Las Kabacki zakaz wyprowadzania psów

Zakaz wyprowadzania psów w Lesie Kabackim

Przed wejściem do Lasu Kabackiego pojawiły się tablice zabraniające wstępu z psami.

- Dostosowaliśmy stan oznakowania do stanu prawnego. Plan ochrony rezerwatu przyrody Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego z 2016 roku uzasadnia zakaz wprowadzania psów.

- Każdy pies odwiedzający las odbierany jest przez dzikie zwierzęta jako drapieżnik. Jego szczekanie, zapach i pozostawiane odchody niepokoją mieszkańców lasu. Odwiedziny psów w lesie przyczyniają się także do roznoszenia kleszczy i pasożytów – mówi z-ca dyrektora Lasów Miejskich, Andżelika Gackowska dla portalu HaloUrsynów.pl

Plan ochrony rezerwatu przyrody Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego, będący przedmiotem niniejszego zarządzenia, został opracowany na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody:

Na terenie rezerwatu nie wyznacza się miejsc:

1) wprowadzania psów
2) w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa, rolnicza
3) przeznaczonych dla celów amatorskiego połowu ryb i rybactwa
4) dopuszczonych do wykonywania polowań.

Pełne uzasadnienie Planu ochrony rezerwatu przyrody Las Kabacki

W listopadzie bieżącego roku w rezerwacie przyrody Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego rozpoczęła się realizacja działań ochronnych wynikających z planu ochrony. Został on ustanowiony w 2016 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie we współpracy z grupą naukowców i zarządzającym terenem, Lasami Miejskimi – Warszawa, przy współudziale lokalnych samorządów i społeczeństwa.

Zaplanowane prace mają na celu przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z obecnością gatunków niezgodnych z siedliskiem (obcych geograficznie i ekologicznie) oraz zniekształconą w wyniku działalności człowieka strukturą przestrzenną i wiekową drzewostanu.

Przed utworzeniem rezerwatu, na terenie Lasu Kabackiego prowadzono zwykłą gospodarkę leśną, obejmującą zarówno duże zręby, jak i zalesienia. Do sztucznych odnowień najczęściej wykorzystywano wówczas sosnę, co doprowadziło w efekcie do zmiany składu gatunkowego, stworzenia jednopiętrowych drzewostanów z panującą sosną w miejscach, gdzie naturalnie powinien być znacznie większy udział drzew liściastych np. dębów. W rezultacie doszło do uproszczenia składu gatunkowego lasu oraz jego struktury w stosunku do układów naturalnych, co stanowi zagrożenie dla jego stabilności.

Realizacja działań przewidzianych w planie ochrony pozwoli przebudować drzewostany w taki sposób, żeby stały się one bardziej odporne na czynniki abiotyczne, przede wszystkim wiatr, duże opady śniegu, nadmiar i niedobór wody, ale również choroby powodowane przez grzyby i zagrożenia związane z gradacją owadów. W konsekwencji możliwe będzie stopniowe przekształcenie zbiorowisk leśnych w kierunku wielogatunkowych, zróżnicowanych wiekowo i wysokościowo drzewostanów, zbliżonych charakterem do lasów naturalnych.

W runie na terenie rezerwatu Las Kabacki występują rzadkie i chronione gatunki roślin i grzybów, których przetrwanie i rozwój uzależnione są od dostępu do światła. Przegęszczenie drzewostanu, szczególnie duże zwarcie drzew, znacznie ogranicza w niektórych miejscach dopływ światła do najniższych warstw lasu. Dlatego też w planie ochrony założono konieczność przeprowadzenia cięć indywidualnie wybranych drzew zacieniających siedliska cennych roślin i grzybów. Odpowiednio zaplanowane prace, poprzez stworzenie czasowych powierzchni otwartych, poprawią jednocześnie warunki bytowania ptaków, płazów i gadów.

W ramach zaplanowanych prac nie mniej niż 20% wyciętej masy drzew musi pozostać w rezerwacie, zwiększając w ten sposób zasób martwego drewna. Wzrost ilości martwego drewna pozytywnie wpłynie na bioróżnorodność rezerwatu – martwe pnie drzew stanowią doskonałe siedlisko dla wielu gatunków ptaków, owadów, roślin, grzybów, porostów, a przede wszystkim śluzowców. Ponadto są one dogodnym schronieniem dla drobnych ssaków, zwiększają retencję wody, pośrednio użyźniając siedlisko. W celu ochrony cennych gatunków awifauny lęgowej na terenie rezerwatu pozostawione zostaną, bardzo ważne w ekosystemach leśnych, drzewa dziuplaste.

Staranny dobór drzew przeznaczonych do wycinki pozwoli zachować naturalne odnowienia i poprawić warunki rozwoju gatunków zgodnych z siedliskiem, czyli m. in. grabu, dębu, lipy, klonu. W miejscach, w których nie pojawią się naturalne odnowienia, wykonywane będą nasadzenia. Zarówno naturalne, jak i sztuczne odnowienia będą wymagały zabiegów pielęgnacyjnych, polegających na zabezpieczeniu ich przed zgryzaniem, wykaszaniu roślinności zielnej zagłuszającej siewki i sadzonki, dosadzaniu drzew w przypadku uszkodzenia odnowień.

W planie ochrony rezerwatu przyrody Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego zapisane zostały również zadania związane z usuwaniem obcych gatunków drzew zagrażających rodzimym gatunkom. W ramach tych prac usuwane będą w szczególności robinie akacjowe, czeremchy amerykańskie, dęby czerwone i klony jesionolistne. Gatunki te wypierają rodzime, doprowadzając do degradacji podlegających ochronie zbiorowisk roślinnych.

Wszystkie zaplanowane prace obejmujące wycinkę będą wykonywane w czasie jesienno-zimowym, po okresie wegetacyjnym oraz po zakończeniu sezonu lęgowego ptaków. W ten sposób ograniczony zostanie wpływ prowadzonych działań zarówno na populację chronionych zwierząt, jak również chronione gatunki roślin.

Działania ochronne ukierunkowane na przebudowę drzewostanów i poprawę ich struktury prowadzone są od lat w rezerwatach przyrody i przynoszą bardzo pozytywne efekty. Przykładem może być m. in.:skuteczne usuwanie czeremchy amerykańskiej z rezerwatu przyrody Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego, prace poprawiające strukturę drzewostanów w rezerwacie Biele Chojnowskie, usuwanie dolnego piętra grabowego i wykaszanie odrostów w rezerwacie przyrody Brwilno czy zabiegi poprawiające stan świetlistej dąbrowy w rezerwacie Baranie Góry.

Działania polegające na wycince drzew i krzewów w niektórych przypadkach są jedyną drogą do zachowania w dobrym stanie cennych siedlisk przyrodniczych, nierzadko chronionych również prawem Unii Europejskiej. W wyniku realizowanych prac zwiększa się bioróżnorodność w obrębie chronionych obiektów przyrodniczych i ich otoczenia oraz rośnie szansa, że z tak chronionych wartości przyrodniczych będę mogły korzystać kolejne pokolenia.

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie – 14.12.2017 r.

Więcej:

Lasy Miejskie tłumaczą powody wycinki drzew w Lesie Kabackim

Historia Lasu Kabackiego

31. rocznica katastrofy lotniczej w lesie kabackim

Podoba ci się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*