fot. Sołectwo Złotokłos

Większość radnych przeciw projektowi trasy do CPK. Radni PiS wstrzymali się od głosu

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 9 marca 2020 r. radni zajęli stanowisko w ramach konsultacji w związku z opracowaniem projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Lotniczego (SSL).

Uwagi wnioski do projektu dokumentu pn. “Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” można składać do 10 marca 2020 r. poprzez stronę www.cpk.pl. Gmina Piaseczno (do 9 marca br.) także przyjmowała wnioski mieszkańców, aby przekazać je do CPK. Gmina przyjęła 1881 takich wniosków.

Poniżej treść uzasadnienia do uchwały przyjętej w dniu wczorajszym przez radnych:

Uzasadnienie

Rada Miejska w Piasecznie wyraża stanowczy sprzeciw wobec proponowanych tras przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW) określonych w ramach projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) jak również negatywnie ocenia formę przeprowadzenia konsultacji i zakresu przedstawionych do oceny danych, w szczególności wyznaczenia krótkiego terminu zapoznania się ze Studium Lokalizacyjnym i złożenia uwag.

W odniesieniu do proponowanego wariantu północnego drogi A50, zlokalizowanego na terenie gminy Piaseczno, Rada Miejska wyraża następujące stanowisko:

1) przebieg drogi klasy autostrady odcinający część południową gminy Piaseczno utrudni normalne funkcjonowanie mieszkańcom tej części gminy, których aktywność związana jest z Piasecznem i aglomeracją Warszawską. Szczególnie dotyczy to sołectw Głosków – Runów czy też Zalesie Górne – Ustanów, które zostaną rozdzielone przebiegiem tej drogi;
2) proponowana lokalizacja tej inwestycji w sposób przypadkowy przecina i silnie ingeruje w kompleksy lasów Chojnowskich i rzekę Jeziorkę, dla których gmina Piaseczno ustanowiła ochronę w postaci systemu przyrodniczego gminy we wszystkich dokumentach planistycznych;
3) lasy Chojnowskie stanowią pierścień tzw. lasów ochronnych wokół Warszawy oraz stanowią naturalne zaplecze dla wypoczynku i rekreacji, a Piaseczno jako jedna z nielicznych gmin szczyci się zachowaniem wysokiej lesistości, co zostanie zaburzone realizacją przedmiotowej inwestycji drogowej w tej lokalizacji;
4) lokalizacja tej rangi trasy spowoduje niekorzystne skutki dla środowiska na terenie gminy t.j.:
a) zniszczenie terenu cennego przyrodniczo (stawy w Złotokłosie) z chronioną fauną (ptaki, płazy, gady, owady),
b) zaburzenie retencjonowania wody na obszarach narażonych na lokalne podtopienia (Złotokłos, Henryków-Urocze, Szczaki),
c) zmianę warunków hydrologicznych w pobliżu pomników przyrody w parku w Złotokłosie,
d) nadmierną ingerencję w dolinę rzeki Jeziorki będącej częścią Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
e) przecięcie istotnego korytarza ekologicznego dla fauny na obszarze tej części Niziny Mazowieckiej,
f) obniżenie walorów krajobrazowych będących istotnym elementem prowadzonej strategii turystycznej na tym obszarze,
g) zniszczenie spójności i integralności kompleksów leśnych będących częścią Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
h) ingerencję w czynniki klimatotwórcze, hydrologiczne i przyrodnicze dla całej Gminy i aglomeracji warszawskiej,
i) zaburzanie warunków hydrologicznych w pobliżu rezerwatów przyrody: Biele Chojnowskie i Las Pęcherski;
5) lokalizacja tej rangi trasy spowoduje niekorzystne skutki społeczne na terenie gminy t.j.:
a) naraża na oddziaływanie na hałas komunikacyjny znaczną liczbę ludności,
b) generuje większą liczbę konfliktów społecznych wynikających z potencjalnych wyburzeń oraz zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu,
c) powoduje większe przekształcenie antropogeniczne terenu niepoddanego dotychczas takiemu przekształceniu,
d) ogranicza zaufanie do organów władz samorządowych, z uwagi na brak rezerwy komunikacyjnej w studium i planach miejscowych. W oparciu o te dokumenty planistyczne – stanowiące prawo lokalne – podejmowane są wszystkie decyzje inwestycyjne, co daje poczucie ciągłości i przewidywalności w planowaniu przestrzennym i w procesach inwestycyjnych. W żadnych dotychczasowych założeniach wynikających z opracowań dla województwa mazowieckiego nie brano pod uwagę wariantu przebiegu drogi tej rangi przez gminę Piaseczno;
6) proponowany wariant południowy drogi A50, zlokalizowany na terenie powiatu piaseczyńskiego również wywołuje sprzeciw, ze względu na przecięcie gminy Prażmów, z następującymi skutkami:
a) utrudnienia dojazdu do prac, szkół, przychodni, urzędów, kościołów, cmentarzy itp.,
b) negatywne oddziaływanie na ustanowione tam formy ochrony przyrody,
c) negatywnie wpłynie na więzi społeczne oraz drastycznie obniży wartość nieruchomości;
7) w obu wariantach tras Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej brak jest skomunikowania z lokalną infrastrukturą drogową w jej obecnym i planowanym kształcie (wykorzystany podkład mapowy jest nieaktualny)
8) zaproponowane przez Inwestora CPK przebiegi trasy doprowadziły do masowych protestów mieszkańców przeciwko lokalizacji OAW, co wskazuje na brak szczegółowej analizy na wstępnym etapie inwestycji. Mieszkańcy nakłaniają władze gminy do sprzeciwu wobec planowanych wariantów OAW i zbierają podpisy pod protestem w sprawie jej przebiegu;
9) w ocenie mieszkańców gminy Piaseczno OAW powinna przebiegać po śladzie lub w bliskiej odległości od DK 50 z uwzględnieniem dotychczasowych rezerw komunikacyjnych zawartych w dokumentach planistycznych. DK50 jest już ciągiem komunikacyjnym z określoną infrastrukturą, funkcjonującymi i planowanymi rozwiązaniami technicznymi, własnościowymi i przestrzennymi. Proponowane warianty tras A50 nie korespondują z przewidywaną od lat rozbudową drogi DK50.

Z powyżej wymienionych powodów Rada Miejska w Piasecznie stanowczo sprzeciwia się proponowanym wariantom przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (A50 +S50) na terenie powiatu piaseczyńskiego. Każdy z wariantów OAW miałby rujnujący charakter dla ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju Gminy Piaseczno i pozostałych gmin powiatu piaseczyńskiego, odzwierciedlonego w już obowiązujących dokumentach planistycznych. Miałby on również skrajnie negatywny, niszczący wpływ na środowisko, w tym niezwykle rzadkie ściśle chronione ekosystemy torfowo-bagienne.

Rada Miejska w Piasecznie oczekuje szybkiego i jednoznacznego przedstawienia analizy lokalizacyjnej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w obecnym śladzie drogi krajowej DK 50.

Źródło: Gmina Piaseczno

17 radnych poparło uchwałę, 4 radnych wstrzymało się od głosu (radni Prawa i Sprawiedliwości Czajkowska Agnieszka, Pani Mirosław Renata, Pan Mierzwa Michał i Pan Poncyliusz Paweł)

Więcej:

Radni PiS ostrzegają przed szatańską wizytą w Piasecznie

Radna Krzyszkowska-Sut wnioskuje o darmowy hotspot WiFi w Józefosławiu. Z odpowiedzi urzędu wynika, że lepiej pieniądze wydać na inny cel…

Ile kosztuje religia w ZSP Józefosław ?

Burmistrz Piaseczna: „Jeśli jesteśmy chorzy zostańmy w domu, nie posyłajmy chorych dzieci do przedszkoli i szkół”

Straż Miejska poinformowała o wynikach kontroli jakości powietrza na terenie Józefosławia

Zastępca Burmistrza: „Co do 739 nie ma możliwości zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów, jest to ograniczone dostępnością taboru”

Zakaz wyprowadzania psów w Lesie Kabackim

Firma obsługująca linię L39 tłumaczy się z zarzutów o „wysokiej zawodności usług przewozowcyh”

ZTM reaguje na pogorszenie jakości usług przewozowych linii L39

Czy pas dla autobusów na tym odcinku Puławskiej ma sens ?

Podoba ci się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*