Piaseczno.czujnikimiejskie.pl

Sprawdź jakość powietrza w Józefosławiu

Gmina Piaseczno przy współpracy z laboratorium Zdrochem działającym w Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych uruchomiła system monitoringu jakości powietrza. 30 czujników w różnych lokalizacjach monitoruje zanieczyszczenie powietrza na terenie naszej gminy.

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez straż miejską:

Straż miejska poinformowała o wynikach kontroli jakości powietrza na terenie Józefosławia

Stan powietrza śledzić można na stronie:

Czujniki miejskie Piaseczno

Zgłoś newralgiczne miejsca:

Straż miejska bada jakość powietrza – zgłoś newralgiczne miejsca

Zgodnie z podpisaną umową wykonawca – konsorcjum Czujnikimiejskie.pl, zamontował na terenie gminy 30 stacji monitoringowych, z czego 27 wyposażonych jest w sensory do pomiaru poziomu stężeń pyłu PM10 i pyłu PM2,5, a 3 stacje w sensory do pomiaru poziomu stężeń: NOX, SOX, O3, pyłu PM10 i pyłu PM2,5. Dodatkowo każda ze stacji dokonuje pomiarów temperatury i wilgotności powietrza. Zebrane dane posłużą do stworzenie mapy zanieczyszczeń i pomogą zwiększyć naszą świadomość ekologiczną.

11 czujników rozlokowanych zostało na terenie miasta Piaseczna, dwa w Zalesiu Górnym
i Głoskowie oraz po jednym w Józefosławiu, Jazgarzewie, Chylicach, Chyliczkach, Chojnowie, Woli Gołkowskiej, Złotokłosie, Bogatkach, Bobrowcu, Grochowej, Jastrzębiu, Mieszkowie, Siedliskach, Wólce Prackiej i Żabieńcu.

Niska emisja – niska świadomość

W mediach i otaczającym nas środowisku informacyjnym coraz częściej słyszymy sformułowanie „NISKA EMISJA”. Czy wiemy czym faktycznie jest niska emisja i jakie są konsekwencje tego zjawiska? Czy jesteśmy w stanie ponieść pewne wyrzeczenia w celu ochrony naszych najbliższych? Czy nasza świadomość jest na tyle wysoka, aby zrezygnować z pewnych przyzwyczajeń i niektórych wygód? Czy jesteśmy gotowi na codzienne drobne poświęcenia w imię wspólnego dobra?

Niska emisja jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokość do 40 m.
Zanieczyszczenia te są niezwykle groźnie dla żyjących organizmów, gdyż koncentrują się w niskich warstwach atmosfery, zazwyczaj tuż nad powierzchnią ziemi i są wdychane przez ludzi. Przebywanie człowieka w środowisku zanieczyszczonym toksycznym dymem powoduje nieprawidłowości na wszystkich poziomach organizacji ludzkiego ciała: od molekularnego (np. mutacje DNA powodujące choroby nowotworowe) przez komórkowy (np. wady komórek rozrodczych będące jedną z przyczyn niepłodności), narządowy (np. uszkodzenia: nerek, wątroby, płuc), aż do organizmu (np. mniejsza waga urodzeniowa noworodka).

Przyczyną powstania niskiej emisji jest zaspokajanie najzwyklejszych ludzkich potrzeb: ogrzewanie budynków, komunikacja samochodowa, grillowanie, koszenie trawnika kosiarką spalinową, jednak głównymi źródłami zanieczyszczeń są powierzchniowe źródła komunalno-bytowe (lokalne kotłownie, indywidualne paleniska domowe, emitory z zakładów użyteczności publicznej) oraz motoryzacja.
Niestety wyniki analiz i oszacowań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wskazują, że tak jak w całym województwie mazowieckim tak również w gminie Piaseczno niska emisja stanowi poważny problem. Na terenie naszej gminy tylko w latach 2015 – 2016 trzykrotnie ogłaszany był tzw. alarm smogowy dotyczący możliwości przekroczenia dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń (pyły PM10, PM2,5 benzo(a)piren, NO2). Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie odbywa się w nieefektywny sposób bądź wykorzystywany do ogrzewania surowiec jest złej jakości.

Czym zanieczyszczamy powietrze?

Stopień zanieczyszczenia powietrza w Piasecznie, podobnie jak w większości polskich miast, jest niestety wysoki. W miesiącach wiosenno – letnich głównym źródłem emisji szkodliwych substancji jest transport samochodowy, natomiast w okresie jesienno – zimowym na niechlubnym pierwszym miejscu wśród emitorów wytwarzających najwięcej zanieczyszczeń znajdują się jednorodzinne budynki mieszkalne wykorzystujące jako źródło ciepła paliwa stałe.

Często podczas wyboru paliwa energetycznego większą uwagę zwracamy na cenę niż na jakość i wartość energetyczną surowca. Mieszkania ogrzewamy więc tanim, zasiarczonym węglem, koksem, miałem lub drewnem. Nierzadko do pieców trafiają: zadrukowany papier, impregnowane drewno, płyty wiórowe, sklejki, panele podłogowe, tworzywa sztuczne w tym plastik i guma. Takie działania sprawiają, że powietrze wokół naszego domu zawiera cała tablicę Mendelejewa. Węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, tlenki siarki, pyły, metale ciężkie… Tym czym ogrzewamy mieszkania, tym potem oddychamy.

Niska emisja jest przyczyną pojawienia się w powietrzu wielu szkodliwych substancji, wśród których można wyszczególnić:

• pyły zawieszone (PM10, PM5, PM2,5)
• dwutlenek siarki (SO2) – wyjątkowo szkodliwy zarówno dla zdrowia człowieka, jak i całego środowiska
• tlenki azotu (NOx) – w tym dwutlenek azotu – są jedną z przyczyn powstawania dziury ozonowej czy smogu,
• metale ciężkie (Hg – rtęć, Cd – kadm, Pb – ołów, Mn – mangan, Cr – chrom) – szkodliwe dla ludzi, zwierząt i roślin,
• wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA – m.in. α-benzopiren) – substancje rakotwórcze i powodujące silne zatrucia,
• dioksyny – trujące związki chemiczne, często odpowiedzialne za pojawienie się nowotworów czy bezpłodności.

Zatrute tymi i innymi substancjami powietrze ma bezpośredni wpływ na zdrowie ludzkie, żywotność całych ekosystemów oraz poszczególnych roślin i zwierząt.

Wpływ na zdrowie

Przestarzałe i niesprawne urządzenia grzewcze, niska jakość węgla, spalanie w piecach odpadów (pociętych opon, worków foliowych, butelek plastikowych itp.), a także nieodpowiedni stan techniczny instalacji kotłowych mogą być przyczyną wielu chorób.
Oblicza się, że rocznie ok. 45 000 osób w Polsce umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza. Niska emisja powoduje częstsze występowanie chorób alergicznych, zapalenia spojówek, astmy, poronień i niższej wagi urodzeniowej noworodków, POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc), nowotworów (w tym raka płuc).

Do pojawienia się lub spotęgowania jakich dolegliwości może się zatem przyczynić niska emisja?

1. Choroby układu oddechowego:

• zapalenie błony śluzowej jamy nosowej,
• zapalenie gardła,
• przewlekłe zapalenie oskrzeli,
• nowotwory płuc,
• przypadki chronicznego kaszlu,
• niewydolność płuc,
• astma oskrzelowa.

2. Zaburzenia centralnego układu nerwowego:

• bezsenność,
• bóle głowy,
• złe samopoczucie.

3. Choroby oczu – w tym zapalenie spojówek.
4. Reakcje alergiczne ustroju.
5. Zaburzenia w układzie krążenia.
6. Choroby serca.
7. Osłabienie płodności.
8. Nowotwory.

Sposoby ograniczania niskiej emisji:

Wymiana pieca na bardziej wydajny i przyjazny dla środowiska. O dotacjach na ten cel można dowiedzieć się w urzędzie gminy lub w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz Banku Ochrony Środowiska.

Korzystanie z węgla wysokokalorycznego (o wysokiej wartości opałowej) – to nie tylko bardziej ekologiczne, ale także tańsze. Należy unikać palenia węglem najniższej jakości – miałem, mułem, flotem lub pyłem. Pamiętaj, nie spalaj śmieci, nawet starych gazet! Spalanie odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi podlega karze grzywny do 5 000 zł. Art. 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Podłączenie domu lub mieszkania do sieci ciepłowniczej.
Oszczędzanie energii i zaplanowanie termomodernizacji domu (np. wymiany grzejników, okien, docieplenia ścian)
Wybranie odnawialnych źródeł energii (biomasa, energia słoneczna lub wiatrowa, geotermia).
Stosowanie carpoolingu, czyli wspólnych dojazdów do szkoły/pracy w celu ograniczenia liczby samochodów na ulicach.
Jeżdżenie rowerem lub spacerowanie zawsze, gdy jest to możliwe. O transporcie w mieście przeczytacie na stronie
Nie wjeżdżanie samochodem do centrum miasta, korzystanie z parkingów Park&Ride.
Stosowanie zasady jazdy ekologicznej, np.: hamuj silnikiem, nie przewoź zbędnego obciążenia, sprawdzaj ciśnienie w oponach, unikaj podróży samochodem na trasach poniżej 7 km.
Wyłączanie silnika w samochodzie, kiedy tylko jest to możliwe (np. czekając na przejazd pociągu).
Angażowanie się w akcje obywatelskie na rzecz ochrony czystości powietrza, jak np. inicjatywy Polskiego Alarmu Smogowego.

Co robi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno?

W celu likwidacji już istniejących emitorów od 2014 roku udzielana jest z budżetu gminy dotacja, dzięki której beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% ceny kotłów gazowych, gazowo-olejowych lub olejowych, natomiast w przypadku urządzeń grzewczych elektrycznych dotacja wynosi 60% ceny.

Od 2016 roku udzielana jest dotacja na realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% ceny układu solarnego bądź pompy ciepła (jednak nie więcej niż 5 000 zł).

Łącznie na wymianę pieców węglowych oraz montaż układów solarnych i pomp ciepła tylko w 2016 roku w budżecie zabezpieczono 112 000 zł.

Realizujemy także szereg inwestycji pozwalających na oszczędność energii w budynkach użyteczności publicznej oraz komunalnych tj. audyty energetyczne, termomodernizacje obiektów oraz modernizacje ich źródeł ciepła.

Ważną rolę w walce z zanieczyszczeniami powietrza odgrywa również usprawnienie ruchu samochodowego realizowane przez poprawę parametrów istniejących dróg, a także budowę nowych arterii. Ponadto coraz dłuższa i liczniejsza sieć ścieżek rowerowych zachęca do korzystania z tego najbardziej przyjaznego dla środowiska i zdrowia środka lokomocji. Stale rozwijana jest również oferta transportu zbiorowego, zarówno kolejowego jak i autobusowego, którym można dotrzeć zarówno do Warszawy, jaki i innych większych miejscowości tej części Mazowsza tj. Góra Kalwaria, Grójec, Otwock czy Janki. Podejmujemy starania, aby wszystkie piaseczyńskie wsie zostały skomunikowane z większymi miastami, czemu służy m.in. współfinansowanie przez gminę tzw. „eLek”.

Realizacja wszystkich ww. zadań wspierana jest działaniami edukacyjnymi, promocją OZE, kampaniami mającymi zachęcić mieszkańców do wspólnych dojazdów do pracy itp.

Źródło: Gmina Piaseczno

Więcej:

Straż Miejska bada jakość powietrza – zgłoś newralgiczne miejsca

Ile kosztuje religia w ZSP Józefosław ?

Czy pas dla autobusów na tym odcinku Puławskiej ma sens ?

Burmistrz Ursynowa zapowiada armagedon na Puławskiej

739 nadal bez przegubowego taboru

Zielona fala i zwiększenie dozwolonej prędkości na Puławskiej

Znowu nie będzie zielonej fali bo teraz ich to wali …

Długo nie będzie zielonej fali – w zamian kolejna sygnalizacja świetlna na Puławskiej

Media Markt w Piasecznie

Nie będzie buspasa na Puławskiej. Będzie ścieżka rowerowa…

„Wtedy wyznaczymy buspas na istniejącej jezdni – w latach 2016-2017 zaplanowano modernizację sygnalizacji i wprowadzenie „zielonej fali” #Puławska

Tu siedzi człowiek, który musi doprowadzić do tego, że będzie czwarty pas na Puławskiej!

Buspas na Puławskiej już po wakacjach

Jest projekt buspasa !

ZTM jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji o buspasie
Drogą rowerową z Piaseczna na Ursynów i Mokotów

Nowa linia autobusowa w Józefosławiu ?

Czy ulica Geodetów udźwignie Black Red White, Selgros, PSZOK i rozbudowę Auchan ?

Parkuj i Jedź z Piaseczna, Nowej Iwicznej i Jeziorek ?

Przegubowy 739 jednorazowym przypadkiem

Ciąg dalszy konsultacji z ZTM – oświadczenie gminy Piaseczno

Apel do Burmistrza w sprawie 739 ! Wyraźcie swoje zdanie w ankiecie

Stanowisko Rady Rodziców ZSP Józefosław w sprawie 739

Konsultacje społeczne na temat komunikacji zbiorowej w Józefosławiu i Julianowie

Opinia komendanta Straży Miejskiej w sprawie transportu publicznego w Józefosławiu i Julianowie

Protokół ze spotkania z mieszkańcami w sprawie komunikacji publicznej w Józefosławiu i Julianowie – nowe interpelacje radnych

„Jeśli chodzi jakość podróżowania linią 739 to naszym zdaniem szanse na poprawę są niewielkie” – na pytania odpowiadają kandydaci Platformy Obywatelskiej

Stowarzyszenie NJiJ przypomina burmistrzowi, że w 2012 roku obiecał usunięcie utrudnień drogowych, z powodu których nie można było wprowadzić większych autobusów

Poprawa jakości oraz dostępności transportu publicznego na terenie Józefosławia i Julianowa

Nowa linia lokalna w Józefosławiu – Cmentarz – Szkoła … już w marcu ?

Od 16 marca nowa linia autobusowa w Józefosławiu

Nowa linia jest stara. Tą właściwą pojedziemy najpóźniej w przyszłym roku

Propozycja ograniczenia liczby przystanków na Puławskiej …nie przejdzie – najnowsze wieści w sprawie komunikacji

Rzecznik Głównego Inspektoratu Drogowego głośno myśli o linii tramwajowej Warszawa – Piaseczno

ZTM odpowiada na prośbę Piaseczna i Lesznowoli

Podoba ci się:

Komentarzy (6)

 1. Gdzie na tej stronie są czujniki nie mogę znaleść? Cała strona jakiegoś bełkotu na końcu jakieś szare ikonki nic nie pokazują? Co to woogóle jest?

  • Oj Adam, ty jak zwykle nic nie rozumiesz.
   A jabłka kupiłeś? Szarlotkę robię….

 2. Do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Walka o poprawę powietrza powinna być wielowątkowa. Ograniczenie emisji podczas spalania jest kosztownym i długotrwałym procesem. Natomiast już dziś i to bez żadnych większych inwestycji Gmina może coś dla nas zrobić. Należy zrobić akcję informacyjną o zakazie wyrzucania popiołów z pieców na drogi i pobocza. Niestety tak się ciągle dzieje choćby w JJ. Wyrzucany pył wzbija się w powietrze razem z wiatrem lub za jadącym samochodem. Dzieje się to także latem kiedy jest sucho i temat szkodliwych pyłów w powietrzu nie jest wałkowany. Nikt nie dostrzega tego problemu choć jest on znacznie łatwiejszy do wyeliminowania niż emisja pyłów przez komin. Wystarczy by straż miejska objechała okolicę i tam gdzie wzdłuż ogrodzenia posesji jest wysypany pył złożyć wizytę z info że jak w ciągu tygodnia trucizna nie zniknie lub pojawią się kolejne zwałki to będzie mandat. W końcu popiół można wystawić w worku do zabrania przez śmieciarkę zamist rozrzucać go w powietrzu. CZY KTOŚ SIE TYM TEMATEM ZAJMIE CZY BĘDZIEMY TYLKO MONITOROWALI STAN POWIETRZA ?

 3. Jak wiarygodne są te pomiary, bo po przeczytaniu przypisu poniżej mapki z pomiarami można mieć dużo wątpliwości co do wiarygodności.

 4. A, co radni, żony Sołtysa i Gmina na to, że mamy na naszym terenie firmę LASERPAK, którą niedawno skontrolował Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska i okazało się, że firma nie zgłosiła i nie dopełniła formalności związanych z emisją potencjalnie rakotwórczych wyziewów?
  Piaseczyśnki Wydział Ochrony Środowiska odsyła do Wojewódzkiego, Wojewódzki do lokalnego i tak w kółko.
  Firma tnie laserem drewniane sklejki żywiczne, uwalniając gazy powstałe w tym procesie. Jak wiemy, wdychanie dymu z palonych żywic i klejów nie jest zbyt zdrowe. Przy okazji firma ta emituje bardzo uciażliwy dźwięk, słyszalny w promieniu kilkuset metrów.
  Takimi emiterami nikt się nie przejmuje, ale jak sąsiad raz na pół roku spali gumofilce, to fejsbuk chce i sąsiada spalić.
  Jako, ze wyczerpały się moje możliwości jako zwykłego obywatela, proszę aby nasze energiczne władze podjęły temat z pełnym zaangażowaniem.