamowe mogą być zawierane drogą internetową jak i stacjonarnie w siedzibie Zleceniodawcy.

Kontakt z Działem Reklamy :

mail: reklama@jozefoslaw24.pl